Skipta

Old Swedish Dictionary - skipta

Meaning of Old Swedish word "skipta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipta Old Swedish word can mean:

skipta
: 1) skifta, utskifta, dela, fördela. tha fangane waro skipte ok thz war änt / ok haffwona bytto (för bytta?) ok husit bränt EK 1800-1801. - udela. drothningen är ok skal wara. .. mykith riif oc gäfFMild, ath. .. skipta yMPninga almosor DDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 323. alth thz godha. . skal hon allom widhertorfttoghom riiffligha skipta ib. - dela, göra fördelning. om EKonomisk uppgörelse? hem til jönes grote ta skipte mates gaRP oc pedar gregersson (ɔ de avgående borgmästarna) medh sith radh medh th. .. (ordet delvis utplånat) sitid hafde thet ta war redast oc skilde fogaten fran raDith swa at fogeten bleff skuldoger radhet xij öra ATb 1: 6 (1452). - genom utdelning av sin egendom skilja (arvtagare från sig), genom att utbetala en del av sin egendom friköpa sig från blivande arvsanspråk av ngn. Se SDw 2: 1297. 3) tilldela, låta vederfaras. äffther mins älzskeligha brwdgwmma sancti dominici radhe, fför hwilkens bön skuldh jak är hith kommen til tik, at skifftha mädh tik mina misku[n] dh JMPs 408. 4) dela, sinsemellan fördela (så att var och en får sin andel). iak. .. ok helgha myn systyr wi skipthom waro fädhärne JämtlDipl 140 (1386). - abs. at wi arum skipte ok skilde aat i husum ok hemum SD 6: 358 (1352). - särsk. sinsemellan fördela arv göra arvskifte. tha the all sytzskene skyfto äpter for:da herra steen benctzsson SD NS 3: 125 (1416). dela, låta (ngn jämte sig) få andel av; låta få del av. hwad tidende jak ther förfare kan vill jak gerne skiiffthe medh edher GPM 2: 152 (1502).
skipta
5) dela, fördela, avdela (i två el. flera delar). DimiDiare i thw skifftha GU C 20 (hand 2) s. 127. byggis hönsa hwsith j tre skiffthadha kamara PMSkr 252. hwisith thär olyan skla göras j skal wara swa bygtth ath. .. oc wara skifftadh jnnan manga dela ib 339. skifftes krydasängana swa ath man kan ga j mellen them pa alla sidhor ib 350. - dela, indela. sanctus gregorius. .. skiffter allan psalmen j fäm wärs JMÖ 21. 6) byta, utbyta, göra utbyte av (ngt mot ngt annat). thet jach haffuer latit mith godz nidrä. .. skipt fran mik om mynom arffuom. .. om hans godz j pöharantha Svartb 156 (1375). " min goodz i östirgötlande som jak skipte vidher ärlikan man herra porsa geet" RP 2: 123 (1386). hanom (ɔ: gård) hauer jach skipt meth for:da aruidh krom forä all hans eghedeel SD NS 3: 167 (1416). kännoms wi. .. hafwa skipt ok sälth met beskedhelikom lmannom ingemunde i öhaffn ok hans soni ii öris akir jor ib 271 (1417, y. avskr.). gör jak. .. them. .. myndogha. .. radha ok styra, skiffta ok lata. .. the sama twa gardha NMU 1: 102 (1422). at j haffdhen fordom ider presteboll nordan kirkiona. .. oc thedan skipthe en ider kirkioherre prestebolet sunnan kirkiona pa ena öö Svartb 367 (1438-48). at jak for min stora godhlEK, skipte oc umbyyte (commutem) alla tara, hon swa läthlika haffwer wthGUthit, aff likerwis som hon them haffdhe vthGUit aff rätthom kärlEK DDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 328. tha skipte GUdh mädh hänne äwärdelica pino i skärsloeldz pino oc skärsloeldz pino till äwärdhelica glädhi SvB 520 (b. av 1500-t.). - byta till sig. haffde. .. jngemundh skiffth !UDDA_TECKEN? [1/2] mark aff biörn i medellöse för en gardh i stokholm Uppl LagmanSDomb 63 (1492). - skipta til sik, d. s. the maghin frelseligha til sik skipta alla the jordher, som skattabönder tillhördho SD NS 3: 262 (1417). ath hwar thera anamadhe thet han tiill sik skipt haffde Svartb 371 (1439).
skipta
7) skifta, byta, växla. eg. och oeg. med dat. el. ack. Se SDw 2: 1297 och jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 694 f. ok vilin i scipta got met os, tha ärä wy the, som thetsama vilja göra met ider FMU 3: 75 (1434). " thz liiff thär GUdh haffwer iättath them thär ey skipta sina tro fra honom" SvKyrkobr 50. " skifftha fiädrana skal falken" PMSkr 279. " wi aktade ware hanom for en good granne som wij för haffue warit ath skipte gott med hanom" HSH 15: 26 (1526? Brask).
skipta
2) opers. skiptes, en övergång el. växling sker el. är för handen. han (ɔ: ugnen) skifftis j twa dela. .. göranDis annan delen höghre wphöyanDis ärynnen oc en höghan karm thär som skifftis mellen then andra delen PMSkr 561.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skifta.
  • skifftha.
  • skyfta.
  • skiffthe GPM 2: 152 (1502). - ir, -te, -ter. part. pret. n. skifftadh PMskr 339. pl. ack. m. skiffthadha ib 252 ),
  • skipta sik , blanda sig (i,), ingripa. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 481. - refl. skiptas,
  • *skipta af , skifta bort (del av sin egendom). skulde thät en sa vare. .. thät her abram hade forbrytit sith goz tha bordhe jw fru merithiss goz oc bäggias thera köpe goz och tesligis henna morgangaffua. .. til foren at skiptis aff for en her thure skulde sa släthligha ga j alth thät goz Arfstv 26 (1461).
  • skipta sunder , 1) dela. mediare. .. mith i sönder skifftha GU C 20 (hand 2) s. 127. - refl. skiptas um, ombytas, växla. war wili sciptes opta om som et wädher SvKyrkobr 27.
  • *skipta ut , = skipta af. tha sade han thät han hade goz inne medh sigh som min hustru til hörde oc them vilde han skipta vth fra sigh Arfstv 29 (1461). " tha haffe honom io bort till foren at hafffua skipt sina barna mödherne wt fra sik" ib 42 (1461). Jfr utskipta. - Jfr bort-, lagh-, saman-, til-, två- (Sdw 2: 687), um-, umkring-, unt-skipta (Sdw 2: 830), ävensom oatskipter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back