Þän

Old Swedish Dictionary - þän

Meaning of Old Swedish word "þän" (or þæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þän Old Swedish word can mean:

þän (þæn)
L. Jfr E. OlSOn, STuBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dier över pron. den i nysv., SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB: D 728 ff., Ark. f. Nord. Fil. 81. 1) demonSTr. den. a) utan reAltion till en följande beSTämning; STundom mer el. mindre närmande sig betydelsen: denne. a) med syftning på ett omedlebart i rummet el. för tanken närvarande föremål. - n. subSTantivt. dt, detta, följande. scriffwat STandhir, ihesus wthgangin wandradhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort j the landz ända, hwar the STädrene lagho sidon ok tyrus ok thär war ihesus wtgangin owir forsin cedron ok thz, minAlmoghe ganghin mith wtfran them, ok thz iherusAlems dötthir ganghin wth, ok skodhin konunghin sAlmonem (Scriptum eST: Egressus ihesus secessit in partes Tyri et Sydonis [Matt. 15: 21] et egressus trans torrentem Cedrom [Joh. 18: 1] et illud exite populus meus de meBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dio eorum [2 Kor. 6: l17]. itemque egreBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dimini filie ierusAlem. et uidete regem SAlomonem [Höga visan 3: 11]) SpV 75. β med syftning på ngt av den föregående framSTällningen känt el. i det föregående omtAlat. adjEKtivt. .. fadhurs röST. .. SOnsins röST. .. thäs hälgha anda röST. .. the thre röSTe äry ey thy hördha at thri gudhi äru Nio kap ur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 20. .. saa hon ena STora dör. .. j thera dorenna offuerdelom STodh scriffuat. .. Ber spirituAlis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns BuDDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 232. .. . thz grymaSTa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diwridh enhörninghin. .. een faghir pika faghirligha prydh, wardhir saath i thän STadhin, hwar thäns Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diwrsins ganghir plägha idhkeligha wara SpV 437. skAl k. (ɔ konungen) jngen forBudh göra j nagor rike vtan medh mäSTadelen täs rikes radhz radh G. CarlsSOn, KAlmar recess 1483 s. 62.. .. och dy lagh skullä han gaa xiiij dagfa epther passka ATb 3: 256 (1512). skAll och. .. hinrik geffue xx. .. mark STaden fför tet manzslagh STb 4: 340 (1513). (möjl. att föra till 5). ty är myket bäther ath höra oc begrunda thenna hySTorian om han haffwer ey annad thz nytteliget är, thz han höra kan, och j thän sak bleff thenna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok omwänd j goda akt Troj 316. - med pron. STällt efter sitt huvudord. ey skAl swo (ɔ så skAll ej ske).. . än thw näSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPner mik konung theen (ɔ den konung SOm överträffar Karl Magnus) KarlM (El) 5. - med följ. subST. i beST. form. känne mik haua vplatet. .. Allan þän ärthAlut. .. medh Allom tillaghom therra gozanna SD 8: 227 (1362). - subSTantivt. vithande är ath skellenora är giffuit aff tweem släkthom. .. for ty thet ville hwar släktin faSTelica thet haffwa giffuit cloSTreno och engen theris an, ath wi haffuom aff the andre släktinne VKJ 241 (1447). thät her ture STenSOn oc fru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta haffdhe än en SOn samen SOm heeth STeen tureSOn oc thän skuldhe haffua bliffuit dödh eptir sin modher fru STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta ArfSTv 13 (1461). " the xii för:ne wardho jon speth om then för:ne gAlth. .. och sworo honom then til epther lagmazdom" Berg. 1910--19. Bilaga till MeDDelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 64 (1474). " hwar SOm är kronone toll skylloger, late then koma fran, epter xiiij (14) daga äro forlidne" STb 1: 473 (1478, Burspr).. . ena toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt ok tess bygningk STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 226 (1493). " ath AltzswAllugx ok Altzmäktogx gudhz ok thin är Altiid en wyll.. . o jumffru maria