Sla

Old Swedish Dictionary - sla

Meaning of Old Swedish word "sla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sla Old Swedish word can mean:

sla
L.
sla
1) slå, tillfoga (ngn) slag, träffa (ngn) el. ngns kroppSDel) med slag el. STöt. cedo dis ere cecidi cesum sla ok skära STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 91. jco. .. cere slaa jctus. .. slaghen ib (hand 2) s. 6. multatus. .. slaghen pnther oc fordömdher ib s. 162. thy skulum wi slo ooss före worth brySTh och bedhia til STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh SvKyrkobr 89. slaa sik for briSTith (pectoris tunsione) Mecht 268. " ty han slog laurens STb 1: 177 (1478). ath ransaka vm gissingh, hwath han war slägin eller STwngin" JTb 72 (1481). " ty han slog hanis sidz huSTrv" STb 1: 333 (1482). samme dach rechte then andra huSTrun handena, som medh henne slogh, for vj (6) marck for puST och skuff ib 2: 290 (1488). " kom huSTrv fram medh ena STang och sloch hanom och medh STen ib 4: 160 (1507). - slå, piska. maSTigiare ather vända slaa" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 122. - slå, hugga, STicka, träffa med vapen. þera biskopar. .. slo mz käslo goþan karl ginum liuet Bu 189. Haniare (fel för lancinare el. lanciare) mz spyudh lega oc mz spyud slaa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 61. - slå, rikta slag (mot ngn), under tillfogande av slag göra angrepp (mot ngn). STen. .. slog en tidh forST til honom STb 1: 343 (1482). thaa STen STod op, slog han pan ib 4: 319 (1513). - rikta slag el. STöt mot (ngt).. .. vildho väria kriSTjern gwlsmith, ath han ey slo olaff pädherssons porth JTb 73 (1481). - med dat. (el. i dess STälle ack.) och ack. ty han slog laurens. .. iij (3) blodh saar i aanletet STb 1: 177 (1478). ty han hiogh katerina. .. och slog henne twa blanade ib 305 (1481). - med två ack. av vilka den ena betecknar handlingens föremål, den andra det varmed man slår, samt pep.-uttryck. han slog peder hundrade marck i hoffwedet STb 1: 362 (1482). - genom slående göra el. få (ngn el. ngt) att bliva (ngt). med två ack. av vilka den ena är ett adj. gik han STrax. .. oc slo hanom bla oc blodogh ATb 1: 328 (1470). mattis. .. zaker xxiiij (24) marck, ty han slog sin drengh ofärdogh STb 1: 46 (1476). - slå, träffa. bildl.? mitridax är en STen slaas han mädh solennas sken haffwer manga lither STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 483. 3) slå, slå till döds, slå ihjäl, döda. thet han kännis hafwa slagidz. .. pädher karlson. . STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh hans siäl nadhe SD NS 3: 343 (1418). ingemund zaker xl (40) mark, ty han slog en man STb 1: 4 (1474). - med tillagd beSTämning betecknande död.. .. wilde haffua slagith hanis fan säwen dödh STb 1: 262 (1480). varo twe män slagne dödhe Hel män 207. - slakta. nw haffuer jak reth mina maltidh mina tiwra. .. ok höns haffuer jak alt reda slagit ok dräpit. .. ok bidin thöm koma til bryllöps STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 236. 7) göra anfall el. angrepp; inlåta sig i STrid (med). än ath slaa pa vart rikesins radh her jnne medh oss sielffue eller nager jnrikes jnföder man, ther vele wij ingelunde medh ware j swa [matte] STb 3: 331 (1497). the j försatten ärw slaa pa ryggen aff fiendana STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 159. the slaa j moth laomedontam troya konwng Troj 27. " ty aktar jac ath sända. .. en STarkan häär jn tiill greciam ath slaa mz makt jntil them" ib 57. " tha skulle han ey slaa tiill fiendena foren hector siälffwer wid hand war" ib 120. " redde eneas siig tiill mz sith folk oc wille slaa oppa anthenore" ib 275. " the slogo opta till troyam oc wille skynna oc röffwa" ib 286.
