Þät

Old Swedish Dictionary - þät

Meaning of Old Swedish word "þät" (or þæt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þät Old Swedish word can mean:

þät (þæt)
L.
þät (þæt)
1) inledande subjEKts-, objEKts- och appostionssatser: det, aff. gör iäk þet. .. kunnukth. .. þet iak hafir gyorth eeth skiptte. .. ii þesse matto, þet iäk gaff hanom min gardh SD 6: 288 (1351). " ok dömän thänsammä ioon saklösän for thy thät han havär intä merä in tagät" SD 8: 32 (1361) ; jFr 4. hans koperslager ffasbiörn hi vibi. .. ginGO lagh medh rawid ffored olan mikkelsson kalladen en sköenson ATb 1: 29 (1454). fässte rawed. .. lag. .. fored han kallade olan. .. en skäwel ib. jac thakkar thic min aldra sötasta gudh oc aldra mäst for thy. thät enginär swa syndoghir thät thu nEKar honom thina miskund SvB 471 (b. av 1500-t.). 2) inledande följdsatser, merendels efter ett föregående sva. haffde en k[onung] eric sa scriffuit thät her abramz GOz hade varit honum medh rättha tilfallit Arfstv 27 (1461). SvB 471 (b. av 1500-t.)(se ovan uner 1). 3) inledande avsikstssater: att, på det att. konungin badh giffwa qwinnone tiwghu mark thz hon wille thz thäs hälder göra Prosaditker (Sju vise m) 134. hwar wara göme stadhin sin dagh thz the hedhninga koma ey in i stadhinib 159. (?) han haffde gärna dräpit mik om han haffde förmat, thät at (för upa thät at el. kontamination av thät och upa thät (at) han matte styra oc radha i minom stadh SkrtUppb 332. 4) inledande kasualsatser: eftersom, emedan. han (ɔ: Gud) er til alskons dygd vphooff/all jorderikis Frygd ok hymmerikis nade/thz han er welduger ouer them bade/ at giffwa ok läna hwem han thz an EK 2 ff. (jFr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 4 f.). 1369. j haffin reeth hans hierta at ider / thz i ridhin med wenkte hand ib 2097 f. niclis grafugl wardh saker iij mark thet han gaf EKe olaf skomagare sinna pen (ɔ penningar) som honom war aff dömth ATb 1: 8 (1452). är thz swa, at thu här mz ärffwodheno saar rätuisonna säädh, tha skalt thu witha, at thu wardhir rikir ällir giordhir rikir, mz äwärdhelikhetinna Fruct j äwärdheliko liwse thz om sädhis timan takas twnge kärffwa, thz bör forsth sädhinne wäl kastadha (quod enim messis temporet tolluntur graves manipuli; hoc debutur primum bene iacto semine) SpV 406. " än thz han är manzlighin, for thän skuld är människionne enkte beqwämmeligharen än räddoghinib 359. waro swänske stena saagadhe swa j tafFlor oc brwnerade som här görs i waland: tha fwnnosther j them mangskona lither ok figwre. .. män thet the slas mädh hambrom oc järn stanGOm kwnna the ey synas faghre" PMSkr 494. - for thät, d. s. jtem v louadhe for jönes boson for thet han stal j pd taLghATb 1: 5 (1452). feste jon. .. j wald for iij mark for thet han kom EKke sin tygh fore sama dagh honom war for lacht ib 6 (1452). ib. ib 7 (1452). - efter þäs med följ. komp.: därför att. GO 614. JFr R. Pipping, Stud. i Nord. Fil. 43: 78 ff. 5) med syftning på en föregående tidsbeteckning: då. JFr B. Bjerr, Nordiska konjuktionsbildningar med temporqal innebörd 2: 25 ff. signad warde then GOdha stund/thet han kom hiit a wara fun Ivan ed. Noreen 1557 f. han thänkir thän dagh ey koma ma,/thet han ma sik vidh hina skilia Flores ed. Olson 1206 f. alth til then dagh thet han är laglighen inlösther af mik SD NS 3: 538 (1420). nw tha thz när ledh thiman thz hon födha skulle Lg 3: 595. then thime skal komma thz. .. maria skal aff människiom mykyt försmadh wardha ib 661. - sedan. thy at thet nw twa winter är/at (hs. A: thet) iach her man aldrik saa Fredrik ed. Noreen 2138 f. 6) inledande konditionsalsater: om. thu skulde ey hafua for henne omkaka, / thet thu toghe ena iomFru slika Flores ed. Olson 464 f. the som Fly til tik Fran fie[n]dans här, oc annamas tryggelika, skadha meer fiendan änt het the haffdo warith slagne j häl PMskr 160. - såvitt. JFr þän 1 b a slutet. 7) inledande koncessIvsatser: om ock, om än. - thät än, d. s. j slikom athäffwom (ɔ skör athäffwe j famtakan j kössan älla klappan o.s.v.) är opta större syndh jämwäl j hionlaghina än j seelffue enfallogha kötzsins samblande thät än swa ware at människian vilde ey göra gärningena vtan lwstas j slikom athäffwom SkrtUppb 194. - JFr alt thät (SDw 1: 24), sva thät, thy thät (SDw 2: 752), þär til þät (SDw 2: 781), än tho thät (SDw 2: 1114), än thät (ib).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þät may have also been written as þæt

Part of speech: kn

Grammatical aspect: konj.

Alternative forms or notes:
  • þet.
  • thet. suffigerat -ed: fored ATb 1: 29 (1454) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
Flores ed. Olson
Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga utg. av Emil Olson. 1921. SFSS.
Ivan ed. Noreen
Herr Ivan. Kritisk upplaga utg. av Erik Noreen. 1930 o. följ. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back