Sunerliker

Old Swedish Dictionary - sunerliker

Meaning of Old Swedish word "sunerliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sunerliker
1) särskild, speciel. " han gaff hwariom land oc maRK hwariom iw sin sunderlik paRK" Al 9710. " gifua ther synerlichit orloff til" VKR 29. ib 41 Ber 254. " thetta Alt kennemps wi. .. aff. .. boo jonsson hafwa anamath. .. ey ffor ärfd boot älla nokon rä schuld. .. wtan af hans synderlika gothwilia oc nadhom" BSH 1: 182 (1381. aff sönnerligh gwnst och godwiliä ib 5: 35 (1505). " aff arffuith trolli syndherlig til skyndhan" FM 262 (1505). skolom. .. wi särdeles göra honom gönst tak oc kärlek för hwaria ena hans syndherlika wälgärnigh LfK 94. " hwru honom try synnerliken tekn wordho giffwen" MB 2: 83: jfr 2. minom synderlika win SD NS 1: 235 (1403) ; jfr 2. clostirsins synderliche thiänara VKR 9. - (?) haffwer jach samansankat aff gaMBla foreldrena krönekar aff synnerliga folke gärniga (för gärninga aff synnerliga folke el. gärninga synnerliga aff folke?) som tha kAlladis gete och sidhan kAlladis göta eller gota PK 219. 2) synnerlig, betydlig, stor. han gaff them synderlika gaffwo RK 1: 3176. sundherliga syndher PK 219. hade the ther ena swndherlika samqwemdh ib 225. - Jfr besynnerliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • sundherlig: -liga PK 219.
 • synderliker: -lika BSH 1: 182 (1381)
 • synderhliker.
 • synderlich : -liche VKR 9.
 • syndherlig.
 • synnerlig : -liga PK 219.
 • sönnerligh.
 • sunderliket Ber 254.
 • synderlichit VKR 29.
 • synderlichit ib 41.
 • synnerliken MB 2: 83 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚢᚿᚽᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back