sla
4) slå sig (till), sluta sig (till), förena sig (med). en rakare offuergaff sina handa gärningh ok slogh sik j eth sälskap mädh STrkröfffwarom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 17. (refl. slas, 1) slå varandra, slåss, käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa (med varandra). tha swaradhe fasbiörn, latren os slotz. .. oc gik han STrax. .. oc slo hanom bla oc blodogh ATb 1: 328 (1470). " böriadehe the ssina i millan trätta och slos" ib 2: 175 (1481). ib. STb 1: 254 STangas äller slas STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 219. " nar alla härena spetzsar oc rothar. .. mötthes ath oppa ena STora sät ther the skulle slatzs" Troj 124. - slåss, STrida, käSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa (mot ngn); inlåta sig i slagsmå¨l. jak spyyr ey. iak slaas ey. hwi ma iak ey drikka äpter minom loSTa SvKyrkobr 7. " olaf finne som tprgil knifwasmid sloos med" ATb 1: 95 (1458). ib 122 (1460). jtem iiij mark aff en bonda som slogx Skotteb 468 (1473) , Känn). STb 1: 172 (1478). " ath han hade slages medh dicehnana" ib 2: 516 (1491). ib 3: 377 (1498). slox mj herre med sine resenere med the juther ib 5: 161 (1517). ib s229 (1518). wm the wilya waagha slaas mädh the skipeno MSkr 105. nar han (ɔ:_tecken: Achilles) slotz mz troyaner Troj 122. ib 128. wij slogomdz moth them oc dräpom mera än jm aff them ib 295.
sla
2) bryta fram, (haSTigt) anfalla. sidhan slaa aller then hopen wppa fiendana och winna them oförwaranda STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 158.
sla
3) slå, lägga, låta komma. han sslogh ty ffyrä ffath (med STulet järn) in til en annan hop ATb 3: 388 (1523).
sla
4) slå in, STrömma in. fanga the skadha paa gotzith aff the ath haffwit slaar jn STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 87,
sla
3) paca samman, packa. tunnelbindee iiij öre; han slog puluet samen STock Skb 83 (1519). - Jfr saman sla.
sla
6) slå upp, bryta fram. lughin slo vp STor oc radhelikin Hel män 208. - Jfr upsla. - sla ut,
sla
2) slå ut, genom slag förSTöra. excebreabare sla hiernan vth commvnier dräpo STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20. s. 93. 3) göra utfall. tha slaa STSDz mennena Skr 170. Trof 27, 86. 10) slå ut, STrömma ut, bryta fram. af honum slo wt lughi swasom af hetaSTa vngne Hel män 218. - Jfr utsla.
sla
2) slå, meja. " loth han slaa ther hödh wtoff met offuerhand oc woldzwerk" Svartb 562 (1513). - sla äöptir, jaga efter, förfölja. nar popphemus fik thz weta sloo han äpter oss samma nath Torf 292. - Jfr ater-, bak-, be-, for-, ful-, hals-, hand-, hudh-, igen-. ivi iärn-, kalk-, malm-, mote-, pa-, qvit-, silf-, §STupo-, um-, undir-, upa-sla samt ater-, ny-, o-, STupo-, ut-slaghin.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • slaa.
 • slo SvKyrkobr 89.
 • slaas STb 1: 395 (1482); PMSkr 105.
 • slaz ATb 1: 328 (1470).
 • slatz Troj 124, 128.
 • slos ATb 2: 175 (1481). slotz ib 1: 328 (1470). pres. slar. slaar. slär Ivan ed Noreen 4925 (jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 290, 312 f.). pl. 3 pers. slaa PMSkr 159, 170. konj. 3 pers. sla STb 3: 213 (1495). refl. slas PMskr 219, 336. slaas ib 483; SvKyrkobr 7. slaass VKj 39. impf. slo. slogh. slog. sloo(gh). slaa ATb 2: 172 (1481). sloch STb 3: 445 (1499), 4: l60 (1507). 2 pers. slogt Di 35. pl. 3 pers. slogho. slogo. slaago GPM 2: 235 (1506?).
 • sloge ib 13 (1504).
 • sloos ATb 1: 95 (1458).
 • slogs Stock Skb 304 (1525, Skip).
 • slogx Skotteb 468 (1473, Kämn) ; STb 1: 172 (1478); SSkb 39 (1502) , 40 (1503), 78 (1503); HLG 2: 57 (1517). slox STb 5: 161 (1517); Stock Skb 305 (1530, Skip).
