Þäs

Old Swedish Dictionary - þäs

Meaning of Old Swedish word "þäs" (or þæs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäs Old Swedish word can mean:

þäs (þæs)
L.
þäs (þæs)
1) derför, dess, deKLemming. 1871--73.">STo. i förbindelse med en komp. samt en (KLemming. 1846.">Vanligen föegående) negation. huat dom vilin ii giua þänna manne. KLemming. 1856.">SOm mykit ilt hauar giort. ok iak hauar länge vmKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burit ok þolt. ok eigh är han þäs (d. v. s. det oaktadt är ej han ej) bätre KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 28. " vitus gaf faþur bötar mz bönom: eigh KLemming. 1846.">Var han þy bätre ok chriKLemming. 1871--73.">STo þäs tronare" ib 526. " hon forgiorþe rikt fäþärne for läkedom a heþna läkera. ok fik KLemming. 1862.">Aldre þäs häldar (d. v. s. det oaktadt KLemming. 1862.">Aldrig) bötar" ib 513. KLemming. 1871--73.">ST 15. " konungh karl gafff erik karlsKLemming. 1856.">SOn harnisk peninge och gull täss häller war han honum inthe hull" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1582. " tha han nw swa. .. fanghin laa, oc haffde KLemming. 1862.">Alt sit godz. .. miKLemming. 1871--73.">ST, waKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKwnadhe the honom ey täsmer" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 701. " the lagdhis KLemming. 1862.">Alla KLemming. 1856.">SOfua nidher hertugh KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fräderik gik ey thäs sidher (d. v. s. det oaktadt) thiit han the KLemming. 1871--73.">STolta iomKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fru fan" KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 2058. naar siälin hKLemming. 1862.">Allir sik widh ensampna tronna KLemming. 1871--73.">STadughet, ey haffuandis hugnadh aff nakrom andelikom sökilKLemming. 1856.">SOm, oc än tha ey thäs mindre KLemming. 1871--73.">STar oc widherKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FreKLemming. 1871--73.">STar gudhi tiäna KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 299. " han raadher KLemming. 1856.">SOm een werdogh herre inthe KLemming. 1871--73.">STaar i swerige täss werre" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2463. vtan han sijk ther vthij rätther tha far han ey täss bäther ib 2869. - med följande at. hwat ey är iak thes wärre at han laKLemming. 1871--73.">STadhe mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 297. " thetta sacramentit är ey thäs mindre hälogt oc sant, at thäs nadher oc dygdher äru osynlika" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 292.
þäs (þæs)
2) dess, deKLemming. 1871--73.">STo, så mycket. a) KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framför en komp. KLemming. 1856.">SOm icke efterföljes af ytterligare en jämförelseled med komp. for þän skuld at wi hawm naþer giort, þa skKLemming. 1862.">Al þet ängen vndrä. at wi wiliom þäs ytermer see vm þe þiäniKLemming. 1871--73.">ST, KLemming. 1856.">SOm wi sculum af warom mannom hawä SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). toke iak gerna biscops äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitis thungha ok äruodhe at iak matte thes flere afla gudhi ok thes flerom hiälIvna legenden om Tungulus.">Pa mz ordhom ok äptir dömom ok thes flere vppehKLemming. 1862.">Alda af kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKionna goze KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320. " j häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghom tymom. .. skulde ekke män oc qwinnor hafwa mykyt snak ellir komIvna legenden om Tungulus.">Pani mellan siin, opIvna legenden om Tungulus.">Pa thz at the matto thes bätir thera renlek bewara" KLemming. 1871--73.">ST 213. " ä mädhan thz KLoKLemming. 1871--73.">STer thz matte KLemming. 1871--73.">STa tha äro the skylloge at bidia for honom honom er tess heller hymmerike j wanom" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1207. " i huaria messa schKLemming. 1862.">Al huar broder ofKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fra en pening. .. huar mera gör tess (för KLemming. 1846.">Vardher tess?) mera nyutanda aff gudz nade" KLemming. 