Sva

Old Swedish Dictionary - sva

Meaning of Old Swedish word "sva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sva Old Swedish word can mean:

sva
2) så, i så hög grad, till den grad. i förbindelse med ett verb, adj. el. adv. - med följ. at. wm mannen. .. STodhe swa manlika, oc STriddhe moth synenne, at han alzSTings wtsläkte j sik allan syndanna smak Mecht 325. - med följ. hvilkin. är nakor pina swa twngh, huilka thu ey wilde lidha for mik (eST-ne aliqua pœna tam gravis quam pro amore meo pati recusares) Mecht 344. - i förbindelse med ett suSTycken på Forn Svenska.">BSt., adj. el. adv., ofta med sfölm sum, bidande ett koncessivt uttryck. tha lop hunden mote oc faghnadhe honum swa illa saar som han war Prosadikter (STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJu vise m) 121. tw felar them som en skalk oc en härinson swa radman som tw äST STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 116 (1459).. .. oc hade iak ganska gerna för monga saker saa krank iak är oc synnerlig j thenna tiid eder nade. .. till welia oc komme till nade. .. SToria. 1816 ff.">HSH 13: 124 (1525, Brask). - i förbindelsen sva got, så gott som. paffagonie rike som ligger mykith öSTer wth aldra yterST saa gath SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 102. " aller theras häär hade ware j STriden saa gath then dagen" ib 138. " hon war nw honom j äktescap liffwad saa gaat" ib 227 .. - med följ. sum. kärlig opta tager wisom manom saa gath som lsynned j fra SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 228. - i förbindelse med adj. el. adv. som beteckna myckenhet, intensitet, tid o. s. v. Jfr viþa (SDw 2: l948 f.), vit (SDw 2: 950 s. v. viþer). - i förbindelsen sva myko (mykit) framför en koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP.: så mycket, dess. domum wi. .. bo jonsson. .. alt thet gutz sum hans husfrw. .. atte oc skulde hauä vpburit effter fader oc moder oc swo mykla meer sumthen. .. samä forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda bo jonsson jettathes aff henna brödhrom SD 8: 36 (1361). (?) fforä swa (härefter sannol. ett myklo uteglömt) mere visso oc STatffeSTiso nemdis her faSTo fore thetha breff STmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 1874 o. följ.">Vm Fornm Årsskr 3: 88 (1371). - så och så. Se SDw 2: 1309. 5) likaså, likaledes, ävenså, även. jtem swa förterde borgemeSTere oc raadt j weSTras j herredagen xij mark STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 189 (1521-22). 6) så, sedan, därefter. om tid el. ordning. förST hiält han sieluer a skapteno oc sua vi badhe oc ther näST the sum her epter näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas SD NS 3: 196 (1416).
sva
7) efter en teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPoral el. konditional bisats inledande eftersatsen: så. karl drog syälfwir vt baslaren w slidomen ok som han hög at grefwinSTen swa sprang nils grafogil i faSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnin a karle STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 141 (1461). förlop sigh rekenskapen så at när örian haffuer vtgiffuit vj öre, så skal quittes xl march j then summa, som han STadhen plictigh är för then gården STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 306 (1530-33, Skip). görs thässen synd af wanskelikhet. .. swa är thät nadhelikin synd SkrtUppb 255. 8) så, så ungefär. Se SDw 2: 1309.
sva
9) så (dags, års, tids). - med ack. honum tokthe ath han atirkom til syn likamlikin synne, swa tiidh aa enom dagh som han kom thiit gangandhe STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 156. 11) så, så visST. i eder och bedyranden. saa hielpe oss gudh, baade til liff och siell STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 304 (1508, H. Gadh). - i bekräftande svar. hawir tw warid här för ja hawir jak swa STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 143 (1461). lauris. .. badh hanom at han skulle läna hanom een heSTh pa bärgith ia sagade fasbiörn vil iak swa ib 207 (1465). 