Þing

Old Swedish Dictionary - þing

Meaning of Old Swedish word "þing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þing Old Swedish word can mean:

þing
L.
þing
1) samamnkomst. the scriffuo oc sielffue alt raDit om kring at the jo komo til thz tingh GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8236. - ting, sammankomst af en menighet för allmänna angelägenheters aFHandlande, i sht sammankomst för rättSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGångsmåls utförande; äfven ställe de en dylik sammankomst hålles. sithan a þinge är Lg.">Buthät a warra i färþ i land ok Bortfärþ af lanDi Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). a þinggum kräuis rätter äptir þy sum lanz rättär sigher äller lagh ib 669. " kyäre sik. .. a förstä þinge laanz, hundäris äller fyärþungs, þär han Boor" ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). a förstä þinge siþan konungsins bref äru vpp läsin, äller a kyGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiostämpno, þär ey äru þing ib 480 (1345, nyare afskr.). " vppa satto thinge" ib NS 1: 9 (1401). a sättho thingheno ib 58 (1401). " niclis GOttormsson hawer op Lg.">Budhit laghleka her a thingeno i wilskahäret quislo quärn" ib 183 (1402). " han giordhe tha fult for sin fadhr badhe a thinGOm oc stämpnom" ib 2: 227 (1409). " kuMBär eþätakin a bysins þing" SR 13. " hwar som ey oGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar skipan sinne bivte opp a thinge eno oc andro. .. hafui Bonde wald a tridhia tinge a lSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGh at sälia hwem han will Tb 74. wäri sik then aftäkt giordhe mz twäggia manna edhe ok sielfwir tridhi j thy thinge som först swäria scal" ib 78. at tridhiwngxmän wilia ey thing sökia ib 79. " the ting atten sökia" ib. " komLgren. 1866.">Ber ey domare till thingx then tidh thet halz" ib. " sidhan thingit war slitith" FH 2: 113 (1348). koma til tings BSH 5 ; 118(1506). bSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGintis tingith x (10) sloo och lyctades widh v (5) sloock ib. " nw klagar brodher pa brodher pa radzstwgu heller pa tingh ok ekke ffor allermanne heller j stempna" SSRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EG 119. göras ogildh bade paa tingh och stämpo BSH 5. 304 (1508). een lagh sum iak vrätlikä gangit hafþe. .. ok GOþe tolf men a þingge vgillþäu FH 3: 6 (1354). " sänt thijt vissa Lg.">Budh medh mik uppa nästa thinget, ther iak (d. v. s konungen) skal thinkta" Lgren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 227. almogen stempDis tha till tingh Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 327. " tha öpte a thingith marghin man" Fl 1730. " the loto thargar stämpna thing ouer alla the bygdh ther var om kring ok togho han til konung ther" ib 1984. " for husith loth han säthia ting som man pläghar i en ring" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4072. " ther helde iudhe eith maktoth tingh" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD 32. " herodes sat a thinge kläder mz gulwäfium" Lg.">Bil 112. [dat[um wæstBo thing Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 611 (1338). BSH 5: 152 (1507). - Jfr afkännu-, almännings-, biskops-, biärgs-, manna-, Bonda-, Boskaps-, bya-, Disa-, ennät-, fiske-, fiärþungs-, folklands-, for-, hovuþ-, hundare-, hundaris-, härads-, häradhis-, höst-, iämlanga-, kiGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio-, kynDil-, köp-, lagh-, lagha-, laghmanz-, lands-, luktar-, mal-, mantals-, prästa-, räfsinga-, räfsta-, rättara-, sam-, skat-, skogs-, skäp-, sokna-, somar-, säghnar-, thridhiungs-, var-, vinter-þing, äfvensom urþinga.
þing
2) föremål för förhandling el. handläggning, angelägenhet; sak, ting, stycke. vanl. i pl. et mäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelikt thing är nw spöriande MB 1: 463. liknadhe hon allaledhis sin wilia gwdhlikom wilia. vt wäliande hällir ödhmiuklika thola al dröwilse til gudz wilia fulkomnilsa. än til nokrom sin thokka j nokro thinge (in aliquo) wändas fran gudhlikom vilia Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 268. at fälla nokor þing i almännlikit äller i enlikt ärände. the sum näfst thorwo wit. äller rättsili Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammal afskr.). " all þe þing. maal ok sakir. som j worom stafghä scriuaþ ok stadd äru" ib 5: 605 (1346). " til sanna vitnysbyrþ oc fulkmilse aldrä förnäfndä þingä" ib 568 (1346). " wäLghändes þe þing mällän oss, swa som oss ok kronunnä vpp a ginGO" ib 475 (1345, nyare afskr.). þe þing at ökyä oc styGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiä, som kronän i suerike oc ware äfftekomände waro a bewaräþe ib. " Flere män smittas i tholkom maalom oc thinGOm" MB 1: 463. " þe þingh vilium vi här af vre fru visa, som eigh finnas ii biblia scriueth" Lg.">Bu 6. " the waro wiise men i Book oc til all ärlikin thing" Lg 34. " här mat thu mäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia mang nyttelikin thing" Bo 10. " fore thänkt ond thing tholas lättelikare" Lgren. 