glädhz för thy, ath äffter thens wilia friheyt wilkor ok goodhwiliughet skAll Allum thinom thiänarum. .. aaterlönas" SkrtUppb 374. " morten skinnere deBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit xv mark, thom lade puuel skulte wth STock Skb 208 (1522-23). han saa hänne jngen hiälm haffwa holken war tha Aller sönderhwggen män warde hon siig manliga fordy än tha" Troj 241. - sammanfattande l. återtagande en satSDel SOm beSTår av flera med varandra samordnade leder el. är genom beSTämningar skild från verbet, thry manna skipilse äru i värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dinne eet thera hulke SOm fAlla i synd ok vpSTa annan tidh, thöm latar iak STundom dröuas til licaman Nio kap ur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 25. " thz got han giordhe thz giordhe han enkte mz kärleEK" SvKyrkSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBr 28. thesse ok Alla andhra mina syndher, tha anghra mik aff Allo mina hierta SkrtUppb 358, jngen hade schul fore skyp och gotz tet forgickx STb 3: 455 (1499). ath jach hanom högh eller STaack, tess veth jach ey ib 4: 79 (1505). - med mer el. mindre tydligt framträdande bibegrepp: sådan. adjEKtivt. then konung torfftom wi wel wid EK 4463. - i förbindelse med nokor. dör swa noghor then tha lati han ey jordas j wigda jordh Gummerus Syn-STat 43 (1425, viBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dim. 1440). - i förbindel se med en. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 259 f. en tyma fiöl them en then luna/ at the brändo wp sightuna EK 480 f. - framför ett namn: den där, den nämnde. All annor the godz SOm then niclis dyäkn aatte JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 114 (1371).. .. än en SOn. . SOm heeth STeen tureSOn. .. at thät var mer än xl aar fra thän tidh thän STen tureSOn skulde haffua döth ArfSTv 13 (1461).. . eth pädher nielSOns j höxby breff togh var thän per nielSOn Aldric STäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt til rättha thär om ib.. .. en man SOm het paulus ok en jumfru SOm het pAlladya. .. tha fik thän paulus hiälp aff goda folke. .. ok the pAlladya hans sySTer bleff thär liggiande STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 123. - thän. .. hin, den senare. .. den förre. mindre pino faa hedhninga i häluite än onde criSTne, gudh gafue at ey vare thera höpir STörre än hinna Hel män 107. - thänne. .. thän, den senare. .. den förre. huru likamlika sinnin säthia sik moth them andeligha sinnomen, huru thänna (iSTi) dragha ok the (illi) fly SpV 350. b) med reAltion till en följande beSTämning (d.v.s. ss determinativt pron.). a) efterföljt av en relativsats (med utsatt el. underförSTått rel. pron. el. adv). adjEKtivt. hemmingyr. . hawir latyt. .. olawe. .. foriþö jord olawir köpte ii byrkyo SD 8: 206 (1362). nu aff thäs (trol. för thän) lucifer kärlEK SOm hon til lhans hafdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL L13. goodz the SOm hera laurens ii owiik habdhe aat JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 143 (1391). Alla thö löösningha iordh SOm wm kringh ligher RP 2: 349 (1398). " thz got han giordhe thz giordhe han enkte mz kärleEK Sv KyrkSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBr 28 All den arffdeel ther thöm ärffua ok vpBera skulle" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: l118 (1488). ath han EKke togh dy pänninga SOm. .. gertryd hadhä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borth minSTh ATb 3: 256 (1512). " i förbindelse med en. