Skuld

Old Swedish Dictionary - skuld

Meaning of Old Swedish word "skuld" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skuld Old Swedish word can mean:

skuld
L.
skuld
1) skyldighet, pligt. at ärwodha iordhina til födho, thz är alla manna skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 135.
skuld
2) skuld, gäld. " þär til Var skuld Varþer gulden" SD 5: 562 (1346). bitala oc lös mina skuld oc giäld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 441. SD NS 1: 101 (1402). MSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 55. " mz them omiskunsama trälenom, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm herran. .. forlät tio thusandha pundha gwl skyldh" STillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 209. " han vilde ey gifua thäs mildha herrans tiänara quittan vndan fa päninga skuld" ib. " alla tio thusanda punda skuldh ib. "
skuld
skatt el. utskyld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm af jord utgår till jordSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGaren, landskyld, aSTrand. 1853.">Frad. idem vir skyld de predicto predio debet vtique subleuare jn quolibet anno SD 4: 685 (1339). " haffwa the hollidt godze innan tiugu åhr, och haffwa huaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen giordt penningar ther aff eller andre skyler" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 106 (1481, nyare afskr.).
skuld
4) det hVartill man genom orätt förhållande gör sig skyldig el. hemfallen, STraff. gudh forgifuer. .. häuitis skuld (Cod. C pino 989) STenianus. Se Lg.">Bil 264.
skuld
5) förskyllan, förtjenST. " ängelin faar hona (ɔ: himerikis äro) vtan ärwodhe mz eens öghnabragdz älskogha skuld (i det hon förtjenar det med ett ögonblicks kärlek)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 127.
skuld
6) skuld, vållande, förvållande. thet skal gudh kände thet ware icke myn skyl, at i icke finge mith breff för STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 407 (1510). - skuld, brottslighet. Vaxte faST hänna v STrand. 1853.">Frägh mer än hänna skuld Var Lg.">Bu 30. " þin pina Var min skuld for ängha pina (d. v. s. Lgren. 1866.">Berodde på min skuld, under det att du ingen skuld hade)" ib 73. " the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm STörSTa scullena haffde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4089. " ther före haffuer han STora scul" ib 3: 1583. " bar thäs skuld, at hon taladhe gen moysi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 398. " bar thäs orsaka skuld, at hon giordhe gen moysi laghom" ib. " huat skuld skal iak bära þär fori. at iak prädica guþ eigh sua vilia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm þu vilt" Lg.">Bu 188. " mage vtan alle gensSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGn ock vtan skul (utan att ådrag sig skuld, utan att göra sig skyldiga till STraff) arbeyde ok skera marenBorST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLedhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SO 115. " hans skil fans inghen STass (man kunde icke på något sätt finna honom skyldig)" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 195 (1507). - brott, öfverträdelse. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 129.
skuld
7) påSTående om skuld el. brottslighet, beskyllning, anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLagelse. gywer höwetzmannen nakrom þäs sculd at han swa györ SD 5: 478 (1345, nyare afskr.). þe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm skud (för skuld) hawer carit gywin ib 605 (1346). " giuar hanom dighra skuld" Lg.">Bu 27. " gaf biskope skuld for Vangömo" ib 156. STenianus. Se Lg.">Bil 725. " hon gaf munkenom orätta scul" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 286. iak hafuer thik änga skuld at gifua STrand. 1853.">Fr 673. gaaffuo hofFMän her STeen STora skull thy her STeen ekke kom STrand. 1853.">Fram. .. mz folk och sweriges makth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4138. gifuer skuld firi halsbänd SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 32. " spordhe ängillin hwat skuld the hafdho mot siälinne" ST 497. " kom honom j skyl" MD (S) 304.
skuld
