Slita

Old Swedish Dictionary - slita

Meaning of Old Swedish word "slita" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slita Old Swedish word can mean:

slita
L.
slita
1) sönderslita. - sönderslia och sluaka. slitande wärgha Hel män 110. thän swikaren. .. war inantil en slitande vlfwir i 197. - sarga. wsla ffördömdha människor. .. skulu hädha gudh, riffwa sith haar aff sino hoffdhe, och wanhoppandhis bitha oc slita sigh siälffwa JMPs 580. 3) suta, lykta, föra till slut. kööp i skäning vermelandss spikilax. .. och stundom sat tha maranden är sliten Brasks Cal 269. - komma överens med? legger ider makt paa een godh fogte hiit j dalana som beslytha kan almogen, här äre wäl monge som gerna hade joon jönsson hrär igen, och wäl kan han slytha almogen GPM 2: 14 (1504).
slita
4) slita, avdöma, avgöra. jtem haffua lands män käemal till köPMen. . the magha pa landz rätthen slithas Svartb 351 (1435). saar naghor osämio ällir käre fr abbatisone oppa andra tha scal abbatissan kalla the som thät röre oppa oc ranzsakat ällir slitat genstan FO'Vkl 214. G. Carlsson, Hemming Gadh 350 (1500).
slita
6) slita, nöta. - slita, bruka (kläder el. tyg). ath han skulle ey bruka ellir slita ena kapo som han hafwir aff enom man för en han haffwir bitalat matis finna j mark. .. som matis lante pa sama kapo ATb 1: 307 (1409). - slita ris, undergå prygelstrff. tha gjordhes nadh mz honom, ath han slet riis widh kaken ok behiölt öroen JTb 15 (1479).
slita
7) förnöta; tillbringa, tha slite mz bonen then natten Arnell Brask BiI1 34.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • konj.
  • slie Arnell Brask BiI 34. impf. slet. refl. pl. 3 pers. slitus ATb 1: 85 (1458). part pret. sliten. Se Sdw 2: 1302),
  • slita sunder , sönderslita, sönderriva. eg. och bildl. slythinsyndhir ydor hjärta ok ekke idor klädhe, tha j vilingöra gudhi okra bätringh MP 5: 169. " schulle the thage tet (ɔ: tvistemålet aff nyo fore retta och slita tet swder som til fforengiort war" SJ 2: 147 (1489). Jfr sunderslita.
  • *slita up , slita upp, nöta upp (skor o. d.). the andra (ɔ: ett par patinor) slitus. .. opp i pädhars dymbo gard ATb 1: 85 (1488). Jfr upslita. - Jfr af-, for-slita.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᛁᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back