 • slotzs Troj 122. pl. 1 pers. slogomdz ib 295. 3 pers. sloges STb 5: 229 (1519).
 • slaghen.
 • slagen.
 • slägin JTb 82 (1481).
 • slaghit PMSkr 420.
 • slagit ATb 1: 143 (1461). slageth HLG 2: 60 (1517). pl.
 • slagne Skotteb 393 (1464-65), Kämn); Hel män 207. supin. slagit(h). slageth STb 1: 229 (1480).
 • slaät SD 8: 32 (1361, daniserande). slagidz SD NS 3: 342 (1418). refl. slagis ATb 1: 122 (1460) ; Stb 1: 254 (1480), 3: 377 (1498). slages ib 2: 516 (1491) ),
 • sla af , 1) slå av, genom slag avbryta. - slå av, genom slag o. d. frånskilja. the olyobären som stormande wädher slar aff PMSkr 340. - Jfr afsla.
 • sla bort , 3) slå bort, slå ut, lhälla ut. slar thu bort oleon, tha lysir enkte lampan Bo 43. - (?) jtem fremunder ij öre som han slogh bort Skotteb 368 (1460-61). - Jfr bortsla.
 • *sla fore , slå för, fästa. item en öre for bodelasaseth toghx fran och ferdadis oc slogx före igen HLG 2: 57 (1517).
 • sla fram
 • *sla i fran , slå tifrån, bryta upp. tha slaago te idherth lass j fran GPM 2: 235 (1508?)
 • sla in , 2) göra fientligt infall, göra anfall. tha matte the haffue aff slottit slagit jn vtj stadin och giort ther schada STb 3: 333 (1497).
 • *sla sik in , = sla in 2. frwktade hon ath diomedes skulle komma mz makt oc slaa sig jnd j hennea land i jgän Troj 287. - Jfr insla.
 • sla nidher , 4) slå ned, sänaka ned, luta ned. Se Sdw 2: 1302. han sllogh huwudit nidher oc skämdis see vp til hymmelin MP 4: 173. - tag ned. niels person skal ecke. .. haffua noga win faltt eller lata tappa ok sla stragx ryskaner nider ok lesa kiällaren igen STb 1: 78 (1476). - Jfr nidher sla.
 • sla saman , 1) slå samman, slå ihop, slå mot varandra med ack. complod. .. ather slaa samonfögia ok knytha judith VII cepervnt buscinis clangere et complodere inter se lagenas the byriado bläsa i ludomen ok sloga samon twunnor Gu C 20 s. 181. 2) drabba samman, slåss. Se Sdw 2: 1302.
 • sla sunder , slå sönder; slå sönder; krossa. erik gik wth och slo dörrene syndir ATb 1: 242 (1466). " ath han ecke slogh stopeth syndrer STb 1: 215 (1479). han sloth sunder hans hwffuedh ib 3: 445 (1499)). Jfr sunder sla. "
 • sla til , 2) slå igen, tillsluta. jtem iiij art. spileren oc akerne then j lest järn at slaa opp oc til oc loppe järn ther vth atskyllia Skotteb 440 (1469-70, Kämn]. 3) slå till, (hastig) anfalla. förwaris ath fiendana ekke wnderstanda captenaren drager tilbaka, thy the slogho strax til PMSkr 158. - Jfr tisla.
 • *sla til baka , slå tillbaka, driva tillbaka. trolius. .. aktade tha. .. slaa grecana tillbaka Trof 175.
 • *sla um kring , göra undanflykter, tala om annat. tha sporde the gode men hanom til, j hwat han thet kunne bewisa. tha slogh han langt om kringk hijt och thijt STb 4: 97 (1505).
 • sla up , 2) slå upp, öppna. Skotteb 440 (1469-70, Kämn) (se ovan under sla til 2). ath han slaa ena dör wpp j hennis gardh ATb 2: 172 (11481). 5) med bekräftande handslag överlåta.. .. och sloogh honom ther wpp met handh och mwn sin (gård) til sama altarens behoff Svartb 453 (1454).
 • *sla utaf , 1) slå av, bryta av genom slag. hans halfbroer haffde slagit hanum jt finger wt aff Upp Lagmansdomb 35 (1490).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back