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 259 f. j tyzland war een th/grewa dotter ther han badh" EK 1945 f. - med följ. subST. i beST. form. innan thi häradheno, SOm thätta. .. gotzet ii ligger Berga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 68 (1381). " for than koSTin frw abbvatissa mik hAlder" ib 71 (1384). thet kopit var gilth SOm rauit haffde giort ATb 1: 14 (1453). takkyn the hälgha treffAldoghet fför thän STora kärlEKen hon gör SvB 127 (omkr. 1500). tha han komBer til thän STadhen thär han skAl afflödha gotzeth SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMSkr 79. " off thom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boden, SOm är vnder her siffridh, j mark deBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit Ala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i UppsAla 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.">HLG 3: 84 (1526). subSTantivt. medh Allo thy SOm them sama minom ägho lut til höre" SD 8: 57 (1361). " Allum þöm þätta breff höra eller see" ib 178 (1362). wereæ tha thet samu gotz thes SOm lenghär lewer ib 230 (1362). min herre lagede en skatt på frelse hionen, Alle Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di på öland uar EngSTröm, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo JonsSOn 311 (1372 el. 1373, nyare avskr.). thet nogon. .. sätte sig lmot. .. them SOm. .. wAlde worde aff rikesens raadh G. CarlsSOn, KAlmar recess 1483 s. 70. thy biudher iac thöm thär a STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo, at the. .. Berga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 70 (1384). Allom mannom them SOm thete breff höre JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 144 (1392). thän idhra SOm vtan synd är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. " lom hon fforsmaDDe thäns lärdom ällir näfST SOm lärdhir war" SvKyrkSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBr 348. " i thens naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna SOm lazarum opreSTe aff dödhe STa opp J BuDDes b 83. ok thet (quod) ouer Alt är ärligare frögdeligare hopas jak än kennä hanom SOm han är j sik sielfwom" ib 161. " fik daxuerkes karlen med the SOm med honum wore oc toge op pramen, iij mark" STock Skb 160 (1520-21). äfther thy SOm os anögdhe Alleleds JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 145 (1394). epter ti laghen vissa ATb 1: 17 (1453). " swara thy til thränna opbörian aff the (eo) SOm thu äST" SpV 254. - i þy sum, i det att, när. Jfr B. Bjerre, NorBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diska konjunktionsSTenianus. Se Lg.">Bildningar med teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPorAl innebörd 1: 292. j thy SOm Alle vndradho thz, tha lozSTis hans munBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dir vp STenianus. Se Lg.">Bil 894. " j thy SOm han kom maxan til STaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Din fram tha kom lius aff hySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom" ib 895. " i thy SOm gudz hälgaSTe likame skulde wphöghias i högmäsSOnne kom hon" Ber spirituAlis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns BuDDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 143. " i thy the swa vedhertAladhes i gudz lwffwi opgaff hon sin helga andha J BuDDw b 76. - föregånget av pron. hvar. adjEKtivt. Jfr B. Bjerre a.a. s. 219 f. widh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boot koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPenieno ena hAlfua thuno ööl. .. fore hwan then dagh the länger drikka" SO 29. " än tho at iak hafde totf en dödh fore huario the STundh iak lifdhe j jirdrike" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 30. - med mer el. mindre tydligt framträdande bibegrepp: sådan. at hionAlaghith matthe faa thä barn SOm arfdeel skulu taka ij himerike SkrtUppb 216. - subSTantivt. tha wet iak änkte thät, SOm syndhena swa raskelica aff skrapa SvB 466 (mot sl. av 1400-t.). hedhir hafwin thina axla, oc ryggir mädh rifuin owir Alla the thär iordhena yrkia ib 121 (b. av 1500-t.). - i vissa fAll, där pronomenet ter sig SOm väsentligen el. uteslutande härande till bisatsen och utan omedeLBar relation till huvudsatsen. i uttr. thät jak vet, såvitt jag vet. o.d. med negerad huvudsats. Jfr þät 6 (äv. SDw 2: 786) och SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB:D 786 f. jach formode mik Aldrich onth aff eder. .. for thy jach giorde thöm Aldrich ordh j mot, thet jach weth STb 2: 250 (1488). men huat fAlskheth, grymhet och suick och huat vnt SOm helzt konungen och hans raagiffuare hadhe betractet i theres hierta vnder thetta spyrsmoll, bEKennes wi med gudh. .. ath wi thet thaa ingen lees kunne forSTaa, icke heller epter saadana spyrsmole eller suar, thet wi kunne forSTaa, epter fwlgdhe naghen dom eller sententia HiST. Tidskr. 