Skylda

Old Swedish Dictionary - skylda

Meaning of Old Swedish word "skylda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skylda Old Swedish word can mean:

skylda
L.
skylda
1) på grund af skylDighet gifva el. erlägga; skatta; afkaSTa i skatt. kunungur skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al. .. skipa i STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom landom. .. sins rikis rätwisa syslo män iwi goz ok ingiäld hans, the (hvilka).. . göma gods hans ok kununlikan rät ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thz hans land skuldra STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 66 (163, 72). - afkata i afrad, ränta, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt þet mit gödz skyldä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 160 (1343). gifua. .. swa mykyt gotzs oc swa gut oc swa mykyt skuldande ib NS 1: 73 (1401). " en gardh som skyllar xvi spän korn oc v öre päninga" ib 98 (1402). en gardh som skyllar v thyn korn oc ɉ maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK päninga ib. en gard.. . som sculder aarleca fyra thyni korn, oc en gardh,. .. som skuldar ij thyni korn ib 317 (1404). ib 46 (1401, nyare afskr.), 47. hwat oc huru mykit hwart eet gooz aarlicha skyllar oc räntar STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 31. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 114. - afkaSTa, gifva i ankomST. hurw mykith iordhin skyllar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 373. " swa mykit iordhin skylladhe" ib. " hawer iordhin mera skyldath sidhan, än henna herra war skyllogher, tha sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa then som köpte giälda iämmykit ater, them som sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde, som iordhin skyldadhe ower thz som han gaff wt" ib. " skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han räkna hwath iordhin skyldadhe (coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPutabuntur fructus)" ib 374.
skylda
2) gifva (ngn) skuld (för), skylla på (ngn). the skyldadho hans dotter som thz hafdhe wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldet STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 308. " at then ene skyldar ey then andhra om thz gar annars än wäll" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 293. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 202. " skyllar ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allegera siwkdomaib 3: 320. ey är dyäfwllin nw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingx skyllande (iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPutandum eST Diabolo) at han draghir mannin mz vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ald" ib 2: 53. " ewa skylde ormin at han swek hona" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 288. " adam. .. huilkin ewa skyldadhe for thz at hon gaf honum forbudhna frukt ib. som hona hafdhe skyllat for barnit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 301. ST 379. " som han skuldadhe för the sama sakena" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 151. skylda (iSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPutant) kropsins krankdom for thz at the liua illa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 182. ib 3: 251. - anSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLaga. är her nagher honom skylla vil STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4738. - beskylla (ngn) för (ngt). sporde them. .. hwat the honom skylla ville STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4783. ib 4789. Di 177. " hafva att säga (godt el. ondt) om, tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala (väl el. illa) om? enkte skyllom vy jdher vtan goth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4785. vy skyllom jdher enkte vtan väl" ib 4791 - beSTraffa, förebrå. vm nakir STraffir mik ok skylla (argurerit) for tholik thing STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 278. " foe thässa STridh skyllar iak ey idher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5391. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 538 (1514?). skylto moysen, hwi han ledde them i tholken wadha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 315. skylte the konungen swarligha ath skane var kommyt fran Suerige STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 182. monde han honum STorligha skylle ib 3: 752. - hava att förebrå. i skullä os enctä skyllä SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 214 (1504).
skylda
3) göra sig skylDig (till). iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre skyldadhe til thän sak Iv 2655.
skylda
4) förskylla, förtjena. " thässa genwärdho hawom wi skyldath" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 242. ib 467. " the nadher han fik mz scriptamSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alom, the skyldadho syndanna afflat" ib 104. " hafdhe ängin bätra eller wärra skyldath aff gudhi än annar" ib 100. - (genom sin förtjenST) förvärfva. skullade the tässa osighelika äro oc lön som thu nw seet haffuer Su 156. " skylla sik the glädhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 347. ib 137, (Cod. B) 531.
skylda
5) inlägga förtjenST hos? hawom wi änkte thz wi maghom nakath skylla honum mz, vtan thz som han hawer os giwith STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 351. - Jfr forskulda.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skylla.
  • skulda.
  • skuldha.
  • skulla.
  • -o MB 1: 315),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back