Örtogh

Old Swedish Dictionary - örtogh

Meaning of Old Swedish word "örtogh" (or ørtogh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

örtogh Old Swedish word can mean:

örtogh (ørtogh)
L.
örtogh (ørtogh)
1) örtog, ett tredjedels öre. ss myntenhet; äfven om myntstycke af nämda valör. Jfr Nordström, VAH 19: 302 f.; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 773 f., 832. örtugh firi nöt ok fiura peninga firi far SR 19. " lgiljt nött sälis firi tolf örä, gamalt faar firi fiurä örtugher" SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). ipärst oc kortrist. .. skal gyäldäs fore half mark. .. thörnist foe syu örtughä. .. en alin af goþo kirsko firi halffyrärþe örtogh. .. en alin got vaþmal firi twa örtugha ib 637 (1347). " fore fira artogher brödh" SO 193. " skal lmwramestaren om dagen haffua. .. offuer hösten fyra artoger" ib 87. ib 72. " hvilken SOm vil brodr vardha ok in i gilleth ga, tha skal han SOm broder vardhr,m i inganghen giffwa. .. allermannenom i [1] ortig SSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 117. xv öre penninga 1 örtug mynne" BYH 1: 258 (1455). " en gaard i westerby giffuer iij töner korn 4 1/2 örtug swenska" ib 257. at huar forSRifne tijdh om arith skal huar broder vtgifue tiwgu peninga sua at the fira tyder om arit göra x artiger til hopa aarit om kryngh SO 33. wth giffua iiii orthogha ib 3 (på två st.). vplSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGgia brödrom til ölz fyre arthoger ib 1076. ib 192. " hvilken broder SOm bSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGara sunder slaar eller flere i embetz coMPani med hogmot eller druckenscapp böte ena artogh fore huart thera" ib 86. " böte ij [2] ortugo" BGG 316. SO 83, 108, 153. SGGK 106, 107. SSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123. " skla han haua. .. säxtan örtughä pänningä af fataburenum" SD 5: 637 (1347). kännis iak. .. gäldskylloghan vara eskile diäkn fämtan mark ok atta örtogher päninga ib NS 2: 344 (1410). (12 1/2) örtug pänninga svenst tal Falkman, Om mått och vigt 1: 169 (1370). arliga ok ewige vtgiffue x artiger peninga til vara messa vppähelle SO 33. " giffua vth. .. at halda" ib 62. " böte. .. i [1] ortig päningha" SSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 122. huilken II godz aarligha vtskyldä j landh geldh III marker oc VIII örtoghar peninga SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 51 (1467). hänne ena marck swenska pänninga gifwa oc vtgöra. .. i redheom pänningom, hwitan swenskan pänning fore ena ortugh FM 23 (1389, nyare afskr.). hudradha mark päningga äpter thydhist tal, swa ath tre thydiska örtogher äller fyre siälenske ängliske älla gotniske ganga for en öre, SOm fordhom war gangande i swerikis rike SD NS 2: 492 (1412). " siwtigi mark reuelisca peningh, siex räueliska ortogh i en ora ib 3: 120 (1416, gammal afskr.). fore xij mark gotniska ok titzska, iiij gotniska i örenom ok iij hwitha örtoger ok i örenom" ib 529 (1420). " fore tretigi swensca mark redha peninga i thet nya minth, swa ath örtugen gar fore atta sma peninga" ib 104 (1416). prisko skilingen fore en ortug. .. reknende ib 118 (1416, gammal afskr.). at otta gotniska. .. gongen for en swensk ortogh. .. fira gorsza for en ortog. . .. otta städer pänninga for en örtog. .. otta lebardz lyBSka for en ortog. .. sexton danska lyBSka for I. örtog SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 52 (1453, orig.). skal han (myntmästaren) göre eth mynth SOm kallas örtugh om attha penninghä swa god at en mark wägin skal halde attha