Mäta

Old Swedish Dictionary - mäta

Meaning of Old Swedish word "mäta" (or mæta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäta Old Swedish word can mean:

mäta (mæta)
L.
mäta (mæta)
1) mäta (med längdmått). the. .. mato han (STenen) ST 419. thu skAlt ey lata thik mäta mz baST ellir rödhum thradh ellir mz nokro andro (nämnes bl. vidskepliga bruk) ib 32. han maat STaden mz gull röena MB 2: 367. hans mwr wart mäthin ib. thriggia Alna na man them mäta (d. v. s. deras längd kan man beräkna el. uppskatta till tre Alnar) Al 8778. - bildl. at. .. mins ogriplika kärlekx ok älskelikhetz mylikhet gaate miätitz älla fulkomlika thänktz Su 404. - uppmäta, tillmätta (med rymdmått.). han maat ther wthy VI spän korn MB 2: 212.
mäta (mæta)
2) värdera, uppskatta. " loot hon tolf bolfaSTa män. .. miäta thär klädhe for xxx maRK päninga" SD NS 1: 568 (1406). " hwilka STugu iak lät twa mätzmän mäta. .. tha mato the hona fore ena march" ib 37 (1401). loot iak. .. miäta the husen ib 2: 33 (1408). mato All the husen wara swa godh som atta maRKer päninga ib. när han wtSTädhir goozin tha läti besee oc miäta husin medh witnom VKR 32. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 114. skAl myätas hans ärwþi som han hawer þär a wart SD 5: 637 (1347). xx march, som dande män mäto godzet bätra än harnischet war ib NS 1: 533 (1406). - undersöka, pröfva. miäta ok vägha sik siäluan j sik siäluom (metiri si ipSum in se ipso) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 148. skiälik thing mäta sina gerning mz radh oc wilia MB 1: 32. 3) värdera för utmätning, utmäta, taga i mät. mz godhom mannom. .. latha mätha hans hawor til beredha mz MEG (red. A) 56. " skAl hans godz a landeno mz godhom mannom mäthas ok mz gieldhas ib. "ib (red. B) 60. EG 65. " han loth mäta for ena maRK thz wärd war twa" RK 2: 1016. ib 668. " the matte them fra badhe vxa och koo" ib 665. mätha. .. sa mykit som broder skyllogher är SEG 117. RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 12 (1378, nyare afskr.). BtFH 1: 175 (1506). - mäta ut, = mäta 3. vm foghoten thorff vidher at taka mz sigh nokra nempd til at mäta saköra wt aff andrum berghum PfN 140. at myetä þe samu brutäpäningä vt af hans lösörum SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). " myetä vt af hans gods konungs doMBrut ib. mätin wt af hwars thes mans landboa. .. thetta maRKa giellet" BSH 1: 142 (1373). dömdes the iij i nempde sotto in til jons hultis gard ath mäthe oleff jonsson sin sacköre wt BtFH 1: 160 (1507). ib 291 (1510). " at löse sin jord igen som wt war mäth för saköre" ib 276 (1509). Jfr utmäta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäta may have also been written as mæta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • myäta: -as SD 5: 637 (1347).
 • myetä ib 480 (1345, nyare afskr.; på två st.). impf. maat MB 2: 212, 367.
 • matu L.
 • mata RK 2: 668.
 • mäto SD NS 1: 533 (1406).
 • matte RK 2: 665.
 • mäthin MB 2: 367.
 • miätin: miätit ÖGL Vaþ. 20: pr.; vthmiätit SD 6: 6 (1348).
 • mäth BtFH 1: 276 (1509).
 • supin.
 • miätitz Su 404 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back