Þänkia

Old Swedish Dictionary - þänkia

Meaning of Old Swedish word "þänkia" (or þænkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þänkia Old Swedish word can mean:

þänkia (þænkia)
1) tänka, tänka på, hafva för el. i tankarne. är simon guþ þa sighi for os huat iak huxa. ok iak vil iþar sigha huat iak þänke (Lg.">Bil och Cod. C huxar 949) Lg.">Bu 103. " stundom drömir man om tholik thng som han thänker waken" MB 1: 237. at thu skule thz rädhas thiänkia älla huxa fore gudhe som thu värdhelika blyghis tKLemming. 1862.">Ala älla giöra j manna näruaru Lgren. 1866.">Ber 267. " KLemming. 1844.">Flere thing thänkte mit hiärta i enne stund, än KLemming. 1862.">Alle män formatten at göra i eno are" ib 225. ib 224. " swa mykit är siälin sniäl, hwru mykit hon thänker, wndherstar och älskar gudh ib 201. - tänka, komma att tänak (på), få i tankarne, få i sitt sinne. en dagh han stoþ for sinom härra. .. þänkte han mz sik (venit sibi in mente). eigh vilia þiäna. vtan väldoghastaom väruls härra" Lg.">Bu 497. - tänka, i tanken rikta el. Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">FraMBära. thörff han (en ängel) ekke anderlund tKLemming. 1862.">Ala widh annan ängel. oc wisa honum sin wilia oc akt, än. .. thänkia (Cod. B huxa 532) tholik ordh til hans som wi tKLemming. 1862.">Alom mz mwnne til waar win MB 1: 56. iämsköt wi thänkiom waar wilia til waar iämsäl win ib. " bön. .. aff thighiande hugh thänkt oc bidhin" ib 316. " häligx mantz bön lagh läsin eller thiänkt ib. - tänka i sina tankar tilldela el. gifva. hans brode kKLemming. 1862.">Allade hon erik KLemming. 1862.">Alzenkte huat han henne ther amoth tänkte (hvad för namn han deremot i sina tankar gaf henne?) thz weyt iak ey vtan a gäth vtan heller haffde iak entke än thz" RK 1: 563. - täna, i sina tankar säga. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 63. " tha daghen kom, tänkte hon hwat skKLemming. 1862.">Al iak ätha i dagh" Lg 668. ib 669. KLemming. 1844.">Fl 1556. " tha tänkte sanctus iohannes widher sik, mister hon här sith liff, tha är iak saker för gudhi för thz" Lg 667. - aBS. þär stoþ en Suen när ok for smaþe hans lat. .. þo þänkte han mäþ sik ok þorþe eigh tKLemming. 1862.">Ala Lg.">Bu 157. - tänka (på), vända tanken (till), gifva akt (på). med prep. at el. til. iämsköt som en seer til annan oc thäner (Cod. B hygghir 532) MB 1: 54. wi skulom vnderstanda hwar annars hugh äpter domadagh. iämsköt som hwar thänke (Cod. B hvghir 532) at androm ib 56. " iämsköt. .. han thänker görla til os" ib 57. - tänka (på), rikta tanken (på). med prep. a (up a). tha tilLg.">Burdhe han at thänkia a wars herra pino KL 44. Lg 3: 70. " thänk vppa ofDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frit. oc hans atirlösn ok huru han göMDe laghin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. then mannin som thu nu oppa thänkir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 63. Lg 44. - med prep. u. tha the thänkia om hans (Guds) handawäRK MB 1: 75. ib 92. " tänkte han om raadh at fangha jonatham" ib 2: 264. - med prep. i. är then man säl hwilkin som thänkte (meDitabitur) i (in) gudhz laghom badhe dagh ok nat Lgren. 1866.">Ber 136. - tänka på, betänka, begrunda, betrakta. med ack. þänkia mz þakom guz älskogha Lg.">Bu 72. " blöt mit hiärta. .. at þänkia mz þakom þina pino ib. "Lg 3: 69, 70, 71, 72. " augustinus gaff sik KLemming. 1862.">Allan at thenkia thz Diupa gudlikt radh jfuir mankyns helso" Lg.">Bil 649. " kiRKian thänkir (considerans) swa manga stora godhgärninga som hon hawir. .. fangit" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 1. " innärlica thänkia (meDitari de) thera fatikdom. ödhmiukt oc välulioghan godhlek" ib 6. här skKLemming. 1862.">Alt thw. .. thänkia tronna ok böninna dygdh ib 150. at thu maghe vara lidugh ok vakir at akta oc thänkia oc vnDirsta the hemelico thingon som forega swa som siälua pinona ib 163. ib 179. