Stöta

Old Swedish Dictionary - stöta

Meaning of Old Swedish word "stöta" (or støta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stöta Old Swedish word can mean:

stöta (støta)
L.
stöta (støta)
1) stöta, träffa med stöt, hårt och häftigt vidröra. pes tuus non impinget thin fother skal ey stötha GU C 20 (hand 2) s. 15. swa oc wi sighlom a thässe wärlz haffwe. wi stötom opta wara tro SvKyrkobr 29. " thit wisasta bryst. .. stöet, oc slaghit mädh hardha röö" SvB 87 (senare h. av 1400-t.). 3) stöta, skuffa, driva, han rände thil honom manliga mz syn häst oc stöthe honom aff syn häst mz siith glaffwen Troj 131. 4) stöta med stötel el. dyl., krossa. stöth mynta mz salt läger hunda bidh GU C 20 (hand 2) s. 134. takes swra winbären omogen. stötis oc wth pärses mosten PMSkr 323. en man, som halp stöta kalk VKU 85 (1556).
stöta (støta)
5) genom stöt el. starkt tryck tränga samman, packa. salt. .. som smöret stötes met Skotteb 430 (1469-70, Kämn). iiij toom GUbbins fath, som miölith stöttes vty ib 471 (1472-73, d:o). 8) stöta (på), häftigt drivas (mot). stöta på grund, stranda. GU c 20 s. 57. ta skipit stöter tha är ändin när ib s. 90. 11) stöta, genom stötande åstadkomma el. frambringa. winbären. .. henes oc stöthes laghen äller mosthen aff them PMSkr 323. " laat stöta must in curiis" Brasks Cal 270. " lasse gynth för most han stötte" VKU 89 (1557).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stöta may have also been written as støta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -te.
  • -ter.
  • *stöta sik , 1) stöta sig, utsätta sig för stöt. tha kombir annan oc mana at the. .. ey skullu stöta sik oc fälla barnith SkrtUppb 265. 2) stötas, taga anstöt? the som sannelika älska gudh. .. the stöta sik ekke oppa hwario minsta tinghe, som ostadogha människior plägha göra JMÖ 45. - refl. stötas, 5) stöta på grund, stranda. tet gotz hustrun hon miste pa tet schip, som stöttes STb 2: 495 (1490).
  • *stöta til hopa
  • , stöta ihop, stöta samman. the stötthe saa swara til hopa mz syn starka glaffwen at the fördo hwar annan aff hästen Troj 162. - Jfr bort-, for-, in-, nidher-, saman-, sunder-, up-stöta samt granstötter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back