Sitia

Old Swedish Dictionary - sitia

Meaning of Old Swedish word "sitia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sitia Old Swedish word can mean:

sitia
1) sitta, vara i sittande STällning. sitia a bruþa bänk Bu 491. " hon gat sitit a þöm (lejonen) sua väl SOm a STolom" ib 512. säten. .. pa hulkom saato badhe men ok qvinnor STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 245. " sitter hann j höxta tron" MD 62. " the ifuir dödhum satu" STenianus. Se Lg.">Bil 287. saat for mönSTersins port STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 135. then (näml. häST) tw sider vpa Di 145. " sato vpa sinä häSTä" ib 134. " her sitia nw xiij men ib. - om djur. thz dyuret STaar eller sether ouer eeth dyupaSTa kär" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 299. " STigh thit wp hönsin sithia oc hänt oos the hönona SOm neST sitir hanan" ST 146. Di 1. 2) STiga (upp på en häST för att sätta sig el. ned af en häST på hvilken man suttit). - sitia a häST, STiga till häST. biþa r hana skyt sitia a häST ok riþa mäþ sik Bu 19. - sitia af sinom häSTe, sitta af. her Didrik sat aff sin häST Di 198. " sitiom aff wara heSTha" ib 265. 3) sitta ss domare, ss ledamot af näMD, ss ordförande eller bisittare. tha jak sat for rät j dom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga uTKaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 334. " for laghmandzdom sitiande" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 66 (1399). MD (S) 290. powal hermanSOn sitienDis pa herrishöffDingx wägne SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 175 (1507). " aff sittande BorgameSTere" STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 253 (1457). ib 254 (1461). the XII SOm tha j nempdenne satho SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 109 (1437). SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 179 (1507) , 181, 183, 278 (1509). kesa een olderman. .. huilken SOm sitia schal i thet tilkomanda aaret fore mene companijt SO 101. " vil ey sithia thz aarit fore thöm ib. huilka (näml. bisittare) mz oldermannenom sitia schulo fore brödraschapit" ib 107. " then olderman SOm i thet aarit sitet haffuer med sina bysitiara ib. sath peder priwalk for olderman" STockholm 1419--1484. I SmåSTycken på Forn Svenska, samlade af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1868--81.">BGG 300. ib 301, 302, 306 o. s. v. sat nisse pral oc hans fan asken for bysittere ib 304. syttia bysittiare eller allerman STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 128. - med ack. skal rätwisan sitia domen (sitta å domSTolen, sitta till doms) STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 111. wort mik. .. betaghit ath sithia dom eller räth SToria. 1816 ff.">HSH 18: 27 (1495). ib 28. " thz erchebyscopins owenner sculle sitia hans räth (sitta till doms öfver honom)" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 868. - sitta, vara satt. om domSTol el. näMD. nämpDin, SOm tha sat SD NS 2: 37 (1408). för ganzka sitiende raaDit STockholms STads JordeBok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 239 (1454). fore sittiende rettin SO 207. 4) sitta, befinna sig, Bo. sat ii nazaret Bu 4. " sat ii eno faSTo huse (caSTrum habebat)" ib 7. " tha han satt i them STadh SOm hetir porfirito" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 302. " the SOm sitie neST wid siöen" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 97 (1506).
sitia
5) sitta fänslad. mäþan þe sato i häptom Bu 184. " SOm sither oppa sith liff" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 145. 6) STanna, vara el. blifva STilla. hwi saST thw ey qwar i thinom STadh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 230. " sith ensammen i thinom cella" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 59. " hon skal sithia i sin cella, oc ey flatleka löpa ib. hon skal sitia all ena oc tighia ib. jak hauer nw sitit qwar i mit rike xx aar" Di 8. then ther. .. sitter STille oc sitter oc seer oppa richesens forderff SToria. 1816 ff.">HSH 18: 108 (1497). ib 107. - sitta STilla, vara oveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam. nw dogher ekke lenge sa atsitia Di 9. 7) förblifva, fortfara att vara. ä mäþan hon änkiä siter SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). hafdhe hon sithiä änkia lxxxiiij aar ST 211. BK 211. 8) vara (full af sittande perSOner). eller (ɔ: aller) kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiogardzmuren satt fuller medh männom, oc all huuSTaak, SOm voro näST kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiogardenom, suto full medh folk TK 273. 9) sitta, vara satt, vara fäST. om liflösa ting. yxen sat faST j fotenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 50. j hwariom (näml. fot) svthe c STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLöör STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 237. " twa adror SOm paa skapith sittya" LB 6: 107. ib 105. " giffuer iak min nya swartha kiortil meth fodhreno ther wnder sither" SD NS 2: 170 (1409). sitia ater, blifva qvar, STanna efter. sato atir (remanserunt) badhe thörSToghe oc hungroghe af sinom herra Bo 236. - Jfr ater sitia.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sitya LB 6: 105.
 • sittia Bu 491 ; RK 3: 868 ; SO 101, 107.
 • sithia ib 101.
 • sittya LB 6: 105, 107.
 • syttia SGG 128.
 • sitiande.
 • sitiende.
 • sitiendis.
 • sittiende SO 207.
 • sittande SJ 253 (1457) , 254 (1461). pres. siter. sitter HSH 18: 108 (1497) ; MD 62.
 • sitther ib (S) 290.
 • sether LfK 229.
 • sidher LB 6: 105.
 • sider Di 145.
 • sit MB 1: 213.
 • sith LfK 59. seth ib. impf. sat Bu 4, 7 ; KL 50 ; Iv 1010 ; Di 198.
 • satt KL 302 ; TK 273.
 • saat KL 135. 2 pers. sast ib 230.
 • satu Bil 287.
 • sato Bu 184 ; KL 133 ; Di 134.
 • satho FH 2: 109 (1437).
 • saato LfK 245.
 • sotto BtFH 1: 179 (1507) , 181, 183, 278 (1509). suto TK 273.
 • svthe LfK 237.
 • sitit Bu 512 ; Di 8.
 • sithit ST 211.
 • sitet SO 107. sittit ib 141. sit (för sitit) Di 1 ),
 • sitia nidh , sitta ned, sätta sig ned. han vilde äkke sitia nidh Fr 819.
 • sitia umkring? vara omgifven el. besatt (med)? hiulet sat (möjl. part. pret. af sätia) vm cring mz huassom suärþom Bu 494.
 • sitia up , sitta upp, resa sig för att intaga en sittande ställning. sit op min fadher oc äät MB 1: 213. Jfr up sitia. sitia äptir, blifva qvar, stanna efter. herra iwan sat ther äpter ene Iv 0. - Jfr be-, for-, inne-, ivir-, när-, qvar-sitia, äfvensom fran-, o-sitin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BGG
Bröderne af S:t Gertruds Gille i Stockholm 1419--1484. I Småstycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back