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 26, 3: 144. Lg 44, 3: 70. " jac thänkte idhkelica the häLgho script i mino hiärta" KL 226. " thänkia gudz ordh" ib. " maria göMDe KLemming. 1862.">Al tesse ordh tänkiande them j sina hiertha" MP 1: 24. " thätta oc tholkit mera thässo likt mat thu thänki (meDitari) af piltenom iheSu" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. - med dat. hon. .. vande sik til at thänkia gudz pinom Su 383. tänka, tänka efter, eftersinna, öfverväga. nar han saa the scriptena ok thänkte mz sik (secum delibaret) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 215. " konung mKLemming. 1862.">Alnrit tha thänkte mz sik ok mälte til hertugh Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fräderik" Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 641. - tänka (på), taga i öfvervägande. med prep. a. thänkin. .. bäter a thässa sak KLemming. 1862.">Al 1390. " darius thänkte Diwplik a hwru thz matte wara swa" ib 1399. - med prep. til. hwath i kwnna tenkya then erich larenson til for syth wmak, ther maa i tenka til BSH 4: 296 (1501). - tänka på, betänka, besinna, komma i håg. skulo the. .. thänkia oc minnas henna häMPd MB 1: 194. " thänk iw thz som wardha skKLemming. 1862.">Al" KLemming. 1862.">Al 3569. - med gen. hon theynkte thes wel lok forstodh ath KLemming. 1862.">Alt thet got som menniskian hawer her i jordrike, thet hawer hon aff gudz nadh Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 435 (1405). - med ac. och inf. änglane skodha han mz KLemming. 1862.">Alle vyrdhning. thänkiande sin gudh oc sin herra. .. hawa sik swa ödhmukat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 52. åtföljdt af en sats inledd af at el. i hvilken detta inledningsord kan underförstås. thänkyände. .. at þen som mykit hawer aaf gudhi. .. är mykit. .. plictugher. þupi aff þy til heþers. .. at varä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 561 (1346). thänkom. .. at han hawir KLemming. 1862.">Alt thätta giort os til lärdom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. " skKLemming. 1862.">Al abatissanKLemming. 1862.">Altid tänkia, at hon haffwir takit wppa sik siäla styrsl" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 22. huru litet konungen thenkia wil at KLemming. 1862.">Aller owilia war giffuen til RK 2: 1905. swa litet wille han thienkia sins herra dechtingen Lg.">Burdhe hanom ey krenkia ib s. 345. - åtföljdt af en inDirekt Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågesats. skulom wi. .. thänkia hwilkit himerike är, Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fram fore iordhrike, hwilkith folk ther är fore os MB 1: 400. " nw ma man oc thänkia hwat var herra iheSu giordhe i dagh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220. " skudha nu oc thänk granlica hwat som här six ib 10. skKLemming. 1862.">Alt thw thänkia. hwru varDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frw hafdhe sik badhe hugnahd ok dröuilsom" ib. " thänk. .. här aatuaktelica hwat stoor hans godhelekir var" ib 220. " hwar en gudhz thiänista man skKLemming. 1862.">Al thänkia i sino hiärta i hwru mykit ilt han komLgren. 1866.">Ber än han korra älla dele wm iordhrikis thing" Lgren. 1866.">Ber 130. - med pre a (up a). i förbindelse med en följ. sats. thänk a hwath ther äpter skeer KLemming. 1862.">Al 3567. " thenekiandes (för thenckiandes) wpa at KLemming. 1862.">Alt forgaar" BYH 1: 173 (1369, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). jak. .. hawer theynkt oppa ath thenna werldenen er omatana fKLemming. 1862.">Alsk Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 116 (1409).
þänkia (þænkia)
2) tänka (på), sörja (för). med prep. til. thik bör thänkia til thiin landz KLemming. 1862.">Al 1387.