13) = sva at 2. hon kendes sik vel til nögis bittalath wara bade fore löST och faST swa engte fates STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 32 (1477). lySTes bursprak, swa engin skal widh liiff och gotz ath föra i STädherne rogh, korn, malth ok miöl STb 1: 336 (1482). vitnade. .. at the ner ware. .. jnne ner bennct klensmet, tha han lach j sin yterSTa sotta sengh, swa han pa sama dach aff ledh STb 3: 334 (1497). pa sina bethalingh annamede jacob STrax eth STycke engelST klede j bethalingh, swa STaden är hanom nw tenetur xliij march STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 296 (1510, Skip). 14) = sva at 1. är thet swa skiparen kräffwer fwl skiplön STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 59. - Jfr ä sva (SDw 2: 1086). B) pron. sådann, så beskaffad. med följ. at. illa ware thet annars ath jak ware äkke swa drängir ath jak matte aga i fat järn STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 133 (1460). " tha bleff STaden honum skylligh c march effen meth så skel loch fförord, at. .. "STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 296 (1512, Skip). ib 297 (1513-14, d:o). Särsk. förbindelser: sva at, konj. 1) på det sätt att, under sådana omSTändigheter att, så att. - utvisande att, innebärande att. giorde cortt. .. och öryan. .. therres eedh pa helgdomane, swa ath thet wynet, som pynnow had sentt. .. STb 1: 60 (1476). valborgh. .. haffuir radzins breff aff eneköpunge, swa ath hon lagde nycklane fraa sik i rettin ib 125 (1477). " ath han koma vj (6) manna beschedeliga vitne fore, swa ath thet war olagliga giorth" ib 127 (1477). giorde. .. birgitta. .. lagh, swa ath hon war lyddeke krögare ecke meer skyllogh än. .. ib 138 (1477). ib 271 (1480) , 321 327 (1481). Jfr sva thät 1. - av den beskaffenhet att. jenis kopperslagare haffuer eth bysman, swa ath han maa göra wiktene mynne thermedh STb 1: 377 (1482).
sva
2) så att. inledande en följdsats. athe wildo gerna forwärffuat medh herskapet, saa ath gambla örtogin skulde gaa foe x (10) peninga STb 1: 231 (1480). " förnogdes oleff larenssons huSTrv siSThe pening xxxv march. them anamede per monsson j hwalffuit, al renskap afftalt, sa at STadin är henne inte skylliger" STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 293 (1514, Skip). Jfr sva thät 2.
sva
2) liksom (om). Jfr SDw 2: 1310. 12) juST som, då. Jfr R. Pippoing, Kommentar t. Erikskrön. 347. B) rel. adv. och pron. 1) rel. adv. vareST. Jfr R. Pipping, a.a. 557. 2) rel. pron. som, vilken. nu beþis jac arleca manna insegle här foe sätia sum är pätar arnSTensson suasum for fäSTinne skilde ok villars ok joans SD 8: 22 (1361). ib 158 (1362). NMU 1: 68 (1381).. .. aff then lut oc arfuedeel, swasom for:de jöns erikson oc jac kiöptom aff ywar joansson SD NS 3: 68 (1415). - sva som är (äro), som är (äro), det vill säga. huilket ärende iach skööt thil thenna xij, som tho i näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnden soto, sosom äro. .. FMU 4: 365 (1472).
Alternative forms or notes:
 • swo.
 • sa.
 • saa.
 • så Stock Skb 306 (1520-33, Skip). Jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 244 ff.), adv., konj. loch pron. L. A) adv. och konj. 1) så, sålunda, på det sättet. piltrum är ey selff oc ey kopar, wthan är swa als j mällen eth selff fantasticum PMskr 435. swa ath sighiandis (vestri gratia), wm mannen äpther scriptamaal. .. stodhe swa manlika. .. Mecht 335. - med följ. at ware thät oc swa, som gudh fforbyudhe, at. .. NMU 1: 68 (1381). STock Skb 306 (1530-33, Skip) (se under 7). - sva. .. sva, så. .. så, på ett sätt. .. på ett annat sätt. somlike koma til gudhz wm hwilona, ok somlike mädh ärfwodheno en swa ok annar swa SkrtUppb 65. - i förb. hvi sva, inledande fråga, hur så? SvKyrkobr (Lucid B) 131. huru manga klokka thyma laagh han (ɔ Kristus) dödher - j xl thyma - hwj swa ib 158. " for gudz scul, kom ecke fast wijdh myn rygh eller arma!. .. hwij saa, haffuer thw fangit hwgh aff nakrom? STb 2: 236 (1487). "
 • sva framt , se framt (Sdw 1: 323 s. v. framber).
 • sva hen , se hen (Sdw 2: 1235).
 • *sva länge ,
 • sva när , adv. 2) i det närmaste, vid pass. han haffwer giordt meg nw saa när barnalöös Troj 227.
 • *sva snart ,
 • sva sum , A) konj. 1) såsom, liksom. Jfr Sdw 2: 1309. the sama. lö. bortgiella. gifwä ælligher. .. skipä. swasum alt annadh aflinga godz SD 8: 158 (1362).
 • *sva thät ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vm Fornm Årsskr
Vestmanlands Fornminnesförenings årsskrift. 1874 o. följ.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back