Släppa

Old Swedish Dictionary - släppa

Meaning of Old Swedish word "släppa" (or slæppa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

släppa Old Swedish word can mean:

släppa (slæppa)
L.
släppa (slæppa)
1) låta glida från sig; låta fra, släppa. med ack bänkt byaswen släpe een karl lsom lauris. .. gripit hafde ATb 1: 254 (1466).. .. sinna fadherligha wmfämpnilse aff hwilkom han aldrigh säpper hona Mecht 308 skipperen, som han (ɔ: en fånge) släffte STb 1: 205 (1479). Prosadikter (Varl) 34. .. angradhe at han fughin släpe b. _ med två ack. av vilka den ena är ett adj slep mie häldir lsan Prosadikter (Barl) 33. " ty han släppte eeldin lös i sin smida om nätter tiidh STb 1: 3 (1474). - med ack. och pep.-uttr. tet ɉ skeppund gedder, som han slepta j syön" STb 5: 25 (1514). skalana (på mandlarna) släppa fran STenommen. tha läggis j ham oc STrax släppe the STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PMskr 344.
släppa (slæppa)
3) uppgiVa, giVa från sig (Jason) hög ppa honom. .. til drachen släpte syn andhe Troj 22. - uppgiVa, avSTå, sidan biörn släpena, skal hon (ɔ: en kVarn) lägias for mägeligit landgäl VKJ 276 (eftr 1480). - abs. avtaga giVa med sig, släppa greppet. wi hafve måne siukdomars missfälle så att för än ett släpper tager 2 vider Linkbiblh 1: 150 (1523, Brask). 4) släppa, medgiVa tillträde (till), låta komma (i) med dat. ljach rader offuer myn hwss och jngen anner ok jngom slepper jach ther STb 3: 313 (1496).
släppa (slæppa)
2) låta avtaga, bringa att upphöra. item begynnas oc antiphona för psalmen, aff enne persone, oc släppes aff, än åpther psalmen synwngx hon til ändha JMÖ 13.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so släppa may have also been written as slæppa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sleppa Prosadikter Barl) 34. -er, -te. pres. slepper Stb 3: 313 (1496). släper VKJ 276 (efter 1480). impf. slepta STb 5: 25 (1514).
 • släffte ib 1: 205 (1479).
 • imperatt.
 • släp.
 • slep Prosadikter (Barl 33),
 • *släppa sik , släppa sig ned, slå ned (i) aldrigh släpper sik (mittitur) fälgen snarare oc kärlrikare i blomstrande ängihia. .. som iak (ɔ: Herren) är girugher at komma til thinna siäl tha hon mik kallar Mecht 188.
 • släppa af , 1) övergiva, lämna. med ack. tu släp ok aldre aff mik for en iak är i äuärdeleke gläde SvB 406 (1400-t.).
 • *släppa saman , säppa samman. i fråga om betäckning av boskap. tha nokor fänadher skal affla och öxlas skal thet som han är en enskylt haffwas j trätio dagha oc giffwas nogh ätha, oc thet som hon är skal giffwas litith ätha för än the säppas samman PMskr 215. ib 217. _
 • *släppa til , släppa till. i fråga om betäckning. släppes stodhesthen til twa resor wm daghen PMSkr 221.
 • *släppa tilsaman , släppa samman, låta komma samman. ATb 1: 109 (1459). Jfr tilsamnsläpa.
 • *släppa ut , släppa ut. barn oc qwinfolk släppis wth wm porthen PMSkr 165. Jfr utsäppa. - Jfr nidherläppa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛅᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back