þänkia (þænkia)
3) tänka på, bry sig om. then som korsfästir pinas i döthenom aktar ey värlzlika ägho oc thänkir ey siin lustilse KL 256.
þänkia (þænkia)
4) tänka, med tanken fatta, föreställa sig, göra sig en föreställning om. gudhlik natwra är ower KLemming. 1862.">Alt thz, ther nakar creatura ma thänkia eller vnderstanda MB 1: 491. " thw skKLemming. 1862.">Alt föra hona til hwilo hulka ey formogho öghon at see älla öra at höra oc ey siälin thänkia mädhan hon är j kötino" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 112.
þänkia (þænkia)
5) tänka, undra. med sats inledd af inDirekt Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frågeord. tha hon hördhe hans röst. tha wardh hon räd. oc thänkte mz sik hwilkin the helsan war Lg 32. " thänkia the mz sik oc tKLemming. 1862.">Aladho hurw thz ma wardha" MB 1: 195.
þänkia (þænkia)
6) tänka, uttänka el. uppgöra planen till. hans (kon. Eriks) broder het hertugh abel han gaff sith rad ok vilia ther tell thz man honom nidh i slää sänkte ve ward honom at han thz tenkte RK 1: 573.
þänkia (þænkia)
7) tänka, inse, förstå. kunne wij. .. tänkia och vndersta, at här äpter thenne dagh, hans n(ade)s breff, insigle och ordh osz intet mehre här äpter holler BtRK 372 (1501).
þänkia (þænkia)
8) tänka, tro, föreställa sig, antaga. hon. .. thänker. .. at thz barn monde wara aff hebreiskum barnom MB 1: 278. the. .. som KLemming. 1862.">Aldre wända för ater aff syndom, än the thänkia (Cod. B vänta 556) at aat är komith ytersta daghenom ib 317. " hwi monde han thiänkia, at en stadher ware bätre ther til, än annar" ib 416. tha thänkto the. .. at swa som gudh hafdhe för giwith sin doom mz watne. .. swa munde oc gudh nw hawa giwith sin dom mz rödhom elde ower KLemming. 1862.">Alt mankönith ib 195. " mondo the thänkia at iämskyld war ewa adame som the waaro sinom fadher" ib. " varDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fru oc apostoli sagho ther vppa. ok vm thik swa thäkkis mat thu thänkia at the hulpo thöm" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 220. - med gen. the. .. thänkia thäs at han tKLemming. 1862.">Alar enkte om thz, for thy at han är gamKLemming. 1862.">Al MB 1: 195. - tänka, tro, vänta. the. .. thänkia idher finna thäre Iv 869. ib 833. tha thienkte pKLemming. 1862.">Alle sculle (att han skulle) dödhen lijdha RK 2: 1376. - tro, anse. KLemming. 1862.">Alle þänkto þät vara skiäl Lg.">Bu 144. " han thänkte sik badhe wara gudh oc konung" Lg 34. " han thänkir thän dagh ey koma ma, thz han ma sik vidh hina skilia" KLemming. 1844.">Fl 1139. - anse, sig, tro sig. foor venande KLemning. 1860. SFSS.">Bort at han var vunnin som thenkte annan haua vunnit Lg.">Bil 213.
þänkia (þænkia)
9) förmoda, ana, misstänka. opers. med ack. är thz sa som mik tänker (mik grunar). tha haffuer iak her mist min Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frende Di 197. 10) tänka, hafva för tankarna, hafva för afsigt, ämna. med följ. inf. natwrlika thänker hwar fadher oc modher födha son MB 1: 84. " jak hafdhe. .. thänkt, mykilika at hedhra thik" ib 416. " aff thy thänkir iak äkke mera sighia" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 163. " han thänker then stadhin at häria" KLemming. 1862.">Al 969. ib 620, 1417. MB 1: 271. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 54. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 19. - i Supinum med följ. Supinum. haffde han. .. tänkt lwpit gönom watnet Lg 3: 702. - tänka, hafva för tankarna, tillämna. med ack. - pass. födhes opta dotter ther som war thänkter MB 1: 84. - tilltänkta, tillämna. gudh ränte thik thänktan hedher MB 1: 416. " the obrygdhilsen ok skamin som ouinni thänkia (intedunt) honum" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 131. " gudh later margha genwärdho sinom winom til koma i ordhrike, oc tho KLemming. 1862.">Aldre vtan han thänker them meer äro i himerike" MB 1: 252. " the himerikis ära han hawer iättath oc thänkt os" ib 462. ib 51, 253. KLemming. 1862.">Al 1061. RK 3: 2400. - tänka sig, ämna sig. tijth hade iak tänkt MD 171. 11) utse, bestämma (ngn åt ngn). hon är the thu hawer thänkt mins herra son (ipsa est quam præparasti servo tuo Isaac) MB 1: 204. - bestämma (ngn till ngt). hwru war herra thänkte häLgha män ewerdhelika til himerike MB 1: 449. ib 348.
