Mynt

Old Swedish Dictionary - mynt

Meaning of Old Swedish word "mynt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mynt Old Swedish word can mean:

mynt
L.
mynt
1) mynt, munstycke han är sua som myntara swen. .. hulkin som saman bläse oc slaar sit mynt Bir 2: 57. vm rikom ok välloghom konunge offradhis oc presenteradhis mang mynt ib 154. " fals mynt thz som synis wara rät mynt ok är ey" KS 28 (70, 30). Bir 2: 58, 59, 3: 134. - koll. mynt, myntstycken, präglade penningar. vm nakar herra giordhe sik krono älla fingirgul älla kar til sina nyttelikhet aff thy mynte älla malm som honum presenteradhis Bir 3: 133. at j lathen slaa idhert eghit mynt j idher rike MB 2: 274. - mynt, myntsort. swa goth minth at sex marc göra ena lödhogha marc SD NS 1: 11 (1401). ib (1401), 26 (1401) o. s. v. SJ 38 (1426) , 69 (1437). þet mint som nu gar SD 5: 160 (1343). " thäth mynt som nu gangyr ib 557 (i vidim. fr. 1373). tolkit mynt som nw i abo goor" ib NS 2: 103 (1409, gammal afskr.). ib 1: 8 (1401). " hundradha mark swenska päninga stokholmst mint" SJ 78 (1436). " sagde han at han wille jngen räffwilske penighe haffue vthen alth swergis mönth" FM 230 (1505). " gifwe en päning thz mynt som gänkt är" Bir 2: 336. " giffui en päning gangandis minth ib 4: 94. myntet skulde bloffwe wid macht" HSH 20: 260 (1508). " thu haffwer fwnnit gaMBla kesara haffwor oc pänigga myntetz kwngör os thz" Lg 439. för thy at the ey kändho thz mynhtet ib; de båda sistn. ställena kunna föras till 2. - Jfr gul-, klippings-, kopar-, silf-, stokholms-mynt. 2) prägel. fals peningr som hauer rät mynt KS 28 (70, 30). 3) mynt, myntverk. swa ath thedh (näml. silfver) kommer på myntidh, som gamalth och soorth waridh haffwer DD 1: 142 (1489, eft. aftr. hos Langebek). allä mynthemestere swenä som ther kommä och tiänä viliä ther oppa mynthen HSH 19: 15 (1497). " the honom tiänä paa mynthen ib. screff iach wp tiil. .. myntet i stocholm" ib 24: 50 (1516). ath jach haffwer nw sänth in oppo vesteros mynth. .. 150 og 43 1/2 lödig mark sölff DD 1: 226 (1516, eft. aftr. hos Langebek). - mynt, mynthus. hafua. .. ena stadzins tompt, som lelaghin är i mällen myntit ok henrik libbenhusens gardh SJ 69 (1437). uppe widh minit ib.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mint SD 5: 160 (1343) ; SJ 38 (1426) , 78 (1436); -it ib 69 (1437) ;
  • -eno SD NS 1: 8 (1401). minth ib 11 (1401) o. s. v.; Bir 4: 94.
  • mönth FM 230 (1505) ),
  • mynta mästare
  • myntee- HSH 20: 261 (1508).
  • möpntemestare.
  • myntomestare.
  • muntomestare.
  • myntamästara sven
  • mynthemestere- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛦᚿᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back