Þänkia

Old Swedish Dictionary - þänkia

Meaning of Old Swedish word "þänkia" (or þænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänkia may have also been written as þænkia

Part of speech: vb

Additional information: v. Jfr D. Kornhall, Den fornsvenska sagan om Karl Magnus 275 f. 1) tänka, tänka på, hava för el. i tankarna. - tänak, i sina tankar säga. han thänkte widh sik jak weth han dara mik ey Prosadikter (Sju vise mB) 212 . - tännka (på), vända tanketn (till), giva akt (på). med pep. til åtföljd av en indirekt frågesats. klokkan manar til ath tu tänk til huad tinne siäl kan nyttogast wara Prosadikter (Sju vise m C) 240 . - tänak (på), rikta tanken (på). med prep. um. togh hon til ath tenckie om sama nychil STb 4: 51 ( 1505) . - tänka på, betänka, begrunda, betrakta. md ack. peruigil cura semper meditare futura tenk altiidh tilkommande tingh mz waghra akth GU C 20 (hand 2) s. 128. bätra är at tänkia christi mandoms anammilse JMPs 500. - tänka, tänka efter, eftersinna, överväga. åtföljt av en sats inledd av at. wi haffdom thäyngt ok warom allaledhes ther om beradde, ath wi willom hawa hindrath ok affkärdht risabergh clostre . . . fämptan örtughland jordh SD NS 3: 312 ( 1418) . - åtföljt av en indirekt frågesats. hänne thänkiandis huru hon skulde thz göra sagde hälgasta iomfrun Mecht 165 . 3) tänka på, bry sig om. o härra ihesu christe . . . thät ware min jnarsta dröffwilse naghoth annath thänkia wthan thik SkrtUppb 9 . 4) tänka, med tänken fatta, föreställa sig, göra sig en föreställning om. hwilka enhetz ällir tillydilse trappo enkte kan höras ällir sighias stadogharen ok hälgharen, ok ey thäkkias (excogitari) SpV 190 . 6) tänka, uttänka el. uppgöra planen till. molior . . . iri haardelika wedher vaka onth tänka tilskicha GU C 20 (hand 2) s. 151. at han ytirlikare thenkte flere fundhir til sin skadha Hel män 227 . - part. pret. *thänkter, betänkt, sinnad, besluten. thet iak . . . thänkt är . . . erike ingemarsoni . . . vplata xiii örislandh iordh i nosta SD NS 2: 729 ( 1413) .

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thänkia: -landis Mecht 165. thiänkia SkrtUppb 9. thänkkia: thäkkias SpV 190 (för thiänkkias?). tänkia JMPs 500. tänka GU C 20 (hand 2) s. 151. täncka: -te STb 1: 408 (1483).
  • thenka: -te Prosadikter (Sju vise m B) 212. part. pret. tänkt. supin. thäyngt SD NS 3: 312 (1418). imperat. tänk Prosadikter (Sju vise m C) 240.
  • tenk GU C 20 (hand 2) s. 128),
  • thänkia til , 3) tilltro, misstänka för. med da.t och ack. thet han. .. noghan tidh tänckte honom tiwfferie till STb 1: 408 (1483). - Jfr be-, for-, mis-, mädh-, pa-, stadh-, til-, um-, upa- (Sdw 2: 836) thänkia, ävensom a-, godh-thänkiande, ful-, o-thänkter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back