1918 s. 120 (1523); jfr. (med avvikande tolkning) N. Skyum-Nielsen, Blodbadet i STockholm og dels juriBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diske maskering 128 f. - i uttr. thät mera är, vad mera är. änglanna gudh oc härra wart mannana brodher. .. och thet meere är (imo et) ödhmywker träll Ber spirituAlis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns BuDDe. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.">Mecht 282. - i uttr. thät än är STörre, vad SOm är ännu STörre el. viktigare. tho wil gudh taka hona til sinna th[i]äniST ok thät än är STörre wil hona räkna sith barn SkrtUppb 3. β efterföljt av en appoSTionssats med utsatt el. underförSTått inledande at. subSTantivt. idhir är thet witerlikt, at war land hafwa oss här til. .. warit aff thrängd Berg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 344 (1365). tha wordo te thäns ens ath huSTrv STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta skAl gifwa. .. ATb 1: 73 (1457). " weSTh thu EKke thät, at chriSThen människia skAl enkte ätha älla drikka, wthan thät SOm letadh är j chriSTi blodhe JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 322. rättin saBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dis aff Alth for thy for then skul lofwanzmanne swarade til sakine" ATb 1: 163 (1462). takkyn the hälgha treffAldoghet fför thän STora kärlEKen hon gör. .. j thi ath jhesus chriSTus. .. wil jnga til os SvB 127 (omkr. 1500). at thenna STriden STaar ey langan tiid mz ty ath troyana STad fwl sanrliga o kwl slatz Troj 172. - med mer el. mindre tydligt framträdande bibegrepp: sådan. far hiit oc warom badhe saman oc wardh ey then nidhinger at thu skils widh mik för än dödhin skil os aat ProsaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikter (Karl M) 281. ζ) efterföljt av en sats med underförSTåDD inledande tidskonjunktion. Jfr B. Bjrerre, NorBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diska konjuktionsSTenianus. Se Lg.">Bildningar med teSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPorat innebörd 1: 171 ff., särsk. 178. at han gat þän dagh [eigh] pröuat riDDaran lät at läsa versen Bu 8. " mer än xl aar fra thän tidh thän STen tureSOn skuldhe haffua döth" ArfSTv 13 (1461). paa thän tiidh han looth begraffue her eric tureseon ib 17 (1461). η) efterföljt av en inf. tha haffde begges vore arffuinge tess mackt epther neffdt godzs igien at kAlle SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 2 (1481, gammAl avskr.; daniserande). ϑ) efterföljt av ett prepositionsuttryck. then wppa höghra sidhona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 107. then wppa winSTra sidhona ib. tha kärde the aff nummis by ok keris ok skaRPakulla til thöm aff kurAla, kaupila, litois, ok rawahittula Svartb 331 (1430). eth kop (för köp) medh them i toRPpa SOkn ATb 1: 13 (1453).
þän (þæn)
2) STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBeST. pron. a) den, en viss, en, den ene. - thän. .. thän, den ene. .. den anre, en. .. en annan. än iak wil göra min wilia, och then sin wilia och then sin wilia Ber 117. - þän älla þän, den eller den, den och den, den ene eller den andre. adjEKtivt. ey göra the (ɔ Bullorna) skälfang mellen the äller the penitenciam SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMBref 328 (1518). " þän ok þän, den och den. subSTantivt. the skule faa eth m (1.000) fAll vtan tiwl (!), thaara then och then, freden schAl Aldrich swa godh worde STb 2: 250 (1488). här räknen op thän oc thän" SvB 448 (b. av 1500-t.). - i thy älla i th, i det ena eller det andra STycket. subSTantivt. wi skulum EKke lydha them j thy äller j thy (in hoc vel in Alio) SkrtUppb 42. b) pl. de, man. