Sitia

Old Swedish Dictionary - sitia

Meaning of Old Swedish word "sitia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sitia Old Swedish word can mean:

sitia
L.
sitia
1) sitta, vara i sittande STällning. sed[e]o. .. sytia STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 561. " ath michil STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlsmidz swena sato til öls at mäSTar sigga" ATb 1: 143 (1461). " ion släth sath in til pedhir i vppeby oc qwadh ena viso" ib 260 (1467). ib 378 (1472). ath han sath hem til olaf. .. och tingade til köps. .. ib 2: 109 (1478). han fioll vidhe vppen offuer bordh, widh thet han satt och swff STb 1: 63 (1476). j thy sama hörde the diäflin. .. wenga sik ok qwälia liker wiST som hafde han sitit vnder thy sama risena STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 179. - med innehållsobjekt. thy ware bether at folkit ij sinom geSTabudhom sithe skiällika säthu ok STande vp fran bordhe the thet hafwer ethit ok drukkit epte sinne nödthorp ok lesi sin apotsangh SkrtUpp 222. 3) sitta ss domare, ss ledamot av nämnd el. innehavare av annat offentligt uppdrag, ss ordförande el. bisittare. Jfr K. G. Ljunggren, Objekt och adverbial 115 f. tha warde thenne gode men skatmen ath sythya äpter mins herra skath ATb 1: 27 (1454). " thenne xij satha j neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdin" ib 57 (1456). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 74 (1455) , 365 (1472). tha spurdho the for rättin sato byrgha ok biörn. .. JTb 8 (1456). " at sitia för skotet" STÄmb 65 (1457). ib 67 (1458) , 69 (1460). thässe skulo sitia äpter thz halwa skotit, som wtlagdhis for konungx gengärdh JTb 35 (1462). " erwaST ok magnus benktzson waro borta näSTa manedagin for kyndilmesso ok engin sat for them" ATb 1: 180 (1463). swenske borgemeSTer som sitter i aar STÄmb 80 (1466). ib k85 (1469). jak sath for häredzdom pa pedher karpelans wegna Svartb 492 (1468). thenne eptherscreffne satho i näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdh öffwer hans gwlsmydh JTb 66 (1474). " ffore sittiande borgameSTara" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 1 (1474). NMU 1: 138 (1476). " tha sathom wij epter: ne ower erligx och velborens mans. .. rekinskap" STb 1: 133 (1477). ib 328 (1481). han sagde sigh vara döffwir. .. och. .. ey kunna sithia för radman för swa dana forfal skul ATb 2: 124 (1478). tha wij for rette sadde i grabrödra cloSTer i suderchoping Priv f Sv ST 185 (1480). haffde. .. akas sokins inbighiare oss loffuat och besworet oss sithiande foe worrt preSTemot. .. Svartb 546 (1483). ffor fogit j thetta arith sitther philpus jensson STb 2: 197 (1487). sitthiende borgameSTara j thetta tilkomanda aarit vppa. .. öSTra bencken STÄmb 116 (1489). " medher hanom sittiende aff radit ib. ib 121 (1491), 132 (1496). jngen, som bör ath sitthia om aarit, fare aff by, vtan han setter eller til beder en annan fore sich" STb 3: 312 (1496). skotherana. .. som tet aarit fore skottit sitit hado Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb">SSkb 29 (1501). ib 354 (1510). STÄmb 188 (1516). 222 (1536). tha jens torbiörssons oc lasse nielsson satho effter skatten tha war ther tha til öffwir löpz v mark oc ij ortug ATb 3: 131 (1502). koma tesse godhä men in fför van ssiande räth ib 262 (1512). STb 4: 19 (1504). byginte henrich hillebrandt, herman fosser. .. sitie for STadzsins skot STock Skb 213 (1523). ib 242 (1524) , 266 (1525). - med predikativ beSTämning. thennä sattho borgemeSTere thet aret olaff ingesson och erik skrädher ATb 1: 25 (1454). ib 26 (1454). JTb 28 (1461). - med ack. thy tilskikkadhom wy wärdogha fädher. .. ath sithia en skälighan räth äpther swärighis lagh SD NS 3: 343 (1418). at. .. byfoghotin. .. eigh wilde sittia rätten medh radhit Priv F Sv ST 81 (1436). ib. tesse xii. .. satho näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP öffwer wlff skrädhare JTb 10 (1456). ib 11 (1458) , 14 (1459), 56 (1466). tesse. .. satha lagh vm mikel nilsson ib 72 (1481). thenne XII sath redh vm wlff skrädare ib 73 (1481). ArfSTv 43 (1461). " the äre ythermeer forplictoth viidh sin edh ath sithia naghen doom" ib 48 (1461). hwar skal sitia min räth tha swarade byaswenen hwar skal rättin sitia. .. annat en borgameSTarene. .. rawidh swaradhe hwi skal swen sitia min räth iak hafwir wunnith hanom til kaaken ATb 1: 232 (1465). ib 289 (1468). ath thy ssathä hanss räth ssom inge gode men om dy ij gryssar ssom han STal j ffran ion ssomar ib 3: 310 (1518). " lögherdaghen effther sancti martini dagh jach tinghet saat i toreSTorp" Vg Fornmt I 2: 58 (1523). - pass. han ville ey vnna hanom kirkiogardin for en een räth waree ther ofuir sitin ATb 1: 241 (1466). - sitta, vara satt. om domSTol el. nämnd. for sitiande rethen ATb 1: 6 (1452).
