Qvämeliker

Old Swedish Dictionary - qvämeliker

Meaning of Old Swedish word "qvämeliker" (or qvæmeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

qvämeliker (qvæmeliker)
skicKLig, skickad, tjenlig, läMPlig, passande. paulo gaff han mästerscap swa som qwämelikom kännefadhir KL 177. " wordho the qämelikare till andelikit ärfuodhe" VKR 79. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 81. " then är quämelikin (aptus) taka min dryk hulkin som ey hawir vilia at bliua j syndene" ib 3: 127. " wara thes qämelikare (haLg.">Biliores) ok idhnare at predica b 1: 361. the biin som heLBrigdha äru ok qämelik (haLg.">Biles)" ib 257. Lg 294. mz. .. qwämmelikom stolom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 82. linna KLädhit hulkit quämelikit (haLg.">Bile) är vidh bra kroppin ib 1: 287. " hwar som wädhrit är quämelikare (coMPentior)" ib 398. " är renlekin quämelicast (convenientissima) j huarre andelike gerning" ib 2: 225. rent kar quämelikit (aptum) til at taka godhan dryk ib 63. ib 124. PM 9. wingardhane. .. wordho quämlike at bära godhra gärninga win KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 37. i tessom tyma äre alla lekedoma qwämelike kroppenom LB 3: 43. " badh hon gudh gifwa sik ok bewisa nakra quämelika matto til gudhelika böna" VKR VIII. ey fandz nokor quämelikare (conKLemming. 1860.">Gruentior) matta Su 399. giffwa hänne quämelikit rwm at vndfly oloflikit dyocleiani hionalagh KLemming. 1860.">Gr 283. " han findir ey. .. quämelican tima til at häMPnas" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 129. ib 1: 253. VKR 33. " i vissom oc quämelicom ltima" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 161. tw (två ting) androm än quämelicare (ännu läMPligare el. bättre än de anra) ib 144. " man sa ther margh qwämelik thing" Fr 3056. " at wi maghom fa miscund oc finna nadh aff honom j quämelike (opportuno) hielp" MP 1: 37. lagh skulu. .. wara. .. qwämelika (läMPade el. afpassade) äpte godhom ok gaMBlom sidhwäniom KS 67 (166, 74). huxa. .. vm thz är hånom qämelikt ok skadhalöst, thylik ting giua thöm thz bedhas, ok än hånom se quämelikt som bedhes tylikt ting af Suå manne tiggia ib 34 (88, 37). äpte þy honu (för honum) är kuämelikit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. MB 1: 136. MKS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56, (red. B) 60. KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 64. " thz är ey. .. quämelikit til thz som han wil" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta KS af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 229. " thz som. .. quämelikit är at matha ok täMPra likamanom mädhir" ib 144. - läMPlig, passande, tilLBörlig. ey thykke mik quemlikt wara at swa wän mö. .. thror a corsfästan gudh Lg.">Bil 541. Su 396. - JFr be-, o-qvämeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so qvämeliker may have also been written as qvæmeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • qwämmeliker: -likom Bir 5: 82; -likare ib 81, 82.
  • quämliker: -like Ber 37.
  • quämelikin Bir 1: 253, 3: 127.
  • qvämelikt.
  • quemlikt Bil 541.
  • quämelikit Gr 283 ; Bir 1: 144, 229, 287, 2: 63, 124; Su 396. qwämelikit Pm 9. quämliket MEG (red. A) 56. qwämlekit ib (red. B) 60. kuämelikt (för kuämlekit el. kuämelekit) Bir 4: (Avt) 179),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚠᛅᛘᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back