8) orsak biwdher war herra änkte göra vtan skäl, eller nakra andelika (för ändelika) skuld STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 456. " the thing STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm äre mang aff sik, the hawa en ändelik skäl oc skuld ib. - Vanl. förSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGånget af prep. for samt antingen ett prominaladj. el. en gen. (el. ack.). ey drap(o) the han for andra skuld vtan at han awitte them for osidhi" STenianus. Se Lg.">Bil 86. - for. .. skuld, för. .. skull. ey thorfte guz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOn annan thima födhas for sina skuld STenianus. Se Lg.">Bil 84. " þem STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm for Vara skul lata aller gyorä villiä" SD 5: 568 (1346). " for gudz skylld. .. bidhium wi. .. idher. .. at ir wilin walldz gerninger ok the them görä, firi oss oppenbarä" ib 4: 467 (1335, nyare afskr.). " for warä böön skylld" ib 464. " ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). for rikisins ärindi skuld" ib 605 (1346). " firi STrand. 1853.">Frändzsami skuld" ib 606. " gik vm miþia nat tel enna Varra STrand. 1853.">Fru kiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio for hänna þiäniSTo skuld" Lg.">Bu 25. " komo þär for vndars skyld" ib 56. " for giri sculd ib 514. for Vars härra bref dygþ skyld" ib 190. " for fira saki sculd" STenianus. Se Lg.">Bil 111. " for awnd skuld" ib 300. " for gudhz tro sculdh" ib 909. Lg 332. " for noghra skäligha sak sculd" VKR 21. " fore wara syndir skuld" Lg 90. " fore hans fadhers oc modhers synda skuld" ib 91 " jach hawer then STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOrgh for folkitz skull " STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 116 (1506). " kwnne i naghon wnsätningh göre oss. .. for warss herra dödz skull ib. ffor ghudz skiill. .. ok ffore min thro thiänSTh skiill" FM 211 (1504). " för the sakena skul äru tässe STenane här lagdhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 10. " fore iomSTrand. 1853.">Frunna vngdom oc joseps allirdom skuld" Bo 12. " för människiom (för -onna?) skuld" Lg 3: 615. " til flera gagn ok nytto skuld (för til flera gagn ok nytto el. for flera gagn ok nytto skuld)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 241. " sökia the gerna en ädela herra for bätra skuld ok ey for wärra (för att få det bättre och ej sämre)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 963. " for þäs ena sculd (endaST af den orsaken, endaST derför. at han vilde eigh forsma guz namn" Lg.">Bu 514. " han het för än han Vardh paue swina munder: ok for thäs sculd (fördenskull) lät han sik vända naSTillor. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn" STenianus. Se Lg.">Bil 757. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 215. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 394. - for þän skuld, fördenskull, derför. for then skylld koomom wi aamoot warum. .. raadhgiwm till skäninge SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.), NS 1: 532 (1406). " iac är þe ängelin saghe aue gracia plena for þän skul biuþas vt mina naþe allum iþar þyrtug um" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. iak weth wäl at wärldennas rikedoma ärw siälenne til skadha. .. för thenskuld wil iak fatiker wardha för gudz skuld Lg 665. ib 3: 468. - for þän skuld at, derför att, emedan, enär. for þän skuld at wi hawm naþer gyort, þa skal þet ängen vndrä, at wi wiliom þäs ytermer see vm þe þiäniST SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). for thän sculd at elizabeth Var oSTrand. 1853.">Fructelik tha Varo thön badhin barnlös STenianus. Se Lg.">Bil 891. forthenskul at hon hawir forlatit sit goz oc rikedoma. tha skal hänne atirgällas himerikis rike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 127. " for thän sculd at iak war höghfärdhoghir. .. thy pinas iak j rädhelikom skärslo elde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 124. ib 259. " firi þän skulþ. at iþur priuliSToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SRätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGia oc forn bref. .. Varo þär Borto. .. foren i. .. willer at þöm rät STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1856.">SOm Lgren. 1866.">Berghit skulde byggiäs meþ" SD 5: 636 (1347). ib 605 (1346). fortänskwld at hon wil ey mz lydhno halda sins formanz bwdhordh slas hon. .. mz synda spitälsko Lgren. 1866.">Ber 65. ib 19, 71, 112, 190. Lg 332. Va 20. " thz gör han för tänz skuld (för tänzskuld) at thz skal thäs meer kwnnoght wardha" Lg 3: 606.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skulþ.
  • skult Lg 332.
  • skull.
  • skul. scul. skyld. skylld. skyl. skild L.; jfr ock landskyld. skil BSH 5: 195 (1507).
  • skiill FM 211 (1504, på två st.).
  • -ir ,
  • for hvan
  • hwar.
  • hwars Ber 113) skuld, hvarför. for hwan skuld (quare) skildis thu fran mik Bo 26. " j människionne hiärtha komber först rädoghin for hwar skuld (quare?) at (på det att) han skal redha stadh kärlekenom" Ber 12. thässa wärldinne kont hafhwer manga. .. älskara ok fölghara än for hwan skul, for then skuld at the see närwarande lön sinna gärninga ib 19. ib 113. - Jfr af-, bonda-, giäld-, härads-, kirkio-, korn-, laghmanz-, land-, lands-, o-, paska-, skogha-, skogs-, synda-, til-, ur-, ut-skuld (-skyld). skulda giäld,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚢᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back