sitia
4) sitta, befinna sig, bo. thet är retta kronone goz som the sithia pa SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 3: 103 (1447). VKJ 29 (1447). hanis. .. oplet larins. .. then gardin som forᵈᵉ hanis nw oppa then tiid i sath. .. fore c mark ATb 1: 161 (1461). tässe VI synto jönis finna i abotagardenom som pawal a gäddogoozeno sitir (härefter sannolikt ett i uteglömt) ij blodsar ok en blanadir ib 221 (461?). jtem aff qwinno j mark sitter offuan for falkenSTen Skotteb 427 (1469-70, Kämn). STb 2: 229 (1487), 4: 2 (15404). Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb">SSkb 153 (1505). " margit skal frith ok quit sittia vtj husit til pascha STb 4: l99 (1505). ib 5: 184 (1518). HLG 2: 120 (1524), 134, 137 (1526). - med predikativ beSTämning. olaff pypon som tha landbo sath opa sama godzet" Svartb 477 (1463). - sitta, befinna sig, vara utsatt för. skole sochnemän therföre vänte sigh åtterlön af vårom herra, hekST förty at clerkerne sittia för SToran tunga och skola visa idher himmelrikes vägen HiST Handl VIII 1:67 (1514, nyare avskr.). 5) sitta fängslad. med ack. hans. .. zacer til xl mark, pauper, gaffs til fore STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz skul, sath sin nefST j syszkaburit STb 4: 121 (1506).
sitia
6) STanna, vara el. bliva STilla. - sitia qvar, sitta kvar, underlåta att fullgöra el. erlägga. med prep. um Se SDw 2: 1294. 9) sitta, vara satt, vara fäST. lom livlösa ting el. kroppSDelar. tha tok iob oc STrök slemeth aff sit hoffwodh mz en tighilSTen som sat i enom dynghiohop SvKyrkobr 49. pipanar i lyktonr sythia HLG 2: 20 (1510). ryggen (på vakthundar) sithei ey wp. äller nidher kro kotther PMSkr 222. " vi per forgilthe malior, som setiit hade i jonfrv maries halscläde J'Tb 111 (1525). "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sytia.
 • sithia.
 • sythia.
 • sythya. sitt(h)ia Priv f Sv st 81 (1436); STb 1: 328 (1481), 3: 312 (1496), 4: 99 (1505). sitie Arfstv 43 (1461) ; Stock Skb 213 (1523).
 • sittie STb 4: 2 (1504).
 • sittia Hist Handl V III 1: 67 (1514, nyare avskr.). konj. sithe SkrtUppb 222. sithie PMskr 222. impf. sat(h). satt STb 1: 63, 67 (1476). saat(h) Vg Fornmt I 2: 58 (1523); Stb 2: 229 (1487). pl. 1 pers. sathom STb 1: 133 (1477). 3 pers. sat(h)o JTb 8, 10 (1456), 11 (1458), 14 (1459) o. s. v.; ATb 1: 143 (1461) , 378 (1472). satt(h)o ib 1: 26 (1454) , 2: 251 (1484). sathe JTb 73 (1481).
 • ssathä ATb 3: 310 (1518).
 • satha JTb 72 (1481).
 • saate Stock Skb 266 (1525).
 • sade ATb 1: 26 (1454).
 • sadde Priv f Sv st 185 (1480).
 • solo FMU 4: 365 (1472). sota ib 74 (1455). sotto NMU 1: 138 (1476).
 • sitin ATb 1: 241 (1466).
 • supin.
 • sit (h)it STb 5: 184 (1518); Stock Skb 242 (1524). sittit(h) MP 4: 179 ; STb 3: 80 (1493), 4: 2 (1504); SSkb 29 (1501).
 • sittet SSkb 354 (1510).
 • setiit JTb 111 (1525). Se Sdw 2: 1294),
 • sitia ater , 2) sitta kvar, bliva kvar. om livlösa ting. swa skäris wth then stokken ther äffther latandis linyorna sithia ather PMskr 544.
 • *sitia inne , sitta inne (i häkte o. d.). fore tet edzörith han her til j hechtilsse fore jnne sittith hauer STb 3: 80 (1493). " samma dach sade, tet drengen, som jnne sath och bortflydde aff sin tienist fran mattis tygelslagere, tiene hanom sin stempne dach wth" ib 205 (1495). Jfr inne sita.
 • *sitia qvar , sitta kvar, bo kvar. rawid sath qwar i gardenom ATb 1: 60 (1456).
 • *sitia tilsaman , sitta tillsamman, hålla ihop? swa som wi giordhom os wthan til, at war klädhe skulin sithia tilsaman (ut indumenta defluentia constringamus atque componamus), ok at wi ey skulum hindras aff them j warom gang SpV 124.
 • sitia äptir. underlåta. att fullgöra el. erlägga. the panta som han fik aff then hallfwa skattin som birgir j staff och pedher skrem satto äpthir ATb 2: 251 (1484). - Jfr be-, bi-, for-, fore-, in-, nidher-sitia, ävensom a-, högh-sitiande.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛁᛏᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Priv f Sv st
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Första delen (1251--1523) utg. av N. Herlitz. 1927.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back