Þär

Old Swedish Dictionary - þär

Meaning of Old Swedish word "þär" (or þær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þär Old Swedish word can mean:

þär (þær)
konj. loch pron. L. A) adv. 1) där, där borta. - där, på det SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STället, på namnda SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälle. - närmande sig betydelsen: här., at wy (ɔ: Jönköpings borgare) ärom höghelika för idher besagdhe, ath wy skullom holla her nokoth parthy, idher til vidherwilia. .. hwikit ey skal mz oos at spörias. .. tz party, som ther SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwndhom wankar, ther haffuom wy ey makth medher. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwndhom äre the ther (ɔ här i Jönköping) och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwndhom andherSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STes SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.">JTb 45 (1464). - thär äller thär, där eller där, på det eller det SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STället. moske nokor sägher, j mang aar war aldrig ther äller ther groper äller mwra giorde, os pläghar jngen omaka vm nattena, os tarffwas ey swa mykit arbedha til förwarilse SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridskonSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 150. B) konj. 1) dä, när. Jfr R. Pipping, Kommentar t. ERikskrönikan 265. saMPnade hertog erik sina makt/ther vinterin haffde siona lakt EK 2918 f. ib 1879, 2428. - då, i det att. Jfr SDw 2: 1321. 2) SDw 2: 775 läs: då, enär. C) pron. rel.
þär (þær)
1) som, vilken. - i förbindelse med ett föregående hvilkin, huilka iordh thär iak fik av niclis SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 64 (1373) (möjl. att föra till A 1). - i förbindelse med en följ. prep. hauer frw Birgitta. .. nogon rät eller arffwadel jnne medh forneMPda jomfrw Birgitta i forscriffna godz ther hon ey hauer fangidh fylliSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST fore eller wedherlägning G. Carlsson, Kalmar recess 1483 s. 69. I förbindelse med följ. partikel.
þär (þær)
1) därifrån. " ath magni biörnsson skal bryta sina byggningh aff pa almenningx gatwne ok late koma ther aff bade SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STocka och SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STeena" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 358 (1482).
þär (þær)
8) därav, däribland. " swa ath the x (10) torra tunnar komo i skipper olaff fynnes skip ok ath myntameSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaren anamade theraff v(5) tunnar ok claus ficke anamade theaff iij (3) tunnar" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 327 (1481). 10) däremot? ath alt. .. schal wara fult och faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST giort. huilken the aff (möjl. för thera). bryter, böte. .. iij mark SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 66 (1505).
þär (þær)
1) i gengäld därför; å sin sida; däremot. beddis iosaphat. .. at han skulde vnna hanom sit harklädhe. .. oc taka et annat klädhe aff hanom ther omot Prosaditker (Barl) 52. ib 53. å andra sidan. jak wänter at aldri var nokor herra nokontidh swa gladher aff sins sons fözlo som jak var aff thinne ther omot var oc aldri ingin swa bedröfdher aff sinom son som jak är wurdhin aff thci Prosadikter (Barl) 60.
þär (þær)
1) däremellan. " jnterbi ther i mellom" GU C 20 (hand 2) s. 6. - Jfr thär mällom.
þär (þær)
2) därvid. " alle bediende fore michel. .. fore then schada han giort hade aff sin faakunnochet, thet elden löss wart aff hans bodh, och fore hans forsumelse och ther offuer miSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe alt sith, som han ther jnne hade" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 207 (1495). - därvid, där tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STädes. effter gode mäns syns som ther öffuer wiiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SThe wore (ɔ förordnade att vara tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STädes) aff raadhit SJ 2: 257 (1494).
þär (þær)
8) därutöver, dessuton, till på köpet. hanom forsmar thu. . oc hatha thz hälgha kors som han tolde dödh a fore allom os. oc ther afuer late thu pina oc dräpa alla them som vppa han vilia tro Prosadikter (Barl) 10. " fför thy the togho ffran hänne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STädher oc sloth oc alth thät hon aatthe, oc än thär offwer willo the hänne dräpa JMPs 406-. "
þär (þær)