1856.">SO 194. han. .. sagde: at thz war honom leth ath henne skulde swa KLemming. 1871--73.">STor wider mödhä til komma; oc wilde thäs högrä hKLemming. 1862.">Aldä henne j wärding KLemming. 1846.">Va 39. " mange läto sik thäs häller vnuända (för vmuända) til the häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho tro for thera ordha sculd oc toko thäs häller vidher sancti Ivna legenden om Tungulus.">Patricij predican" Ivna legenden om Tungulus.">Pa 10. " skKLemming. 1862.">Al thu betänkia laghin. .. nath oc dagha, at thu thäs häller matte göma oc göra KLemming. 1862.">Alt thz j laghen scriffwit är" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 4. tha skulle han thäs bäter magha KLemming. 1862.">Al 3029. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 207. ther war tha KLemning. 1860. SFSS.">Bota bade skerm oc skraga them motte sa mykit tess vär behaga ib 7844. " wiliandes. .. weta, huat kötet älla lidande likamen kände i sinne hardaKLemming. 1871--73.">STe pino nakra linan äller lättilse aff guddomsens makt ällar närwarilse, swa at pinan war tik i nakre matto thäs lättare" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 195. - dess, så mycket, i samma mån. KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framför en komp. och åtföljdt af en sats inledd af at. nu er. .. KLemming. 1862.">All dygdh ok KLemming. 1862.">All naturlik makt thes KLemming. 1871--73.">STaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKare ok thes maktugare at hon er KLemming. 1862.">All sik saman: swa er ok KLemming. 1862.">Almoghe ok hans KLemming. 1871--73.">STyrilse thes bettre ok maktugare, at hon (för han?) er KLemming. 1862.">Alder sik saman Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 8 (19, 9). han hafuer thes mera kärleek til KLemming. 1862.">Almogha ok sinna vndidåna, at the haua thiänt. .. fadher ok föräldre hans: ok swa hafuer ok KLemming. 1862.">Almoghe thes mera kärleek. .. til sin kunung, at the äru uppfödde undi lydhno ok wärio fadhurs ok föräldra hans ib 10 (24-5, 11). hwar thera war thes fäghnare at han matte koma til fota at fly KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 217. " swaKLemming. 1856.">SOm engin wardher thes bätre tha han lowas. swa wardher oc engin thes ledhare for gudhi at han laKLemming. 1871--73.">STas for mannum" ib 239. " är häna KLemming. 1856.">SOrgh än thes beskare at hon gitir äkke giort thz KLemming. 1856.">SOm hon ville" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 212 b) i den ena af två mot hKLemming. 1846.">Varandra sKLemming. 1846.">Varande jämförelseleder KLemming. 1856.">SOm båda innehålla komIvna legenden om Tungulus.">ParatIver: a) dess, deKLemming. 1871--73.">STo. þäs. .. at, derför. .. att, dess. .. ju. þäs kärare KLemming. 1846.">Varþar iak minom mäKLemming. 1871--73.">STara. at iak þol mera for hanom KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140. " þäs bätra är. at mera flytar oleum af hans benom" ib 142. " skulu gamle män thäs gudhelikare liua ok renlikae, at likamens kraptr ok fäghrind mera thöm förlatr" Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 45 (116, 49). ib 6 (14, 7), 7 (16, 8). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 211, 304. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 230, 377. - þäs. .. huru myKLo, dess. .. ju. at the sama jnnelykta perKLemming. 1856.">SOne maaghin thes KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frelsare oc rolighare KLemming. 1871--73.">STanda j gudz thieniKLemming. 1871--73.">ST. .. huru myKLo mindra the hindras aff. .. werlzligha thinga vmhuxan KLoster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 1. - þäs (ä þäs).. . huru, dess. .. ju. thäs flere oc hardelikare tingh skKLemming. 1862.">Al han gladelika lidha hwru wänare. .. lön han sik wänther KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 14. thäs högelikare skKLemming. 1862.">Al han kronas, huru manlikare han KLemming. 1871--73.">STridher ib 292. hennes. .. broder leth sik ä thes mere voorda vm hennes siels helKLemming. 