Stikta

Old Swedish Dictionary - stikta

Meaning of Old Swedish word "stikta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stikta Old Swedish word can mean:

stikta
L.
stikta
1) grunda, inrätta, STifta. inSTifta. the sielahusen som han ok hans huSTro hado STyktat vpe moth slotet KTb 89 (1474). priamus. .. STyktade siig aff then glädy en STor högtid Troj 66. äpter the gratande dagena STyktade the troyander oc nagra hälga daga ib 196. - donera. JämtlDipl 220 (1431). Mecht 347. .. . STyckta thet STenhuseth som the nw sielff besittia til ena prebendam her i byiakirkione Sj 2: 3 (1474).. .. STiktadhe jach. .. helge licame gille her i STokholm till hielp oc beSTandh. .. wort öffra hws met källaren till ewerdelige ägo HLG 1: 131 (1489). ath wij giffwith, STycktadh och funderath haffwom. .. ena ewiga rento STb 5: 303 (1513).
stikta
2) inrätta, ordna. gudz beskärän hon är swa STichtat at hon ma forsculdas mz bönom SvKyrkobr (Lucid B) 184. - anordna, anSTifta. weST tw hwro myken STor fare STyktad är j the gyllena wllen Troj 13. 3) förordna, påbjuda. gaffwor ok teSTamente, som han hade giffuet och STycktedh pa sitt yterSTa STb 1: 13 (1475). the gaffuer och gerninger, som huSTrv elzabe. .. hade giffuit och giort. .. och STycketit i then nya prebenda ib 3: 227 (1495). - beSTämma, besluta. then wnge härre akter nw STyckte een härredagh GPM 2: 22 (1508). - förordna, föreskriva. thänne bönen scal oc STrax läsas effther syw psalmana oc helgemennana som erchebisopen jacob hafuer STyctat SvB XLI. " tha STyktade troyaner at then högtiid skulle kallas j xv daga" Troj 196. - Vissa av fallen kunna ävern föras till 1. - Jfr be-, in-, til-, up- (Sdw 2: 859) STikta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stichta.
  • stykta.
  • -adhe.
  • -adher.
  • supin.
  • stichstadh JämtlDipl 220 (1431)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛁᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back