Mäta

Old Swedish Dictionary - mäta

Meaning of Old Swedish word "mäta" (or mæta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäta Old Swedish word can mean:

mäta (mæta)
1) mäta (med längd- el. rymdmått). Se Sdw 2: 1272. mensus a um mäthin oc mälther STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 133. menticulosus a um mätande oc mäthyn ib s. 139. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 86 (1483). ib 108 (1488-89). the hado medh gode men myetit epter snörit ena tompt ib 141 (1488). greils beltare. .. sadhe ath pedher benktson sath altidh widh hans gardh och mätte och greils lmiSTe tha borth vii hwdar. .. tha sogh han aldregh pedher benktson mätha ther sedan hwdanar kommo bort ATb 2: 236 (1484). STb 3: 247 (1595), 374, 390 (1498), 5: l49 (1515). hulkidh huss eller gard som holler j rät alne tal wid gathune offuer xx alne och j bredleken x!UDDA_TECKEN? alne wäl metthit ib 252 (1519). " huru kan man thät mäla ällir miäta som engin ända hafuir i sik" Hel män 170. 2) värdera, uppskatta. at han ville vitho sin huSTuz deel oc teslikis thän andra arffue deel. .. oc ville latha miethe them ArfSTv 35 (1461). klädho. .. swa wän at napt kunne nakar them mäta ällir besinna Hel män 175. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 28. 3) värdera för utnmätning, utmäta, taga i mät. hwilko jordh ok hws fornäfndä laurens liglikä (!) mätin var forä firitiio marchir päningä Gadolin STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pants 275 (1371).
mäta (mæta)
2) tilldela genom utmätning. tha schall laghmannen tagha till sig XII. godha män. .. ok latha mätha warom nadoga herra the. .. gotzen till, efter thy som tha fins at the wärdh ära Lagerbring Saml 2: 254 (1450). Jfr tilmäta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäta may have also been written as mæta

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • mätha.
 • mäte: -es Stb 5: 49 (1515)
 • myäthe: -es PMSkr 28.
 • miethe Arfstv 35 (1461).
 • myeta STb 3: 247 (1495). 374 (1498). impf. mätte ATb 2: 236 (1484).
 • motho STb 1: 361 (1482).
 • methin STb 4: 114 (1506).
 • myeten SJ 2: 108 (1488-89). n. metthit STb 5: 252 (1519). supin. myätith ib 3: 390 (1498).
 • myetit SJ 2: 141 (1488).
 • myetet ib 86 (1483) ),
 • *mäta til , 1) tilldela genom mätning. ath nw. .. äre henne tompt methin henne til j sit alna thaal STb 4: 114 (1506).
 • mäta ut , 2) utmäta, uppmäta. v!UDDA_TECKEN? (5 1/2) pund miöl och i (1) span, som stadzmätare motho wth STb 1 361 (1482). - Jfr utmäta. - Jfr upmäta och mätia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back