Skikkilse

Old Swedish Dictionary - skikkilse

Meaning of Old Swedish word "skikkilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skikkilse Old Swedish word can mean:

skikkilse
och f.
skikkilse
1) ställning, plats (der ngn är stäld). ath the. .. ey stigha aff then skikkilsen ther the ärw satte j spetzenom PM 2. " ey standhandis j them skikkilsom ther han war satther" ib 3. " öffwergiffwer nokor sin skikkilse" ib 26. " öffwergiffwa sin skikkilse äller stadga ib. "
skikkilse
2) ordning, ordningsföljd. sidhan aptonsanger är siwngin om fredaghin oc conuentin vtgaar hwar j sin skikkelse (ordine) VKR 73. " til tässin thry spörsmaal wiliom wi tik swara huart thera äpter siin skikkilse" Su 341.
skikkilse
3) ordning, god ordning, harmoni. komber til hälffwittes, hwar enghen är ordho ällar skikkilse LfK 23. " i äwärdeliko glömskonna rike, huar engen är skikkilse (ordo) wtan äwärdeliken stywg jnneboor" Su 132.
skikkilse
4) ordning, ställning, författning, förhållande. ath hon (ɔ: lyncköpingis domkrkiä) mothe komme i then stadge och skickilsä igen som tilbörligith är HSH 19: 68 (1504).
skikkilse
5) anordning, bestämmelse, förfogande. göre een skikkilse (ordinacionem) aff thet godha som gudh haffuer os forlänth SD 1: 444 (öfvers.) loth oss see eth pergamentz breff mz hängiande jnsigle oskrapet ok oplanat helt mz all sin skickilsse j alla motto ludandes oordh fran oorde som her epter fölgher DD 3: 214 (1483).
skikkilse
6) ordning, lag. " moth naturens skikkilse" FH 1: 108 (1492, gammal afskr.).
skikkilse
7) ordning, stadga, giltighet. til tess mera äwärdelica fastheth oc skikkilse oc stadfestilse SD 3: 166.
skikkilse
8) ordning, afdelning, klass. j thenna skola waro triggia handa skikkilse Su 225.
skikkilse
9) skara. " han saagh helgra manna vnderliga skikkilse (choros)" LfK 244. - Jfr forskikkilse.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚴᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back