Samna

Old Swedish Dictionary - samna

Meaning of Old Swedish word "samna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

samna Old Swedish word can mean:

samna
L.
samna
1) samla. " samnadhe han Alla prästa höfdhingana" MP 2: 40. " saMPnade mangen tymmerman" RK 1: 1172. " saMPnar erik en här" ib 2: 956. saMPna genast Alla wara maght Al 2055. ib 2524. MB 2: 251, 252. Di 277. " resa här oc samna folk" PM 14. the waro ther saMPde aff Allo lande RK 2: 940. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 81. ther Alle preste. seniores oc Almogans höffDinga aff israel saMPnadha waro MB 2: 272. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 47. 2) samlas. raMPna ok vlfwa saMPna (kanske skriffel för saMPns) thiit staRK Al 2784. - part. pret. samlad, förenad. - mädh samnadha hand (jfr Mnt. mit samender hant), samfäldt, gemensamt, tillsammans. loffuado Alle mz saMPnada hand RK 1: 4345. SD 5: 166 (öfvers. i afskr. fr. början 1400-tAlet). thetta lofwar jac. .. jönis geet oc wi niclis magnusson oc knwt wdzson riddare, meth warom arfwom meth for:da jönis meth samnadha hand. .. esbyörn cristiärnson. .. fast oc stadhukt at hAlda SD NS 1: 297 (1403). som wij kennes oss till fullä nöghiä j godä betAlningh met saMPnade handh vpburidh haffwa FH 5: 66 (1472). " mädh samnadha händer, d. s. widheRKennoms oss Alla med samnade hendher och hwar waare serdelis. .. samtykth haffwa" SD 5: 212 (öfvers. fr. sl. af 1400-tAlet). - mädh en samnadhan mun, d. s. swarade All menige Allmogen medh en samnedh mwndh ok oppräkta hender BSH 5: 581 (1517). - (saMPnadhe för soMPnadhe MB 2: 6 .) - Jfr samande.
samna
1) samla sig, samlas. RK 1: 2992. SD NS 1: 348 (1401?).
samna
2) förena sig. mon gudh hawa the til wAlt idher til sina presta, at i chore oc thine koMPana skulin her (trol. för idher) saMPna oc sätia i dagh gen honum siälwom MB 1: 404. 3) rusta sig. hertugen. .. saMPnade sik ther yffrid staRK RK 1: 671. han saMPnade staRKlika sik ib 3167. " han saMPnadhe sik mz mykin mogha" Al 7833. refl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sampna.
 • -ar.
 • -adhe.
 • sampdhe RK 2: 2484.
 • -adher. sampder: -40. imperat. sampna Al 2055 ),
 • samna sik ,
 • samnas , 1) samlas. samnaþes folket vm kring han Bu 140. samnadhus til hans vtalike iudha widha aff världine Bil 115. Al 9723. Di 254. PM 19. 2) komma i gång, börja, upptå. striden sampnades. Va 22.
 • samna in. refl.
 • samnas in , samlas in, hopvis begifva sig in. sampnadis saa mykith in aff hymnigom ok drogha til hoppa Di 254.
 • samna saman ,
 • samma sik saman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛆᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back