Strax

Old Swedish Dictionary - strax

Meaning of Old Swedish word "strax" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • straxt FMU 5: 2 (1481, gammal avskr.) Jfr B. Bjerre, Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd 1: 334 ff.), A) adv. 1) om rum: strax, närmast. AktKungsådr 17 (1455). " strax wtan jens holgersons holm" BSH 5: 272 (1508, H. Gadh). 2) om tid: strax, genast. effter hwilcken messe skall straxt siwnges gaude maria mett prosa jnuiolata FMU 5: 2 (1481, gammal avskr.). skal jomfrw birgitta. .. nw strax ffry och qwit. .. haffwa niwta och behalla wallöö G. Carlsson Kalmar recess 1843 s. 69. B) konj. strax då, strax som, så snart som. BSH 5: 114 (1506, H. Gadh), 134 (d:o), 226 (1507, d:o). strax skipit komber tith thet kastar ankar PMSkr 91.
  • *strax at , så snart som. strax at the haffde loffwadh a henne wäghna tha war gudz miskund milleligha komen offuir henne Lg 3: 360.
  • strax som , så snart som. strax som thz war sakt, hworffuo the borth Lg 3: 670.
  • *strax thär , strax då el. när, strax efter att. konung thitmar. .. bleff död. strax ther didrik war hem komen Di 102.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᚱᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back