lodh sölff HSH 19: 12 (1480). skal han göra eth mynth SOm kallas en halff ortug om fira penninga sa got at wägin march skal holdhe VI lodh sölff ib (kan föras till halförtogh). örtuger om attha penningha ib. " halffuä örtogher om firä penninghä" ib 13. " söllfFMynth skal han sllaa helä örtoger halffva örtoger och smaa holä penningä" ib 14 (1497). " screff thän köpmannen vppa eth paper stykke thät sama aflatit SOm hon sagde honom ok lagde hwitan päning thät är en räth artigh tha wogh genstan scripten vpp päningen tha lagde han flere ortoga vppa ok ä hurw manga ortogha han togh tha wogh ä jo scripten vpp them alla" MP 4: 264. skal engen gulsmid smälta nagra penninger ortuger eller andra penninger SO 160. " hwndrat march ortuger" FM 237 (1505). ib 252 (1505). " twnno smör för v march ortiger eller sex march dansk, skeppund flesk III march ortiger, tunno lax IIII march ortiger" HSH 20 285 (1509). för ii!USOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? (2 1/2) och XX (20) mrk örtug BSH 5: 535 (1513). vi och XX mark örug ib. " twagia örthogha skipan i sudhrw birkäwik. .. innan rydhbo SOkn, i skärkinda häredh liggiande" SD NS 1: 180 (1402); jfr Hildeband, Sveriges Medltid 1: 243.
örtogh (ørtogh)
2) = örtogha land. nos ab eadem norlennom accepimus predium uidelicet. attaørthor (ör -ørthor). et sib suderlennom. quod wlgo dicitur atta örtohor & siaxpennengaland. uendicamilus SD 1: 735 (1230, 60, Södermanland). til dömdis. .. husfrw katrine j örisland husfrw margareta j örtug. hemminge i gryto ij örtugha BSH 2: 75 (1399, Vestmanland). jac. .. oc myn SOn. .. kännoMPs. .. os sält lhafua. .. allan wan SRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhiodeel SOm vi attom i hadhasta deeld, SOm kallas ät lodhafal af bolbynom köpt, oc ligger fore half fämte örtogh fore siäx marker päninga SD NS 1: 11 (1401, Vestmanland). viij ortoger i rynkaby ib 2: 699 (1413, Uppland). (4 1/2) ortogh landh iordh i hiwlistom ok v örtogha i räflösa ib 1: 531 (1406, Uppland). tolff öresland jordh. .. ene halue örtugh minna ib 650 (1407, Vestmanland). eth half markland jordh i oppaby oc v örtwgh jordh i mädhalby ib 2: 82 (1409, Södermanland). hawa. .. wpbwrit. .. xj örtogher landh jordh i gilberghom i garnboSOgkn, vj ore nämarsth swdhra lanzlwthenom oc swa the for:da xj örtogher ther näär ib 87-8 (1409, Uppland). ib 118 (1409, Södermanland), 124 (1409, Uppland), 125. giffwa nadendals clostre. .. lyyst vppa ena örtogh oc VI öria landh iordh SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 62 (1445, Uppland). ib 78 (1446). tw mark landh iordh och twaa ortöger och II päninSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS landh SD 3: 121 (öfvers. i afskr. fr. senare hälften af 1400-talet, Vestmandland). - Jfr wi. .. hawa salth. .. byörne laurenSOn. .. thio örtoghar land iord. .. försth iak niclis i trysko kännis mik hawa salth twa örtogha r land iord. .. ther mästh andris vlfSOn i almby ena örtogh land iord. .. laurenz flingher ena örtogh land iord. .. martin öösthan a ena örtogh land iord oc fäm päninx land. . huilka for:da thio örtoghar land iord. .. aSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHendhom wi os. .. oc tilläghnom for:dum byörne SD NS 1: l499 (1405, Södermandland). ib 2: 143 (1409, Uppland). Jfr örtogh-, örtoSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, örtogha-land. - Jfr fiärdhunSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS-, half-örtogh (-ugh).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so örtogh may have also been written as ørtogh