5) på grund därav, därför. kendes elin. .. sina appenbare gerninger, ath hon SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STal. .. x alna wallmal, ther medh döMPdes hon til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STupan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 431 (1499).
þär (þær)
7) därmed; däRPå, därefter thär medh wiiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe the os aff ok tha wi koma för retten j gen tha dömde the. .. ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 44 (1461). " thermedh bleff skippet" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 132 (1477). B) konj. emedan, eftersom. j haffue ich jntet til ath thala medh nager lagh. .. ther medh j thoghe then gode herres. .. her SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STures handh ther fore ok loto mich quit, fry, lyduch och löss SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: l50 (1505).
þär (þær)
2) däremellan, ss mellanavgift. tha vitnade laurens oc niels. .. at niels j orinpä gaff ther millan xx mark j suadana wärhd. .. Svartb 336 81432).
þär (þær)
1) därnäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, därintill. thernäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST är koren sialfwer Hollman Bir Extr 233. och then deelin therneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, som her nils person tillhörer SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 376 (1482). i then skattagardhen thär näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST är ägher cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrit en tiilgongh VKJ 121. 3) vidare, ytterligare. förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST hiölt han sicluer a skapteno oc sua vi adhe oc ther näSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST the sum her epter näMPnas SD NS 3: 196 (1416).
þär (þær)
1) dit. - därtill, därhän. döMPdes jngwal Birgeson til swerdh epter war kereSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa nadege herres nade, ath tet ther til kom fran repit, som hans forskullan war SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 419 (1499).
þär (þær)
5) därtill. - därtill, därjämte, därutöver, dessutom. ok þärtil xl marker til wildhä SD 8: 229 (1362). B) konj. 2) på det att. jak vil ider myn deel aff rikti GUffua/ther til i vilin mz nade liffua EK 662 f.
þär (þær)
3) med avseende däRPå, därmed. the. .. wordho. .. trättandhe ther vm hwat GUdhi täkkelicaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST varo til tyäniSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST, aff trem tinghom, som är faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa almosor ok GUdelica bönir, the samfelthe sik swa, ath hwar thera j syn SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadh, skuldhe jnnirlica bidhai wan herre ath thee sik hwro ther om ware MP 5: 211. " ware sidhen therom, som tha dömes om alla andra panta" Rydberg Tr 3: 334 (1474).
þär (þær)
6) däRPå, till bEKräftelse därav. och sagdes wilia döö ther vppa, ath for:ne joan. .. war medh honom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 390 (1482).
þär (þær)
7) däRPå, på grund därav, därav. - i förlitan på. presumcio thät är ofmykit hop til GUdhz miskund, ok thrä wppa synda SkrtUppb 252. ib 254. 8) däRPå, därefter. hwa hona (ɔ: denna bön) läs daghlika a sinom knäm han skal ey döö i döhelike syndh wtan han syndar thär oppa SvB 7 (omkr. 1500).
þär (þær)
6) därintill, där i närheten? ett 1/2 öresl. och en qvarn "som ther wt aff ligger" RP 2: 380 (1399).
þär (þær)
3) därutöver, därtill, dessutom, ytterlgiare. her thure skulle thär wt uffuer enktet vere plictik till at lathe thät breff fore koma ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 44 (1461).
þär (þær)
1) därvid, därbredvid. - där i närheten, där i trakten. sades aff fore retta, tet quinnan aff arnön edller ther wijdh jntet hecther pa helmick SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadzscriffuere fore tet breffuit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 197 (1494). 4) däromkring, så ungefär. tha ware the j radit, som wel lwiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo och kommo j hogh, at. .. joan SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyngh hade vpborit xx mark ther pa aff. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaffan eller ther wijdher, mera eller mynne SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 366 (1498).
þär (þær)
1) därefter, sedan. " ther äptir syntis otalike diäfla" Bir 2: 13 (jfr 339).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þär may have also been written as þær

