Spander

Old Swedish Dictionary - spander

Meaning of Old Swedish word "spander" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spander Old Swedish word can mean:

spander
L.
spander
1) spann, äMBar. en spandhir (vas; Cod. A span 490) aff gul, som manna war i göSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt MB 1: (Cod. B) 563. Jfr gul-, säþa-, säþis-spander.
spander
2) spann, målkärl; mått. at the ey warda plägadhe. .. medh orättom spannom ok bismarom, älla huario hand a måto älla wäght thet är STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 74 (182, 81). fAlska köpslagara, som ij spen ok ij bysman hafua STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 233. " j idhart sköt skAl gifuas godhir spandir (mensuram)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 154. ther wäxer trä ther bära wi soSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlik mz spannom trodhne full Al 5246. - spann, målkärl af en viss STorlek; rymdmått (för torra varor, i sht säd, mjöl och gryn) af en viss (i olika trakter dock vexlande) STorlek. Jfr Schlyter, Ordb. s. 586; Amira, Altschwed. Obligationenrecht s. 438; FAlkman, Om mått och vigt 1: 294 f.; Hildebrand, Svergies Medeltid 2: 748. f. skulde een span wara gangande ofuer Alt riket, ok for thy fingen i nyan span HSH 21: 5 (1383; kon. Albrekts skrifvelse till Allmogen i ÖSTSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGötland). thän sami nye spannen är idher til SToran thunga lok til myklo ville ib. " wi. .. fordraghum idher thän sama nya spannen. ok vnom idher ate thän gaMBla spannen swa som i förra hafdhin ib. häSTä korn skAl köpäs swa att spandr [gyälder] twem pänningum meer än han gyälder i näSTa köpSTaþ ok skieppa enom päninge" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). hwar span gAlt tha !USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninSTadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? marca ib NS 1: 593 (1406). gafvo the mik j sama jordha skipte v pund rogh spannen fore VII ortugh FH 6: 7 (144, gammAl afskr.). vpbära. .. aff hwariom rök. en span mAlt. en span rugh. en span hafra STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 196 (1387). hwar gerd skAl göra. .. viii spenn rensat mAlt. .. i [1] span gryn ib 3: 45 (1452, nyare afskr.). xvi spän korn SD NS 1: 98 (1402). " ij landbor dant viij pund korn, thet är VIII spän i hvart pund FAlkman, Om mått och vigt 1: 310 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1466). hon.. . fik swa mykit at thz giordhe iij spen korn (tres modios)" MB 2: 210. ib 212. BK 3: (siSTa forts.) 4593. span rog ib 4592. " x spen rogh" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 323 (1462). ib 326 o. s. v. þrättan spän myol SD 5: 637 (1347). " span myöl xij ore gAlt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7448. x speen skräth myöll oc saa mykit reensath mAlth ib 3: 4177. MB 2: 85. FH 3: 66 (1445). " ii spän mAlth" SSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 114. " xij spanna hwetebrödh" ST 16. fääm spanna seedhe (jord hvarpå femm spann säd utsås) SD NS 1: 228 (1403). STyffe, Skand. under unionSTiden, 2 uppl. s. 155 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1358). thre thynni ok fäm spanne sädhe ok fyre lass engh STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. KröninSTadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 13 (1380, nyare afskr.) ; jfr spanna sädh. twa spanna land (land hvarpå två spann säd utsås) SD NS 2: 38 (1408); jfr spanna land. ens spanz afgäld ib 1: 71 (1401). " xv späns afgäl" ib 2: 218 (1409). VI spän afgel ib. " sAlt ok huMBle skAl här äpter sälias wider pundataAl, ok ey medh spanne" STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 51 (1450). Flere af de anf. STällenna kunna föras till span, n., liSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSom detta ord skulle kunna fattas ss ingående i de följ. ssättningarna. - Jfr korn-, mAlt-, roghspander.
spander
1) = spanna mAle 1. ab omni iure rSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGio & a causis omnibus rSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGAlibus solucionibus quoque wlgariter dictis skipwiST spannemAl (i ett annat originAlexeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlar spannemAlæ]. ætergiAld. ledhogxlamæ. .. libera penitus & exeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPta SD 1: 586 (1281). ib 2: 489 (1307). STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 62 (1365), 63 (1365), 64 (1365), 66 (1365), 70 (1366), 71 (1366) o. s. v.
spander
att föra till 1. ath eders herredömä well sielffwä försökiä om aars gangen baadhe i spannamaAle och anneth fetAlHSH 19: 72 (1505). köpä spannemaAll ib 73. " vnd fich jach edhers nades schriffelse om thenne spannemaAll och andhen ffettAlgh" ib 24: 58 (1516). göres. .. forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnde spannemaAll ickij behoff indhen forscreffne tiid ib 59.
spander
1) en till kronan utgående utskyld i såd. Jfr Schlyter, Ordbok s. 586; STyffe, STycken på Forn Svenska.">BSH 1: XCVI; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 268. SD 1: 586 (1281). " magnus. .. rex omnibus. .. sui spannamAla colleboribus in osgocia dileccionem cum sAlute" ib 594 (1282, gammAl afskr.). ne. .. de episcopo uel conocicis aut saerdotibus aut monachis. .. noSTrum spannamAla requiratis ib 595. quantius spannamAla gingerdh seu Alias contribuciones rSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGAles a bonis prefate domine nullatenus exigatis ib 2: 189 (1295). ib 216 (1296), 218 (1296), 390 (1303), 408 (1304), 424 (1304), 490 (1307), 495 (1307), 3: 386 (1318), gammAl afskr.): STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 67 (1365). Jfr spanna mAl, spanmAl, spanmAle.
spander
2) spannmål. hulkin broder eller sySTer som är wtan siwkdom och lagä fforfAll köpe sith hwethe och spanne mAle sielff STycken på Forn Svenska.">BS 37

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • span.
 • spanna.
 • späns SD NS 2: 218 (1409, nyare afskr.; på fem st.)),
 • spanna land ,
 • spanna mal
 • spannemal.
 • spannamaal.
 • spannämaal SD 2: 489 (1307).
 • spannemaall.
 • spannämoll )
 • spanna male
 • spanne- )
 • spanna sädh
 • spannesädh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back