Myndogher

Old Swedish Dictionary - myndogher

Meaning of Old Swedish word "myndogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

myndogher Old Swedish word can mean:

myndogher
egande makt el. befogenhet. 1) myndig, som råder öfver sig och sitt gods. til thes at barnet koMBer til myndoch aar SJ 274 (1459).
myndogher
2) myndig, mäktig, betydande, ansedd. en mäktogher grewe, myndogher oc karsker man Lg 332. " j sina tienisth hade han en myndog man" RK 3: (sista forts.) 4223. ib 1: (Yngre red. af LRK) s. 272. Lg 3: 467, 478. " en wärdogher oc mykyt myndogher doctor i the häLge skrifft" ib 433. 3) bemyndigad, befullmäktigad, med laga uppdrag försedd. hauer mik giort mektogan ok myndoghan. .. the forsagdä tompt at sälia SD NS 2: 103 (1409, gammal afskr.). ib 215 (1409). FH 2: 86 (1432) , 115 (1438). havar sänt. .. en sin myndogha foghata Lg 181. mz myndughom breffdragharom MB 2: 193. " sände sin myndog bud at binda fridh mz honom" ib 323. ib 27, 263. Lg 3: 294. ider myndige senningebud FM 165 (1504). sändha segh iiii (4) möndogha män BSH 5: 196 (1507). ther pa haffuer han j och wij hafth opnnoghe bodh oc scriuelse oss i millan HSH 18: 131 (1497). myndoge men til honum sände RK 3: (sista forts.) 6079. en myndogh hoop tha moth them gine och begynte för rydzeland dagtinge ib 4985. " wnder myndoga notarii instrumenth" PM LXI. 4) laga kraft egande, i laga ordning utfärdad, laglig. aname bescrifuit vndir myndugh incighle ellir witne hwat han for sik findir VKR 40. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 124. eth mindogd, opit breff SD NS 1: 154 (1402, gammal afskr.). pa huilka stiktan hafwa confessor generalis ok flere bröder j sama clostre. .. mik lofuat theris myndoga breff FH 5: 98 (1485). - laglig, lagligen gifven. myn frii möndegha morängaffue BSH 5: 495 (15123, daniserande). - Jfr ful-, o-myndogher.

Part of speech: av

Additional information: adj. [Fdan. myndig. Mnt. mundich]

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -och.
  • -ugher.
  • -ig.
  • möndogher.
  • möndegh.
  • minnogher.
  • myndogt MB 2: 27.
  • mindogd SD NS 1: 154 (1402, gammal afskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back