Part of speech: ab

Additional information: adv. ,

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • thär.
 • ther.
 • thäre. Jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 212 f.)
 • þär af , adv. L.
 • þär a mot (-omot),
 • *thär bort ur (-u),
 • þär for
 • *thär for hen ,
 • thär forinnan , adv. 1) dessförinna. diomedes. .. hwg saa mangliga tiill honom. .. saa ath han störtthe död nider oppa markena ther for jnnan fyngo ath er grecana marken jgän, oc troyaner matthe ather giffwa flykten Troj 161.
 • *thär for ovan (-ouen),
 • þär i mot , adv. L. = = þär a mot 1. ther imot (ɔ för vissa uppräknade gårdar) scal jac hafue först syneratathe. .. item. .. item. .. SD NS 3: 68 (1415). " vppä thz atth. .. lijnntiende oc hampa tiende. .. tiendhas schal thå schula the ther emoth iij messor huart år sighia Gummerus Syn-stat 36 (1425, nyare avskr.). "
 • þär i mällom ,
 • *thär in til ,
 • þär ivir (-offwer. -offuer. -öffuer. -afuer),
 • thär iämte , adv. därbredvid, därintill. i myklemark. .. clostersens deel är obygdher; item kirkiona deel thär jämpte är bygdher VKJ 123. " thätta saa iac sitiandhis i mino huse widh eth windögha thär iämpte war widh them badha thär the dobbladha" Hel män 220.
 • þär mäþ (-medh. -meder),
 • thär mällom
 • -millan )
 • þär näst , adv. L.
 • thär ovan a , adv. därovanpå, därpå, däröver. eth stenhus. .. medh ena trebögningk ther offuan a bögth SJ 2: 108 (1488).
 • *thär ovan pa ,
 • thär ovan up a (-oppa),
 • thärsamastads (thärsamastadz VKJ 40 ; ib 46. ther sama stazs SD 8: 218 (1362). " ther sama staaz ib 30 (1361). ther sama stharzt Neuman Vokabl 85 (1453). ther sama standz" Svartb 309 (1423). ther samestatz GU C 20 (hand 2) s. 5. ther same stes JTb 27 (1460) , adv. därsammastädes. priaranom ii eskilstunum oc hans brödrom ther sama staaz SD 8: 30 (1361). " oc jak met them dödmdom. .. mellan domkrkionne j abo ok radhet ther sama standz" Svartb 309 (1423). hälsar jak, michel skinnare, radhman i jönaköpung, och olaf nielsson, borgare ther same stes JTb 27 (1460).
 • *thär samastadha ,
 • þär til , A) adv. L.
 • *thär til mädh ,
 • þär um
 • -om )
 • þär up a (-vppa. -oppa),
 • *thär up for (-op fore),
 • thär ut , adv. därutur, därur, ut därifrån. ath han engin nikel hade til the kystone. .. ok ath han engte tog ther wth STb 1: 353 (1482). " thet han ey skal styra skipith jn j nokra haffn, äller thär wth, wthan theras samtykke" PMSkr 11.
 • *thär up undir
 • vpp-.
 • op-.
 • opp-.
 • -under )
 • thär utaf , adv. 5) därav, däribland. skedde thet swa. .. at. .. magnus fraa ginge thenne waar andeel wy haffuom saaltt hanom, alt eller noghat ther wtaff Svartb 544 (1481).
 • thär ute
 • -vta )
 • thär utinnan , adv. därutinnan, däruti, i det avseendet. alt arff, löst och fast, jnnan stadh ok vtan, hwar tet helst är eller ware kan, ther vtjnnan jntet vndentagit STb 3: 456 (1499).
 • thär ut ivir (-wtoffwer. -wt uffuer),
 • þär viþer (-wijdh),
 • þär äptir (-aptir), A) adv. L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
➞ See all works cited in the dictionary

Back