Sälskap

Old Swedish Dictionary - sälskap

Meaning of Old Swedish word "sälskap" (or sælskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sälskap Old Swedish word can mean:

sälskap (sælskap)
1) förhållande ss STalLBroder; kamratskap, umgänge, förbindels. honom forbiwdz at haffua nagath sielskaph mz swennomän SO 6,. - STalLBroderskap, förbund. bindom wi badhe sälskap (Cod. Asc. STaLBroderskap 558) saman ST 457. - (?) hwar sälskap läggir mz gudhi (nactus pacta dei) GO 549.
sälskap (sælskap)
2) sällskap, samvaro med menniskor, umgänge. skal han göma thöm för syndeliakn lifnat ok af ont ok lorent säKSkap (för sälskap) KS 534 (135, 57). " alla handa spiil. .. är hiernan tha GOth oc GOth sälskap" LB 7: 181. " sökya sik syndha tilfälle oc seelskap" LfK 59.
sälskap (sælskap)
3) förbindelse, sammanslutning. fagher samqvämd, oc höffwiST sälskap (confæderatio) är, at iomfru skal STaa oc warAa for jomfrum Bir 4: 72.
sälskap (sælskap)
thz är aff effrayms sälskapi ib 110. " han drogh tädhan oc [till] eth annat sälskap SOm kallados filii ammon" ib 232. - parti. the wildo antwardha STadhen demetrij sälskap (partibus) MB 2: 264. - Jfr sällaskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sälskap may have also been written as sælskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sel-.
  • seel- seel- LfK 59. sielskaph So 6. selscapp SO 77.
  • sellscapp ib. " sälskab" Di 39. dat. sälskapi.
  • sälskappeno Su 379 )),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛚᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back