Stakkotter

Old Swedish Dictionary - stakkotter

Meaning of Old Swedish word "stakkotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stakkotter
1) kort. a) om rum. the hwndana skwlw wara firskwthne ey longe äller stäkotte PMSkr 247. " falkens fäghrindh oc godheth kännes j thet när han haffwer. .. stäkkoth been nidhan knän oc tyuok" ib 277. - om längdmått. längdin (på tomten är).. . iij alna oc lx medh stäkotte alene ATb 1: 33 (1455). - best. ss tillnamn. olaff stackede Skotteb 98 (1462-63). lib 133 (1463-64). b) om tid el. varaktighet. wi skulom thänkia thz wart liiff är stakket. loc pinan i heluite är lang SvKyrkobr 30. jorderikis folk, som liffwa stäkkota stundh j enom forgängelikom tyma MP 5: 88. ib 156. Hel män 137. " natten görs lang oc mörk oc daghen stäkkotter (om vintern)" PMSkr 171. - 3) kort, knapphändig. om tal el. skrift. breuilogia stäkket swar GU C 20 s. 61. " micrologium idest breuiloquium stakcwth talan" ib (hand 2) s. 141. 5) av kort varaktighet, kortvarig. thät litla ok stäkkotta godha som menniskian haffwir aff syndinne Skrt Uppb 237. 6) om myntenhet: av ringare värde. pedhers juthes drängh i mark stäkutha för thz han salddhe ohemolth J'Tb 38 (1473). ib 66 (1475). aff pedher. .. 1 marc stakkoth VKJ 188 (1466).. .. oc 12 öra stakkota for 1 pund, thet bar andhers finne op ib 189 (1466). KTb 98 (1479). en gard. .. rentter ij tönir korn och v ore stackot Trolles Jb 85. Jfr for-, of-stakotter.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • stekottir MP 5: 156.
 • stackede Skotteb 98 (1462-63), 133 (1463-64). f. stakcwth GU C 20 (hand 2) s. 141. n. stakket SvKyrkobr 30. stäkkot GU C 20 s. 61.
 • släkkota SkrtUppb 237. dat. f. stäkkotte ATb 1: 33 (1455).
 • stakkoth VKJ 188 (1466).
 • stäkkota MP 5: 88.
 • stäkutha JTb 38 (1473).
 • stakutte Hel män 137.
 • stäkotte PMSkr 247.
 • stackot Trolles Jb 85. stäkkoth PMskr 277, ack. m. stakkota VKJ 189 (1466).
 • stakketta KTb 98 (1479).
 • stakatha JTb 66 (1475). Jfr Sdw 2: 1305),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛆᚴᚴᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back