1866.">Ber 154. " fore sed thing wndras ey nar the hända ib. thwngare äru the ond thing hwilkin ey ärw forethänkt ib. al bradh thing ärw hardh at bära" ib. " redh thit hiärta badhe til ond thing ok GOdh, ledh til aminne ond thing i GOdhra thinga dagh, ok minz GOdh thing i ondra thinga dagh" ib. " ofwärfar annars onda thing mz thinom GOdha thinGOm (tuo Bono supera mala aliorum)" ib 119. " lönlikin thingh skal man lönlika bära" GO 48. " fatighx manz thingh koma ey aal sänDir (non inopis votum subit vinica sumula rerum)" ib 599. " kärlekin aff hwilkom scriffuat är, at han ey letar. the thing som hans gagn är, wnDirstars, swa, at han foresätir almännelikin thing sinom SRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhnom, oc ekke SRätt. I Småstycken på Forn Svenska.">EGhin thing almänneliko gagne" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 10. " en tingh tha er komen for mik" GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2037. " stor thingh (magna res) är at aldra thinga herra ok äronna konungir är forsmadhir" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. " licamlikin kostir hauir thry thing (tria) han tuggas först oc smältir annantidh görs han til änkte thridhiatidh mätte han ena stund ib 3: 60. til hwat nimDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir mannin swa mang thing ib 229. at vita klok thing" ib. " komaskolande thing" VKR XII. " han talade mangh ryghelik thingh mote gudhi ok sagdhe thy j bland annor thing til sancta byrgitta o huru olikir ande är j thik ok i mik ib. ath til fälle af wranGOm thynGOm vtelykkins" ib 60. hemelik thing, hemligheter, mysterier. vnDirsta the hemelico thingin (mysteria) Bo 163. Se vidare under hemeliker 2. - underlikt thing, under, underveGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. at gudh vilde sin thiänisto man mädh thenna vndarlico thingeno glädhia Lg.">Bil 853. " tha gudz man var glad(d)hir mz thänna vnDirlico thinGOm (randläsart: iärtekne) ib. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • thyng )
 • tholik thing , dylika saker, dylikt. all tolkin tingh framforo som skugge MP 1: 11. tolik tingh sagdho the j heluite som syndadho ib. mot glömsko ok tholikum thingum KL 44. ib 43. - al þing (alting. alt ting), allting, allt. min nat hauar ängte mörk. vtan al þing (omnia) scina i liuse Bu 416. Bir 4: (Avt) 177. " konung erik wil jach thz slottet fa ä huru alting kunne ga" RK 2: 1069. " all tingh sculo än faa godhan ända" ib 3: 1205. " ath all thing skulu skällika göras" VKR 60. " älska gudh ofwir alth tingh" Gers Frest 56. - ängin thing, ingenting, intet. swa at ingin thing skilin thik fran hans älskogha Ber 148. - for ängin thing, för intet pris, för ingen del. smaswenin. .. wilde for engin thing lata at läsa hwarn dagh at minzsto ena aue maria KL 61. - mädh allom thingom, till alla delar, i alla afseenden. är louande mz allom thingom (per omnia et in omnibus), at gudh vilde sin thiänisto man mädh thenna vndarlico thingeno glädhia Bil 853. - mädh ängom thingom, på intet sätt, ingalunda. man kunde mz engom thingom (mit geinem dink) han fran honom skilia ST 274. -föremål, sak, ting. vanl. i pl. naar som nakor. .. nakrom sinom wardhnat, j clostreno staddom nakot thing giffwir, som är kläde ällir annat. .. som skipande är j bland widherthorfftog thing Bir 5: 10. " friiheeth är thz betzta thing ther sökias kan all wärldin vm kring" MD 391. " sidhane han hafdhe tha ätit. badh han bära atir thingin (res)" Bo 52. " at brödhirne ellir hionin farin ey illa. . medh sinom klädhom, anbudhom. ellir androm thingom som them äru antwardhath" VKR 35. " myn herre fik mik en litin ting atgöma oc thz är nw borte" Di 45. " gör thu en ting oc jak et annat (ger þu einn lut en ec mun annan)" ib 46. " om thet (repet) är af godhom thingom (d. s. v. goda materialier) wäl samansnött" KS 7 (15, 7). " leta gudh wm ytra thingin (per ista exteriora)" Ber 199. " skal iak atherkoma af ytrothingomen (för ytro thingomen) til indhra thinganna och wpfara af nidhro thingomen til himerikis thing ib. "ib 205. " jak akta ängte iorþrikes þing" Bu 206. " vm the thigghia mangh thingh (plura) til at fulkomna tholika bygninga" Bir 1: 362. - pl. saker, effekter, bagage. flores. .. bödh sin thing til skipith föra Fl 628. ib 1958. RK 1: 4227. " harnisk oc ting the saman lande" ib 2: 8925. - hemelik thing, könselar, blygd. fik cham. .. se fadherisins hemelik thing MB 1: 173. Se vidare under hemeliker 2. - Jfr drafls-, flätio-, hemil-, hemils-, himirikis-, midhal-, sma-þing, äfvensom alzþings, iorþrike.
 • thinga mal ,
 • þinga nöti , se þingunöti.
 • þingariþ ,
 • þinga timar ,
 • þings dagher ,
 • þingsdomi ,
 • þings fal
 • things fiske ,
 • þingsfriþer ,
 • þingsganga ,
 • things gardher
 • tingx gordher )
 • þings giäld
 • -gäld )
 • things mal ,
 • þingsmän ,
 • þingsstaþer
 • thingxstadher.
 • thinxstadher )
 • þings stämna ,
 • things tal
 • tings taall )
 • þings time ,
 • things vite ,
 • þings vägher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back