Þa

Old Swedish Dictionary - þa

Meaning of Old Swedish word "þa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þa Old Swedish word can mean:

þa
L. A) adv. 1) då, på den tiden, i den STunden, vid det tillfället. o. .. maria jak befaler mik. .. i dyn vern. .. ok serdelis j min dödz tima at dw bewarer da myn siel ffra den ewighe pine SvT 78 (daniserande). - tillsammans med en följande tidsbeSTämmning. tha war ey troyaborg saa mäktog oppa then tiid som hon bleff sedan Troj 5. åtföljt av en teporal bisats.. .. ärlika manna insigle. .. som þaa när waro þetta war giort oc STaþäST SD 6: 391 (1352). " alt þätta hems lif. .. slippar þa hälzt af hände. man vänte sik halda" Bu 186. .. . som tha när varo i vazSTenom tha thätta giordhis oc skrefs SD NS 2: 355 (1411). bysens incighle. .. ok skäleka manna, som tha borgameSTara varo. .. thet köpit gyordis SD NS 3: 617 (1420). Talrika ytterligare ex. hos B. Bjerre, Nordiska konjuktionsbildningar med teMPoral innebörd 1: 178 f., 2: 184. - då. uttyckane en övergång i framSTällningen. tha wart jason otolog wiid medec ord oc talan oc swarade. .. Troj 13. i 112, 113 o.s.v. 3) sedan, därefter. at alla criSTna siclagardz forSTandera skolo halla sielffue ena drop trumba och forwara tha theris taack tet beSTa the kunno for hinriks tach drop STb 2: 355 (1489).
þa
5) då, alltså, följaktligen. thet skall allom viterligit wara. .. at jach kennis. . at jak haffuer saalt. .. eth godz. .. ffor thy tha vndhan eghnar jak thet for:de godzet mik. .. ok tiil eghnar jak thessom for:de peder almenninghe Svartb 193 (1387).
þa
6) då, i den händelsen, under den förutsättningen. for thy at tho äru jomfrunar sannelika chriSTi jomfrur, om the dyrka dygdhenar SpV 24. " om saa är, at osämian syndhirslither hänne (ɔ endräkten), hwar bliffwer to thätta sona naMPnith, ällir huru bliffwr thz tha STandande" ib 557. warda the tha til baka driffne, tha rymme jn i spetzen PMskr 137. 7) så, då, inledande eftersatsen. a) med en teMPoral försats. thentidh preSTin slar sik for brySTit oc sigher nobis tha bidher han for allom ST ed Henning 143. tha pater noSTer siongx tha bör thik STaa ib 144. b) med en kondition al försats. är thz sa at iak opfar j himilin, tho äSTh thu thär SpV 476. d) med en koncessiv försats. en thy ath henne tykker thät (ɔ predikan) nagat ledsaMPt eller twnkt wara. .. tha bida jw qwar j thät yterSTa MP 4: 106. 8) tillbakavisande el. återtagande efter satSDelar (i sht adverbialbeSTämningar) som föregå predikatsverbet. til sanny(n)d her vm ta bedher jac asmundher. .. vm jnsigle niels vndher bergum ffor breff thetta DN 14: l100 (1476). thil bethre STathffeSTilse ok mere vissin tha vore tesse gode men ne til vithnan tha thettekaup var giorth ib 101 (1477). B) konj. Se B. Bjerre, Nordiska konjuntionsbildningar med teMPoral innebörd 1: 248 ff., 2: 175 ff. 1) då, när, vid den tid el. det tillfälle då. trä. .. skwla ey jMPas pa then tidh wm aarith tha qwadan rindher PMSkr 347. .. som tha när waro i vazSTenom tha thätta giordhis oc skrefs SD NS 2: 355 (1411). han (ɔ en kvarndamma) skal vara open þree vikur vm varenä þaa fisken gaar vpp, ok swa lenge vm höSTen, þaa vathneth er mykith ok fisken gar vpp SD 6: 383 (1352). j förSTha aareno tha qwiSTana ärw plantherade PMSkr 314. " helige the konunga affthan, tha borameSTarnna och raadit församlede ware. .. STb 2: 245 (1488). "
þa
2) då, när, alltid då. mz thy förSTa tha sanctus byrias, tha läsi människan ena pater noSTer Mecht 26. " swa ther nsäth tha honagith skal takas taks thet gambla oc ey thet nya PMSkr 306. framdelis tha kalen vpentis äller andra yrther lägis j hwsith en dagh ath törkas oc renses ib 354. 3) med mer el. mindre utpräglad kasual betydelse. då, eftersom. Se Bjerre, a.s. s. 195 ff. þa hanom varþ ägte tel ansuara. gaf guþ hanom atta dagha freST tel anzuara" Bu 20. " þa eldren gat hänne ängte giort. þa lät konungen halshuga hana ib 501. tha han haffuer enkte til at brwka riddarskap mz, tha bliffuer han wäl her LG 3. 330. tha engxsans there qwiSTer blomSTadhes, tha matte iosep jnga" ib 632.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
 • thaa SD 6: 391 (1532).
 • i tha.
 • ta DN 14: 100 (1476).
 • taa GPM 2: 288 (1508).
 • da SvT 78 (daniserande).
 • tho SpV 24, 476.
 • to ib 557 ),
 • *tha at ,
 • *tha likoväl at ,
 • þa sum , konj. L. då, när. tha som wars herra lykame lyptis fal at thin knä ST ed Henning 143. tha som thesse tolf hafdho byn brutit, tha funno the. .. Sd NS 1: 36 (1401). annath sinne tha som the mässan sanghx Mecht 45. tha somthe til bordz sato, kom thomes STb 2: 249 (1488).. . ok taa som iak plägadhe. .. bespysat med ströming ok med torsk tha plägadhe jak haffua xx lester ströming ok xiij lester torsk GPM 2: 288 (1508). Talrika ytterligare ex. lhos Bjerre, a.a. 1: 248 ff., 306 f.
 • tha thär , konj. då, när. wanwit heter rätlika, tha ther man weet, ey, thz honum tilhörir at wita MB 1: 119. ib 264, 361.
 • þa än , konj. L. om, men om. - i förbindelse med ett föreg. än. län tha än þe äru röghþir. oc är eig sampröut til. .. the skulu egh. .. SD 1: 669 (1285, gammal avskr.).
 • þa är , konj, L. Se Bjerre, a.a. 1: 248 ff., 308. - Jfr än þa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back