Alternative forms or notes:
 • örtog GS 52 (1453).
 • örtugh VGL I K 19, B 2: pr., II Dr 7; ÖGL Kr 7: pr., 8: pr., UplL J 18: 1; SML Kk 2: pr., J14: pr., B 2: pr.; HelsL M 28: pr.; SmplL 2: 1 i var., 7: 2: KrLL B 37: 2; SR 19 ; SD NS 1: 650 (1407), 2: 124 (1409); HSH 19: 12 (1480).
 • örtug BSH 2: 75 (1399); SD NS 1: 372 (1404), 2: 124 (1409), 125; BYH 1: 258 (1457).
 • örthug VML I Kr 3: l4. hörtungh: flærhunx hørtungh SD 4: 209 (1331). " yrtogh" UplL Kk 9: pr. i var. yrtugh ib. " ortogh" VGL LI K 15: pr:, UplL Kk 9. pr., M 52: 2; SD NS 3: 120 (1416, gammal afskr.) ; FH 3: 78 (1446); SEG 117.
 • orthog SD NS 3: 120 (1416, gammal afskr.). ortugh VGL II Dr 7, þ 3; FM 23 (1389, nyare afskr.). ortug SD NS 3: 118 (1416, gammal afskr.); SGGK 106, 107 ; HSH 19: 12 (1480).
 • ortig SO 62 ; SEG 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123.
 • artogh VGL III 1, 20; SO 83, 86.
 • artog ib 108.
 • artok ib 106.
 • artoch ib 108.
 • arthoch ib 153.
 • artigh MP 4: 264. gen. örtugh ÖG R 5: 2. örtugha StadsL Eds 23: 3. pl. nom., ack. örtogher VGL I Md 5: pr., II K 36, 37, III 57, 58; ÖGL G 6: 1 i var.; MELL Kg 23: 2 i var.; StadsL Kg 5; SD NS 2: 88 (1409), 344 (1410), 492 (1412). örtoger SML Kk 8 i var., 13 i var.; StadsL G 10: pr. i var.; SD NS 3: 529 (1420); HSH 19: 14 (1497), 15. örthogher SML Kk 18: 1 i var. örtoghor VGL I Md 1: 3, B 2: pr., Fs 4, 5: pr., 1; örthoghor ib Kr 13. örtohor SD 1: 735 (1220-60). örthor (för örtohor) ib. " örtoghir" Lg 438 örtöghr VGL I Md 1: 4. örtögher ib II Form 16. örtoghar VML II M 9: 1, B 14: pr., MELL þg 3: 1, Dr Vl 3, 14; SD NS 1: 499 (1405).
 • örtogar FH 5: 51 (1467). " örtoghär" VGL LI VS 3: pr., FS 2: pr., IV 19: 1; UplL J 13: 1, V 23: 6, 28: 1; MELL Dr Vl , 13. örtogha SD NS 1: 531 (1406).
 • örtugher VGL II R 6, J 27, Form 16, 17, 24; SmålL 2: 1 i var., 13: 45, 14; Stadsl G 10: pr., SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). örtuger ÖGL Kr 26: pr. li var; HSH 19: 12 (1480); FM 252 (1505).
 • örtugher VGL II R 12. örtuhär ÖGL Kr 26: pr. örtughur ib Kr 26: pr., Eþs 16. örtughar ib Kr 26: pr. i var. örtughär VGL II Add 7: 29; ÖGL lKr 26: pr., 31, Dr 1, 11: pr., G 6: 1. örtugha SML Kk 8, 13, M 23: pr., 3, Add 8; SD 5: 637 (1347); BSH 2: 75 (1399).
 • örtughä SD 5: 637 (1347; på två st.). yrtugher MELL Kg 23: 2 i var.; StadsL G 10: pr. i var yrtygha MELL Kg 23: 2 i var. ortogher SML Kk 8 i var. ortoger SD NS 2: 699 (1413); SO 160.
 • ortoghär VGL I R 6, FB 1; MELL Kg 23: 2. ortoghär VGL III 2. ortohär ib I J 13: pr. ortoghor ib 12: 2.
 • ortogha SO 3 (på två st.); MP 4: 264.
 • ortoga ib.
 • ortöger SD 3: 121 (öfvers. i afskr. fr. senare hälften af 1400-talet). ortugher VGL II R 11, Form 7; SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). NS 2: 143 (1409). " ortuger ÖgL Kr 26: pr. i var.;" FM 237 (1505).
 • ortugo BGG 316.
 • ortigher SO 72 (på två st.). ortiger HSH 20: 285 (1509); SEG 116, 121.
 • artogher VGL LIII 1; SO 192, 193.
 • artoger ib 87.
 • artogher ib 106.
 • artiger ib 33. dat. örtoghom VGL LI þ 6: pr., IV 18: 6; UplL M 23: pr.; VML II B 7: pr. örtoghum VGL I FB 4: pr., 7: 3; UplL M 23: pr., V 8. örthoghum VGL I FB 3. örtughom KrLL B 28 i var. ör tugom ib B 11: pr. örtughum VGL II þ 8; ÖGL Dr 20: 1; G 6: 1; SML B 15: 1. yrtughum MELL B 23 i vr. ortoghom VGL LI J 12: 1. ortughum ib II Forn 13, 30. gen. örtogha ib I FS 2: pr.; VML II B 19, 22: pr.; MElL B 23. örtogha SD NS 1: l180 (1402). örtoghä VGL I R 5: pr., FB 8; Upl L J 4: 1, V 10: 1, 23: 6. örtogä VGL I R 5: 3. örotogho ib FS 2: pr. ortoghä ib R 5: 1, 2. - singularform i plural användning: nom., ack. örogh VGL III 20, 63. örth-togh ib 6.
 • örtugh SML Kk 8 i var., 13 i var., Add 7. örtwgh SD NS 2: 82 (1409). " örtug ib 125 (1409);" BYH 1: 258 (1455), 259 260, 261; BSH 5: 535 (1513; på två st.). ortogh SD NS 3: 120 (1416, gammal afskr.). dat. örtogh UplL M 1: pr. i var. ortogh ib M 1: pr. - med suffig. art. sing. nom. örtugen SD NS 3: 104 (1416),
 • örtoghabol
 • örtoghäbool.
 • örtugha bool. örtwghaboll),
 • örtogha land
 • örtugha-.
 • örtäghä- UplL lj 1: pr. ortogha-),
 • örtogs land
 • örtugs-.
 • örtughs-.
 • ortugs-. ortwgx- KrLL B 4: pr. li var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚯᚱᛏᚮᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BGG
Bröderne af S:t Gertruds Gille i Stockholm 1419--1484. I Småstycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back