Mät

Old Swedish Dictionary - mät

Meaning of Old Swedish word "mät" (or mæt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mät Old Swedish word can mean:

mät (mæt)
1) mått, mål. " mat ok miät ok vikt" SR 39. 2) värdering, uppskattning. thetta miätit war giort i skäleka manna närwru SD NS 2: 33 (1408).
mät (mæt)
3) en extra gärd hvars belopp synes hafva berott på den uppskattade förmögenheten. Jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 273. exhibuit. .. mæt VII oras SD 3: 256 (1316). exhibuit. .. mæt VI oras ib. exhibuit. .. mæt dimidiam marcham ib. ib 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271. de inprosicione taxi dicti myæt duarum prouinciarum værendie ib 4: 570 (1337, nyare afskr). 4) ? dömdom wi the jordher i geen wnder skat ok thässom til her äpter nämpnas at göra konungenom ok krononne rät aff them, först eet örtugland i jerstom aff birkista kirkio item ingemunda arwom ɉ (1/2) markland i ytraberghom, boos mät. item sama ingemunda arwom iiiɉ (3 1/2) örtugh i hiärratom, boos mät. .. item laurenza arwom i tomptum vij örtugh i tomptom aff nesbo, meet. . item pädher haldansson i helley v örtugland i almastom aff nesbo, mät BSH 2: 80 (1339). ib 81, 83, 84.
mät (mæt)
1) mätismän, värderingsmän. " hwilka stugu iak lät twa mätzmän mäta" SD NS 1: 37 (1401). " herra laurinz domprowasten hafdhe mietzmän a sina wäghna ther. .. hwilke som samdräkteleka mato all the husen wara swa godh som atta marker päninga" ib 2: 33 (1408). epthe fyra miäzmanna ordhom ib 112 (1409). FH 2: 102 (1436). " äpter tolff mätzmanna ordhum" TB 80. taxeringsmän? mezmen. benno. halwidus. røcicus SD 3: 94 (1312?). " mezmen tutores dionisius, østen jngibernus. fulko" ib 96 (1312?). omnes et singulos exacotores attuxmen et mæzmen de singulis prouincijs et parachijs de veritate dicenda prestare fecimus juramentum ib 271 (1316). ib 275 (1316).
mät (mæt)
2) utmätningsmän? at setie sig till wärn i moth härishöffdingen, domaren ok metzmennen DD 1: 273 (1480, nyare afskr.). haffuä forbrodit XL mark till treeskiptis, een deell jordägende, annen lagmannen, oc tredia härishöffdingen oc metzmennen fore sit omak ib. - Jfr mätanz män.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mät may have also been written as mæt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • met SD 3: 261 (1316) 266, 267, 268, 269, 270, 271. meet. miät. myät),
 • mätseþer ,
 • mäts män
 • metz-.
 • miäts- L. miäz-. miez-),
 • mäts orþ
 • mäts pänningar
 • mäzpeninghär.
 • mäzpäninger.
 • mäzpeninger.
 • mezpeninger SD 3: 273 (1316), 274 275),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back