Sökia

Old Swedish Dictionary - sökia

Meaning of Old Swedish word "sökia" (or søkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sökia Old Swedish word can mean:

sökia (søkia)
L.
sökia (søkia)
1) söka, söa att nå el. finna. quero. .. sökia spyria bidia STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 510. queso. .. quesire mz aSTundan bidia ok sökia ib. wi skulum mannelika framga thy at thässe sökia sin bana som sökia a hender os Prosadikter (Karl M) 270. ib 311. lKarl Magnus ed. Kornhall 60, 61. 2) söka, söka komma (till), begiva sig (till), komma (till), infinna sig (vid el. hos). han ville wärdoghas ath sökia hiit nidhir til jorderikis STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 37. hecotor sökte ather. .. tiill konwng patruculi döda krop Troj 126. " om natthena skulle han (ɔ den i häSTen inneslutne Sinon) opläsa oc wtSTyga mz folket oc söka for troyaners hwss oc hem wiider the soffwo oc tända elden oppa them" ib 262. vlixes. .. lath (vid hemkomSTen) folket tySTeliga landSTiga oc söka j STaden ib 297. 3) i fentlit syfte begiva asig (till), rycka an, rycka fram, rikta anfall (mot), göra angrepp (mot). som tetta grymma suynidh warth honom warse sökte han STrax aaSTh herdan och han kom sigh wndan op j eth trää Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m C) 237. " sökte han haSTeliga mz sith bara swärd oppa caSTorem" Troj 30. pollux. . sökte j mot en troyan. .. oc STak honom saa ath han STörtthe död ned oppa markena ib 31. " ther han kom sökande baro the wndan" ib 113. " nar hector saa siig tiill footh wara, oc saa mang resenare som tiill häST waro söka alla j mot siig. .. "ib 126. ib 184. 4) komma till, nå. - besöka. lom hon haffwir [ey] sokt kyrkiona om hälgedagh SvKyrkobr 358. - besöka, visitera. epther thz athwj nw görendes wårth embethe och söchiandes kyrkionar her j landena vndherSTandit haffuuom millan edher twädrecth och trättho STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUmmerus Syn-STat 35 (1425, nyare avskr.). ib 41 (1425, vidim. fr. 1440). 6) undersöka. - undersöka, genomsöka. han. .. sändhe genSTan wt sin budh alla wägna at letha oc äpter honom sökia skogha oc marka bergh oc dala Prosadikter (Barl) 8. 7) söka, utsöka. tha schulle mattis lutke medh sine sökie rentan i husit medh huffuedhSTolin fit och quit fore hwars mantz til tall STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 218 (1492). oleff. .. och hans screddere. .. skolo til hopa söchie theris reth j vysby STb 4: 25 (1504).. .. befalte hanom sina peninga och bethalingk söchie j STora STenhusit ib 60 (1505).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sökia may have also been written as søkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • söka.
 • sökie.
 • supin.
 • sokt SvKyrkobr 358 ),
 • *sökia a händer , rycka an mot, göra angrepp mot. Prosadikter (Karl M) 270 (se sökia 1; Cod. Ver.: thessä. .. som hender sökiä os Karl Magnus ed. Kornhall 60).
 • *sökia a stadh , begiva sig iväg. effter tolka beradna modhe sökte the almänneliga astad om natthena som tystas war Troj 65. " ty sökte achilles astad glwpande j hären oc sloo oppa bada sydor wider siig" ib 97.
 • sökia fram , rycka fram (till anfall). söken fram frankis men oc bläsin i idhrom ludhom. thy at wi skulom giffwa them första hug Prosadikter (Karl M) 270. ib 311. Karl Magnus ed. Kornhall 60, 61. flydde the w hectoris asyn oc gaffwo honom storan rwmman wäg. ther han wille söka fram j hären grecanas Troj 128.
 • *sökia in , begiva sig in. neptolomus pirrus sökte jn j appolinis tempell Troj 264. ib.
 • l Jfr insökia.
 • *sökia nidher , begiva sig ned, slå sig ned. kom en örn flygande j wäderlid mz stort gnall oc sökte neder oppa altaren Troj 258.
 • *sökia saman , ryka ihop (i slagsmål). j thet samma sökte the saman och hwar j anners haar och swa om kul moth gatran STb 2: 246 (1488). Jfr: tha han thet fornam, ath han jntet haar hade, tha togh han hanom om halsen, och söchte swa bade om kwl wijdh ghatan ib 245 (1488). Jfr saman sökias.
 • *sökia ut , göra utfall. hanis sökte twa resor vt medh i spänt armborst ok hans swärd stod dragit i bodinne ok en tid sökten vt medh dragit swärdit ATb 1: 193 (1463). " troyaner sökte wth moth them" Troj 213. Jfr utsökia.
 • *sökia äptir , förfölja (under strid). grechana sökte epter jn for slatet saronaba oc drapo alla the offwerkommo Troj 86. - Jfr for-, ful-, land-, mot-, rät-, sak-, til-, um(Sdw 2: 806), up-sökia (-söka).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back