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 664. ertogh wAldemar reed til cAlmara/ ok hertogh erik wille wara/ j hagnatoRPe then jwl/. . ./ther wiiSTo the ganzska litit vtaff EK 3624 ff. c) förSTärkande efter ett föreg. nokor. ey skAl lnagher then omtwäka thz han ey wili fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna sina beskäran LfK 125. 3) rel. pron., den, SOm, vilken. Alla andra skuldh oc sake, the biscop thordh haffde til then ffor:da jönis Berga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 67 (1381). o härra, see jak komBer til tik, hwilken jak älskadhe oc thän jak äpther letadhe SvB 377 (b. av 1500-t.). Alle lhande ware. .. tom hans nade nw tiLBaghe hAlder j danmarch STb 5: 336 (1521, Kop). 4) pers. pron. a) i sing. n. samt i pl. at faSTa priaranum ij äskilSTunum oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno ther sama STazs eet örtughlandh jordh. .. sum jak hawer thi giwit SD 8: 218 (1362). " hwilken SOm ey til thesse nadher wil, tha nödhgoms wi warn räät epter koma ower them oc thörra godz" Berg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 344 (1365). " han bödh for STenin goz oc rikt/then vise saghit (för saghdhit) ey vara likt" Vis STen 3. tha bygdhe han eet torn sua faST. .. han muradhit höght op vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dir the sky ib 4. " thry manna skipilse äru i värlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dinne eet thera hulke SOm fAlla i synd ok vpSTa annan tidh" Nio kap ur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förEKommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 25. bäynct thörnesSOn saAlde. .. en theerras gaardh SD NS 3: 9 (1415). ath jak meth mine barne minne ok meth thörre maAlsmanne samthykke ok gudhuiliä haffwer wnt ok wplathit. .. ib 209 (1417). ok bedher jak hedherlike män ok ärlike, SOm är ... . ath the hänge thörre insighle fore thetta mit wpna breff ib. jtem thera ij withnä laurens piltoy ok lasse hyrkAlä withnadhä ok swore ok thera SOrnen xij ransakde ok seria williä. .. ath. .. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 3: 259 (1442). " waro sex STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondher. .. jnne for wan syttiande räth. .. medh en wan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borghara rauit om eth pansar SOm rauit sagdhe adh han haffde sAltom Tb 1: 13 (1453). thä fruchta ey hälgha dagz nathom älla faSTo tima ok thy skulu thä rensas medh STorom dröuilSOm" SkrtUppb 216. swa äru thenne vsle lop fylte mz glömsko ok vylle thy at the jnthe vitha jnthe see. .. ok ä är theres ysäldh thes hardare at hon Alder tagher ändhä thöm hathar sielfuer gudh SvKyrkSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBr (Lucid B) 239. " til eygnar jagh theet sama eygodell minw brödrwm joan oc olaff oc Alla törra arffum DN 14: 97 (1475). effter laghin ok therres skraa innehAlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Disse" STb 1: 155 (1478). erik. .. ffeSTe wth ii markir ffor ssaramAl och thim wth gefwa ffor nikwlaxmesSO ATb 2: 154 (1480).. .. oc tilSTadt hann (ɔ mässan) maa siiges i conuentit at thij ey skwlle omgaa the siwge menske i spitAlet, ock giöres thennom sine redhe, SOm thij seg beplictede hafde tiforen met theriss opne breff SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 5: 2 (1481, gammAl avskr.; daniserande). then godhe herrin är mik thimm (ɔ 15 mark) retteligan plictoghir for en heSTh ATb 2: 234 (1483). All den arffdeel ther thöm ärffua ok vpBera skulle STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 118 (1488). the döme, SOm the welie, och setie reth, SOm thöm teckes ST 3: 165 (1494). säth jumffru maria ok jhesum chriSTum j thinom beskodelSOm fore thiin hiärtans ögon SOm theen siälff när waaren SkrtUppb 364. " matte hwargit iach eller myn dotter faa en sängh til läns aff myne egne bönder swa var teMB the forBuBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dit aff tin fogutte" GSOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 2: 411 (1502). " ath han ey sagh nagat merke pa