Skylda

Old Swedish Dictionary - skylda

Meaning of Old Swedish word "skylda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skylda Old Swedish word can mean:

skylda
L.
skylda
1) på grund av skyldighet el. erlägga. - avkaSTa i avrad, ränta. tha scula the afrath och afradz päninga och hwath fornämpda gozit syldar opbära aar fra aare NMU 1: 77 (1391). thet owerSTa torpit ther vi ore skillar SD NS 3: 187 (1416). han (ɔ en gård) skillar 12 öra päningha VKJ 57 (1447). STb 3: 384 (1498).
skylda
2) giva (ngn) skuld (för), skylla på (ngn). tha sporde borgameSTarene henne aath hwem hon skylte för sin bonda dödh, hon swaradhe iak skyllar hanom som förSTh slo hanom i hofwudit ATb 1: 272 (1467). " hwat skulum wi skylla ondhom radhgiffwarom, mädhan siälff ondzskan j os. . öffwar sik sa mykit, at. .. "SpV 431. han skylladhe them for sina rädde Hel män 205. - anklaga. SD NS 2: 527 (1412).. .. swa thet jak ey ytermeer fore the saka, jak j thän tma giort hafde, skulle quälias, skullas älla hindadher wardha FMU 1: 362 (1376). ib 3: 218 (1441). " hulke som sighia mik at ara orätuisan. .. ok skylla (Bir skylda) mik sighiande at. .. "Nio kap ur Bir 36. - beskylla (ngn) för (ngt).. . min nadhugher herra konunger vil thöm nokot tiltala ok skylda SD NS 3: 514 (1419). " hwat skäl äller tygh the hafdho thär til, ath the honom skylto tiwfri" JTb 8 (1456). thän samma häSTin, som the honom skylto, funno the her mz honom ib 29 (1461). " annat hwat han haffuer mik at skulla" ArfSTv 50 (1461). - med av at inledd bisats. bröniolf. .. schyldadhe swen lax, ath han schulde haffwa lassa SD NS 3: 256 (1417). lasse. .. skylte honom, ath han hafdhe lighat mz hans dotter JTb 6 (1456). ATb 2: 55 (1475). " thetta skilta bänit. .. jon. .. at han hade takit af hans gard" JTb 71 (1480). at biskop henric skylte hanom at han haffde förbygt then STröm HSH 16: 86 (1527). - med prep. for (fore). erkebiscop jenis skullede abbet hanes. .. fore thet at han hafde scrifuet eeth breff SD NS 3: 275 (1417). hokon. .. skylte honom for sina huSTru, ath han hafdhe lighat mz hänne JTb 13 (1458). ib. thesso. .. varde jon skredare for thz han vaar skilder for sina broders hwSTrv ib 71 (1480). pedhir. .. skylte hanom for een heSTh han STulit hafde af hanom ATb 1: 266 (1467).. .. fangan, som skylther war for skipperen. . som bort komen är STb 3: 130 (1493). niels. .. war skyld fore noger peninge han skulde haffua wnden dult Uppl LagmanSDomb 8 (1490). ATb 3: 31 (1494). med prep. um. borgameSTarene. .. skylte hanom om olagha köpslaghan ATb 2: 29 (1474). - beskylla (ngn) för att vara (ngt). ta magh jac skylda tich for ransman eldher for tivff ATb 1: 6 (1452).
skylda
6) vara skyldig (ngn ngt). at helige andz hussz forSTandara skkule clemit benctsson xv (15) marck, som han till achers er pa tygel STb 2: 491 (1490).
skylda
7) överlåta (jord) med bördsrätt? hulcka jordh. .. lindeuidh skötte oc skulade aa samma thinge äpther landzlaghum vndhan sik oc sinom arfuum under. .. bischop magnus ok hans arfuum till ewinnelika ägo SD NS 3: 301 (1418, avskr.). Jfr ut-, värdh-skylda (äv. 2: 1049).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skylla.
 • skulla Arfstv 50 (1461)
 • scyldar NMU 1: 77 (1391).
 • skyllar ATb 1: 272 (1467).
 • skillar SD NS 3: 187 (1416) ; VKJ 57 (1447).
 • skyller STb 3: 384 (1498).
 • skule ib 2: 491 (1490).
 • skyldadhe ATb 3: 31 (1494).
 • schyldadhe SD NS 3: 256 (1417).
 • skylladhe ATb 2: 55 (1475).
 • skylte JTb 6 (1456) , 13 (1458); ATb 1: 266. 272 (1467), 2: 29 (1474); HSH 16: 86 (1527).
 • skilta JTb 71 (1480).
 • skulade SD NS 3: 301 (1418, avskr.).
 • skullede ib 275 (1417).
 • schullte STb 2: 503 (1490).
 • skylta J'Tb 8 (1456), 29 (1461). part. pret. skyld Uppl Lagmansdomb 8 (1490).
 • skilder JTb 71 (1480). skylt(h)er ib 13 (1458) ; STb 3: 130 (1493). Se Sdw 2: 1300),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛦᛚᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back