Mykil

Old Swedish Dictionary - mykil

Meaning of Old Swedish word "mykil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mykil Old Swedish word can mean:

mykil
L.
mykil
2) STor, mycken (i mängd el. grad). Se Sdw 2: 1270. fa mik thin son jak wil känna honom swa mikyt at i skulin mik takka for konniST innan siw ar Prosadikter (Sju vise m B) 176. skal. .. criSTinä vitherläggia mik. .. saa möghin rentha som mik athnögher ArfSTv 109 (1480). " eth myt godz. .. j wirmo soken, saa migit som jac ther äghande är" Svartb 546 (1484). " han komber tith mz swa möklom kärlek" Mecht 265. " the som tröSTä pa syna möclä rikedoma the jnlyckkes j heluiti" SvKyrkobr (Lucid B) 195. " tu lärde swa möklä ondzsko at. .. J BuDDes b 84. lika mykno oly9 läth thär til STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 232. blanda thär til lika mykna wäsko aff STötto odhyrth ib 240. giffwer haffwith lywd aff sig tha lwgn är. äller mykna fradho oc bwblor flytha thet merker froSTh komma" ib 294. " thy läggia somme mykna asko wm rötherna" ib 331. sardonix. .. späker mykna käthy oc löslathy ib 490. " klokka wm tho besmara marker skla haffwa widheth nädhan wm kringh kafflan i!UDDA_TECKEN? [1 1/2] span, affwan wm kring hoffwodith hälffthena swa mykith" ib 569. - n. en STor del, många. mykit aff almogen vitnede thet samme at te haDDe thet ey heller för hört Vg Fornmt I 8-9: 98 (1488). - n. mycket. med följande subST. av annat genus. jöns. .. kerdhä til peder. .. om swa myketh iordh som IX marc er werth Uppl Lagmansdomb 49 (1492). - n. huru mycket. Se Sd2 2: 1270. schal huSTrv elin. .. lata tet dandemen see ok schoda, mykit tet är, och vpscriffua pa twaa scriffter, hwadh tet är STb 3: 122 (1493). tha the haffue medh dandemen saman rechnat, mykit thy är etc. ib 369 (1498). - dat. (el. ack.) n. i förb. med koMP: mycket. Se Sdw 2: 1270.
mykil
3) mången. Se Sdw 2: 1270. multus ta tum möghen GU C 20 (hand 2) s. 162. en dreng. .. hade STolit mykne peninge j tolboden STb 5: 246 (1519). ther mykna flwghor bij oc bremsa ärw STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 475. 4) STor, hög, betydande. - n. av STor vikt el. betydelse. ey skal tänkas ath meg är myket om sadant höffwesmanna döme Troj 191. - n. adv. 1) mycket, ganska. jllido. .. innantiil oc myket skad jnde illisus. .. innantiil loc myket skaDDher GU C 20 (hand 2) s. 11. ib s. 18, 26. vj skulom myghit wndra SkrtUppb 10. - vid koMP. multo magis möketh häller GU C 20 (hand 2) s. 162. myghith winlighare, ok nyttelighare. är thz ath witha hans andeligha siäla helso SvKyrkobr 255. - (?) en ryDDare. .. hwilkin mykit (för mykil?) ylgerningis man war MP 5: 92. - canopeum. .. mykit tiäll GU C 20 s. 72, se myggo tiäld. - Jfr ofmykil.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • möghen GU C 20 (hand 2) s. 162. n. (nom. och ack.) mykit Vg Fornmt I 8-9: 98 (1488). mykith PMSkr 569.
  • myket GU C 20 (hand 2) s. 11, 18; Troj 191.
  • myketh Uppl Lagmansdomb 49 (1492).
  • mikyt Prosadikter (Sju vise m B) 176.
  • möket GU C 20 (hand 2) s. 26. möketh Gu C 20 (hand 2) s. 1672. myghit SkrtUppb 10.
  • myghith SvKyrkobr 255.
  • migit Svartb 546 (1484).
  • möklom Mecht 265.
  • mykno ib 232.
  • möghin Arfstv 109 (1480).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚴᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back