tunnanor, för än han satte sit merke pa töm STb 4: 123 (1506). taker nokor skipare til legho tygh oc takel SOm skipeno tilhörer oc swa mädh the seghlanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dis miSTer thet pa reSOnne" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMSkr 65. thera fförSTa barn war en SOn, sidan ffingo thom. .. iij döthrar Hel män 276. " ii arbeteskara iiii ortoger, för thi drogo timBeret oppo landeth HLG 2: 121 (1524). ii timBermen, för thÿ tEKthen eth hws. .. thy gordho ÿ ii dagha, xvi ortogher ib. pleonaSTiskt efter subj. iij ssyllnAler och ty sskattades fför iij mark och tesse gode men ty skskatthade tom" ATb 3. 297 (1516). - i reflexiv användning; i sht i gen. pl. men även i ack. el. dat. pl. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 124, 337 f. ock te för:ne godhe herrer bewiSTe thet meth theris scripther Svartb 525 (1477). " at han medh kerleck och All lgodh wilia gaff sina kera huSTru margareta och til foren thöm baden i mellen hade kerlige giffuet Alt hAlfft offuer theris hAlffdeel" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 108 (1488). " hure the sigh thera mellen forlöpne ere STb 2: 505 (1490). anders swensSOn. .. per mansSOn.. . bEKende thöm. .. varit haffue offuer samma arffua skyffte" ib 4: 74 (1505). " Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Die sancti michaelis. .. komme the tatra hith i byn. .. the hade theris huSTrv och barn met them lib 272 (1512). - n. sing. mera STändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBeSTämt med syftning på ett förut angivet begrepp eller på innehållet i ett uttryck, i en sats el. satsförbindelse. en panth. .. sSOm var en kapa och i kopar kanna och en tinkanna och thet sskattha dy ffor ix mark" ATb 3: 269 (1513). - n. sing. ss formellt subj. liffwit bedröffwir dödhin ok fordriffwerr, ok här äptir ällir thär j fran, skAl enkte wara wthan liws ok liff, for thy thz takir tha sakin thera ända ällir skugga (quia cessauit horum causa ut uMBra) SpV 251. " hurw är thät mädh idhir" Hel män 263. b) i det senare medeltidsspråket i sing. m. och f. med syftning i sht på subST. SOm beteckna saker. aff All wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dinne oc aff All thäs ödh Al 9645. tha redh her ture tureSOn j krakarwmz gaardh anamadhe thän SOm han SToodh medh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boo oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boscap ArfSTv 15 (1461). " en SOkn j finland, ther xiiijᶜ (1400) böner äe och tess kirkeherre haffwer xx mile wegh j SOkneSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bod" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 655 (1516). " gudh haffwer fulla makt at matta freSTilsen. .. äpther människionnas krafft, then Altidh wändandes henne til nytto oc gangn" JMÖ 27. - med syftning på perSOn. aff hwem han then pilthen thil läns bädhes han ma honom then ey synia SO 16. 5) beST. art. a) framför ett adj. (el. adjEKtivt pron.) SOm STår antingen aBS. el. i förbindelse med ett sugST. thet ena örtughlandh (giver jag) for than koSTin frw abbatissa mik hAlder Berga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 71 (1384). hfwm wi latit the samu gunSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borgho, the samu goodzen JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 143 (1391). " tha scAl thön (!) forn:da domkirkia thet sama godz aga til öwerdeliken ägo" Svartb 214 (1398). " ware frw affton then dyra SD NS 2: 525 (1412). förST gaff iak honum. .. !UDDA_TECKEN? vrfella, lthan forSThe han ligghir i krakanäs. .. than andre i käleSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bodhum" ib 3: 40 (1415). hafwa helghe män skipath jj thä hälgo kirkio at lofwa gudh medh sinom thidhagerdhom SkrtUppb 215. wi skulum fara til runzefAl oc dräpa roland oc them tolff iäSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPninga ProsaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikter (KarlM) 267 ; jfr KarlM (El) 51, 53. lthy at iak skAl dräpa han mz mino