þänkia (þænkia)
1) betänka sig, tänka sig för. än iak rätteligha thiänker mik Iv 583. " ädhle herra thänkin idher" ib 397. thänk thik bäter KLemming. 1862.">Al 1428. " thänk thik ginom. .. hwru thu komLgren. 1866.">Ber hingath swa at thu aff os ey skadha fa ib 4692. KLemming. 1862.">Alexander thänkte ey länge sik" ib 7531. - tänka (på), besinna sig (med afseende på), taga under öfvervägande. med prep. um. sighis hänne (som söker inträde i orden) kom ate til os äpte tree manedhe oc thär j mällan viliom vi thänkia oss om thik VKR 62. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 16. " thw Suaradhe at thu ville thänkia thik vm han" ib 3: III. vi viliom thänkia os vm thetta (deliLgren. 1866.">Berare Super hoc) ib. " vil iak. .. thänkia mik vm thina bön" ib 50.
þänkia (þænkia)
2) tänka sig, vänta sig. hon thänkte sik KLemming. 1862.">Alt längre fara för än hon vordhe thäs vara Iv 5563. " thänkir sik ginstan dö skolande" KL 256.
þänkia (þænkia)
3) tänka sig, ämna sig. han haffde sik tencht til jherusKLemming. 1862.">Alem MD 359. " hwart haffuer tw tänkt tik" Di 125. - reKLemming. 1844.">Fl. thänkias,
þänkia (þænkia)
1) tänka sig, tro sig? han thänktis ther aff wara godh KLemming. 1862.">Al 1404.
þänkia (þænkia)
2) tro sig, vänta sig. han thänktis ther mz skula winna at KLemming. 1862.">Alexander war hafwo minna KLemming. 1862.">Al 5325.
þänkia (þænkia)
3) = þäkkias 2. mik thänkis wäl KLemming. 1862.">All thiin gärdh KLemming. 1862.">Al 461.
þänkia (þænkia)
1) tänka på, draga försorg. ath i wyelle tenkya til om nogra byssor. .. och then mesta þyl och pwlwer i kwnne aff stadh komma BSH 4: 226 (1501).
þänkia (þænkia)
2) ihågkomma med ersättning. hwath i kwnna tenkya then erich larenson til for syth wmak, ther maa i tenka til BSH 4: 296 (1501). - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr tilthänkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þänkia may have also been written as þænkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • theynkia: -te SD NS 1: 435 (1405); -t ib 2: 116 (1409) .- þänkia: -aþiänkiände SD 5: 476 (1345, nyare afskr.).
 • thänkia MB 1: 400, 416 ; Ber 267 ;
 • -t MB 1: 316.
 • thänkia Ber 130 (jfr 300). thienkia RK 2: 1905, s. 345; -te ib 1376.
 • tenka BSH 4: 296 (1501).
 • -ir ,
 • -te ,
 • -ter.
 • þänkia sik ,
 • thänkia at , tänka efter, eftersinna. än man thänker görla aat MB 1: 123.
 • thänkia til ,
 • thänkia sik um , tänka sig för, tänka efter. ville. .. thu rättelica thänkia thik vm Bo 52. - betänka sig, besinna sig. bödh hanum lifs frest at thänkia sik om ok widh radhe taka Bil 246. - betänka, besinna. iac thok thänkia mik vm at thz var änkte vtan drafwil at sköta silko fawitzsko Bil 598. - Jfr umthänkia. - Jfr ater-, be-, for-, ful-, ivir-, mis-, umkring-, up-thänkia, äfvensom aþänkiande, o-, sam-thänkter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚿᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back