Þak

Old Swedish Dictionary - þak

Meaning of Old Swedish word "þak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þak Old Swedish word can mean:

þak
l L.
þak
1) takc, tacksamhet, tacksägelse. " mästaren saghde honum mykla thak" ProsaDikter (SJu vise m) 126. - vanl. pl. ltha sagdhe mästaren honum marhga thakker ProsaDikter (SJu vise m) 122. " propter graciarum accionem som är thakkanna görilse" Mecht 317. 3) tillfredsställse, belåtenhet, nöje, behag. kenniss iak haffua opburit hellan peninger och haluan mik til goda neygia och tacker JämtlDipl 156 (1406?). hawa the fulkomligha betaldh os. .. forscriffna xij marken swenska päninga tel nöghio ok tel thakka NMU 1: 106 1428). holkin gardher laghligha war vpbudhin. . ok är han betaladher til thacka KTb 68 (1431). hustru walborg och hennis son erik kendos sik redeligan och til takka wäl ffornögda wara SJ 2: 44 (1478). DN 14: 137 (1488). taa är thed (ɔ halda en raadsstwffwo här med tessa borgara) inthet nyttoght fför then skuld at i ffaa ngen wnsetning wtaff tom om motte then ffaa thed ath witta somtoghe thed til takka GpM 2: 321 (1508). wore ther ssomlyka ssom thet swar toghe ijcke tiil tacka (icke höllo till godo med) ib 329 (1509). " hwilka päninga han mich betalth haffuer til takkat och fulla nöghie DN 14: 92 (1473). 4) vilja, samtycke. niels. .. och oleff. .. vellede sich jn vtj hwsit vtan henne tack Stb 3: 453 (1499). sade raDit ther til jntet sware ville fore the gode herrer rikesins raadh, epter the jntet faa medh thöm (ɔ folk som ville segla från Stockholm) rade, ath the endeliga vele vth mothe theris tack eller hugge bomen, om the ey vth koma" ib 4: 168 (1507). - Jfr othak.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • tack STb 3: 453 (1499) , 4: 168 (1507). pl. nom., ack. thakker Prosadikter (Sju vise m) 122.
  • takcer JämtlDipl 156 (1406?). gen. thakka. thacka. tacka),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 3
Stockholms Stads Tänkeböcker 1492--1500. Utg. genom J. A. Almquist. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back