swärdhe thy hwassa ProsaBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikter (Karl M) 266 ; jfr KarlM (Ver) 46. lhuar dagh ökäs medh oss thet ondha J BuDDes b 162. " licamen radher mik thet blötä, vrlden thet fafenga, Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diefulen thet beska" ib 174. " li the adhre antiphona beDDes the hälgha kirkia thässens gäldhzens lösn SVKyrkSTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OBr 325. kom thän hälge ande owir mik" SvB 28 (omkr. 1500). the mine BSH 4: 254 (1500). " ma vi sägea at Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di godhe gaMBle hera är döde" GSOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PM 2: 418 (1506?). - med följ. subST. i beST. form. the samu goodzen JämtlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dipl 143 (1391). " theen gabbelico knäfAllin the giordho for honom" SkrtUppb 293. xii (ɔ: tolfte pinan) är theen blyghelican näktin thär han thär leedh ib. thäns indhra liwsins är opr[in]nilsin j chriSTo (lucis interioris ortus in ChriSTo) SpV 228. fore thens godha preBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dicarens gudelica räDDugha skuld STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 137. " them SOm thens rätta hosSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bondhans owin är" ib 196. b) framför ett subST. utan tillagt adj. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 198 f. the STrid gik saman ok STarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLika STod EK 314. han muradhit (ɔ tornet) höght op vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dir the sky Vis STen 4. " tz tEKn STenBucken" LB 13: 31 (s. 468). aar epter gudz bördh mcdonageismo primo then torSDach sanctj felicis martiris afftan STb 2: 553 (1491). framför ett subST. föregånget av ett subST. li gen. el. et poss. pron. hafven ögat pa thet lutters partij H'sH 13: 55 (1524? Brask). i thet vort STikt ib 106 (1524, Brask). - framför ett subST. i beST. lform. förST aff thäns tAlsins dygdh siw SpV 500. " then konunghin STodh ok thänkte medh sik ath. .. "STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 177. " j thet sama kom the konungxdotterin gangandhe ib. the markane fiärelle" SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1845.">PMSkr 304. - framför ett ss apposition efter ett annat subST. STällt subST. ib eST. form. auicenna ten meSTaren LB 7: 282. (s. 360). STött. .. natskeda ten yrten ib 324. (s. 382) c) efter ett föregående nokor el. ängin och framför ett subST. med el. utan föreg. adj. Jfr SDw 2: 1321.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þän may have also been written as þæn

Part of speech: pn

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • thän.
 • þen Bu 169, 203.
 • lthen.
 • than SD NS 3: l40 (1415). ib. f. the SkrtUppb 3 ; SvKyrkobr 325. thän Toj 315. theen SkrtUppb 293.
 • thön Svartb 214 (1398). n. (nom-, ack.) thät, thet, thz. þet Bu 63, 519.
 • theet BYH 1: 178 (1377). tet Stb 3: 455 (1499), 4: 340 (1513). suffigerat -at aaffuat Saml 6: 175 (1495). -aadh oppaadh ib. -et kunnet Arfstv 23 (1461). -it saghit Vis sten 3.
 • muradhit ib 4. ack. m. thän Arfstv 13, 17, 18 (1461) ; MP 4: 123 ; SvB 127 (omkr. 1500), 377 (b. av 1500-t.). then JTb 64 (1474) ; STb 1: 473 (1478, Burspr), 2: 553 (1491). theen KarlM (El) 5. dän BSH 5: 583 (1517).
 • den SJ 2: 118 (1488).
 • þä Bu 415.
 • thä Bil 657.
 • the PMBref 328 (1518).
 • þö SD 8: 206 (1362).
 • thö RP 2: 349 (1398).
 • then JMÖ 27.
 • m þem Bu 190. them G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 70. þom Bu 71.
 • the JämtlDipl 143 (1391) ; SvKyrkobr 325 ; MP 5: 176.
 • thä SkrtUppb 215. thom HLG 3: 84 (1526),
 • the MB 1: 48 ; SpV 254 ; PMSkr 58, 65, 79, 80, 307.
 • thes SD 8: 230 (1362).
 • thees Bir 4: (Dikt) 259. täs G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 62. thäns SkrtUppb 195 ; SvKyrkobr 348.
 • thens SkrtUppb 374 ; J Buddes b 83 ; MP 5: 137, 196.
 • thera Mecht 232.
 • thäs Al 9645.
 • thes ST 1: tess SJ 2: 226 (1493).
