Spil

Old Swedish Dictionary - spil

Meaning of Old Swedish word "spil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spil
spel. "alla handha spiil, piipa, qwädha, dansa, är hiernan tha goth" LB 7: 181. " hwi han giorde thetta spil (schackspelet)" MD (S) 205. ib 207. " giffwa sit godz ey vt til spil ib 219. - bildl. spel, äfventyrligt företag, företag som är förenadt med strid, sak som medför buller el. oro. et wnnet spil hafua wy tha" RK 2: 9008. " nw haffuom wy wunnith thetta späl" ib 3: 1674. " them lengter at tokit spil" ib 2: 6217. " saa förlöper thetta spiil" ib 3: 3890. " han regerer thenne späll lib 2643. bör wisom regera thz spiill" MD (S) 241. " the gamble skullo spelet regera the wnga skullo sigh riddhelig thera ib. jak edher sätia wil hwro til komber thetta spil" ib 218. skal engen quinna taga lära aff mik at göra tolkit omära wthan hon pino lidha wil som iak lidher for tolkit spil ib 226. " the erseforrädhara haffwa wij mest hema hoss oss, spelith skulo driffwa" BSH 5: 183 (1507). ho weth, hwath spell ther aff wardha kwnne ib 219 (1507). - äfventyrlig el. betänklig sak el. handling. han öfwade swa mang vnderlikin spil MD 123. the som falske wåre, the öffde syn spell RK 3: (sista forts.) 4711. - spel, lek, nyckfullt beteende. mz mig hon (lyckan) optha öffde sitt spell boiandes ig både aff oc till RK 3: (sista forts:) 4547. - På de allra flesta ställen, der ordet träffas i rimveRK, förekommer det i rimslut. - Jfr alvar-, dara-, forradhara-, hofmanz-, karten-, köpmanz-, riddara-, vedhespil (-spel).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spiil.
  • spiill.
  • spel.
  • spell.
  • späl.
  • späll )
  • spilaman
  • speleman )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back