Solskipte

Old Swedish Dictionary - solskipte

Meaning of Old Swedish word "solskipte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

solskipte
solskifte, soldelning; anläggning af en bys tomter i en vissordning och riktning mot solen hvarvid de särskilda tomternas storlek och läge utvisa storleken och läget af grannarnes andelar i byns egor. Jfr Schlyter; Ordbok s. 584 (f., Amira, Altschwed. Obligationenrecht s. 605 f.; Schybergson, Finlands Hist. 1: 198 f.; FAlkman, Om mått och vigt 1: 215 f. herra laffrinz. .. kärdhe oppa hanakindha häradz thinge at widingxrä olaghlika lighat haffdhe i mangh aar oc beddis rät at byyn matte koma til jämföris oc läggias äfftir rätto soolskipte; jac hanum tolff doandhe män nämpdhe, som akir oc ängh läggia sculdho äfftir thy tompana lagho i bynom; for:dha herra laffrinza. .. tompt liggir synnarst i bynom näst solinne oc swa haffua the laght hanom badhe akir oc ängh oc huariom them i binom aghir akir oc ängh äffter thy tompta liggia, theem närmeer sool, som närmer liggia oc them fiärmer som fiärmer liggia SD NS 2: 807 (1414). " sydhan käynemby (för karynembyr) war dömpdher til iämföres oc rättha soolskipte kom oppa hustrv anna deel III stengher jordh i hwarth byamAll" FH 3: 112 (1447). fanns att rätt soolskiffte är öfuergångit med rätte råår, som lagmannen hade dömdt BtFH 1: 67 (1460, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sool- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚᛋᚴᛁᛕᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back