 • tess FMU 5: 2 (1481; gammal avskr.); STb 4: 79 (1505).
 • thäns ATb 1: 7 (3145y); SpV 228, 437, 500.
 • ther MB 1: 224.
 • the SD NS 3: 209 (1417) ; Svartb 331 (1430) ; STb 2: 250 (1488), 4 64 (1490), 3: 165 (1494); MP 5: 175 ; PMSkr 304.
 • te ATb 1: 73 (1457) ; Svartb 525 (1477).
 • thä ST 10 ; PK 220 ; SkrtUppb 216. thi HLG 2: 121 (1524). thij FMu 5: 2 (1481; gammal avskr., daniserande). di GPM 2: 418 (1506?).
 • thy ATb 3: 310 (1518) ; HLG 2: 121 (1524). ty Atb 3: 297 (1516). sy ib 269 (1513).
 • them MP 5: 175.
 • thom Hel män 276.
 • thöm STb 2: 464 (1490); SJ 2: 118 (1488). f. þär VGL I A 18: 1. þer ib 21 pr. þe Bu 14. the STb 4: 134 (1506); PM Bref 328 (1518). tha SkrtUppb 358.
 • ty ATb 3: 297 (1516).
 • thy SD NS 2: 698 (1413).
 • the JämtlDipl 143 (1391) ; SpV 350.
 • theen SkrtUppb 293, 364.
 • þe Bu 7.
 • dy ATb 3: 256 (1512).
 • them Prosadikter (KarlM) 267 ; KarlM (El) 51, 53. thäm NMU 1: 70 (1384) ; Nio kap ur Bir 25. Svartb 351 (1430) ; thom ib. f. the NMU 1: 67 (1381).
 • thim ATb 2: 154 (1480).
 • töm STb 4: 123 (1506); thom STock Skb 208 (1522-23). tom ATb 3: 297 (1516) ; Stb 5: 336 (1521, Kop). n. dy BSH 5: 61 (1505) ; ATb 3: 256 (1512).
 • the JämtlDipl 114 (1371) , 143 (1391), di Engström, Bo Jonsson 311 (1372-73, avskr.). dij BSH 5: 568 (1517).
 • thä SkrtUppb 216.
 • þän Bu 50. them PMskr 543. dat. them JämtlDipl 144 (1392) ; Rydberg Tr 2: 344 (1365) ; Mp 5: 196. temb GPM 2: 411 (1502).
 • thimm ATb 2: 234 (1483).
 • þöm SD 8: 178 (1362).
 • thöm JämtlDipl 145 (1394) ; SJ 2: 108 (1488) ; STb 3: 165 (1494).
 • tom ATb 1: 14 (1453) ; DN 14: 410 (1524). the Stock Skb 160 (1520-21). thennom FMu 5: 2 (1481, gammal avskr., daniserande). suffigerat -om saltom ATb 1: 13 (1453).
 • therra SD 8: 227 (1362).
 • thera Nio kap ur Bir 25 ; FMU 3: 259 (1442) ; ATb 1: 17 (1453) ; STb 2: 505 (1490). terra KarlM (El) 45. thörra Rydberg Tr 2: 3454 (1365) ; ib; DN 14: 97 (1474), 97 (1475), 110 (1480). thörre SD NS 3: 209 (1417) ; ib.
 • theerras SD NS 3: 9 (1415). therres STb 1: 155 (1478). theres SvKyrkobr 239, 240 (Lucid B). theris VKJ 241 (144) ; SJ 2: l108 (1488). theriss FMU 5: 2 (1481 gammal avskr., daniserande). thöris Di 6. törris DN 14: l119 (1483). torris ib 140 (1489). " i förbindelse med en följ. dat. pl. ngn gång med hänsyn till böjning behandlat ss ett poss. pron.: therom" GS 28 (1375) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KarlM (El)
/se KarlM (Ver)/
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Nio kap ur Bir
Nio kapitel ur H. Birgittas uppenbarelser nedskrifna omkr. år 1385. I Småst på Fsv.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
KarlM (Ver)
och KarlM (El) Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av D. Kornhall. 1957. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back