1856.">SO, huru mere ökädes. .. licamens krankdomer KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 555. - huru mykit. .. þäs, ju. .. dess. huru myky meer thz (djuet) ätir thäs hungraghare thz är KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 356. - huru. .. thäs, ju. .. dess. huru hethelikare huar en sandher älskare älskar siin wen. .. thäs KLemming. 1871--73.">STörre KLemming. 1856.">SOrgh. .. til före hans miKLemming. 1871--73.">STilse KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 212. - sKLemming. 1846.">Va myKLo. .. þäs, ju. .. dess. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 126. " swa myKLo (quanto) hardare är likamans bedröffuilse. .. thäs (tanto) likare wardher thu korsfäKLemming. 1871--73.">STo chriKLemming. 1871--73.">STo, oc täkkare käraKLemming. 1871--73.">STa fadhrenom" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 198. - þäs vid senare jämförelseledens komp. utan motsKLemming. 1846.">Varande ord vid den förra. mindhre aff brödhit thes bethre (ju mindre af brdöet dess bättre) ärith KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 51. β) ju þäs. .. sKLemming. 1846.">Va myko, jn. .. dess. thäs (quanto) wansamare thera KLemming. 1871--73.">STridh är. .. swa myKLo (tanto) mere löön skulu the taka i himerike KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 425. - þäs. .. þy, ju. .. dess. thes optare iak syslomannom skipte, ty mera skadha hauer iak ther af Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 41 (107, 44). c) i båda de mot hKLemming. 1846.">Varandra sKLemming. 1846.">Varande jämföreslederna KLemming. 1856.">SOm innehålla komIvna legenden om Tungulus.">ParatIver. þäs (ä þäs).. . þäs ju. .. dess. thäs mera han thrifs. thäs mindra räknar han sik thrifwas i dygdhomen KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " thes mere man tu äKLemming. 1871--73.">ST, thes häldr skKLemming. 1862.">Alt tu ödhmiukr wara i KLemming. 1862.">Allom tinom åthäuom" Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 35 (92, 38). " ä thes flere rådha thes mere äro the skilde af thy ther KLemming. 1862.">Alt skKLemming. 1862.">Al ett wara" ib 7 (17, 8). KLemming. 1862.">All andelikin thing, ä thäs ädhlare oc höghre the äru, thäs äru the oc enfKLemming. 1862.">Aldoghare KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 292. Ivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 51 (129, 55). KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 226. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 42, 128. KLemming. 1871--73.">ST 98. Ber 243, 249. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 85, 150, 396. KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 301, 319. - i förbindelse med at i den förra jämförelseleden. thäs mera at thenna brendaghen opptändhes i siälenne, thäs mera wanzskadhes kroppen KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 392-3. - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr iu, ä.
þäs (þæs)
3) än, ännu. KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Framför en komp. han giordhe ok thäs mera väl Iv 5483. - än hKLemming. 1846.">Vat thäs mer, än mer, än vidare. thunge likamen KLemming. 1856.">SOm fäKLemming. 1871--73.">STer KLemming. 1846.">Var vidh korset mz spikomen drogx nidher af sinom thunga ok ther af öktis minna saara ok vnda väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förKLemming. 1871--73.">STås Gamla eller EriIvna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förKLemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Ivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer. än hwat thäs meer (quid plura). nidhan KLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fran yllomen ok vp til min iässa vpfylto the mz grömmaKLemming. 1871--73.">STom sarom KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 404.
þäs (þæs)
4) för det ändamålet? KLemming. 1862.">Alltså, då? han. .. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sundirsiter KLemming. 1846.">Var fädhernis lagh. tha sagdhe pylatus til thera hwat gärningom är thz han thäs gör KL 377. - JKLemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr þy.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäs may have also been written as þæs

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • tesse RK 2. 207),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back