Þing

Old Swedish Dictionary - þing

Meaning of Old Swedish word "þing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þing Old Swedish word can mean:

þing
1) sammankomst. - ting. at the samu jord. .. vil liak vider kennas oc mine arfwa badhe a ring oc a thing SD 8: 205 (1362). " a waro vpno thinge oc thingxstadh" RP 2: 222 (1391) ; jfr opin 2. kännis. .. mik hawa när wareth medth allo tinxlaghina a langhundaris tingh SD NS 3: 103 (1416). sidhan satte jak tinh vppa sama dagh i fforsaby Svartb 415 (1455) ; jfr sätia 24. lögherdaghen effther sancti martini dagh jach tinghet saa i torestoRP Vg Fornmt I 2: 58 (1523); jfr sitia 3. - Jfr almännings-, bikop-, biskops-, disa-, härads-, lagh-, lagha-, laghmanz-, lands-, mantals-, provasta-, räfsta-, rättara-, sam-, snäkkiolags-, sokna-, undirlaghmanz- þing (-thing). 2) föremål för förhandling el. lhandläggning, angelägenhet; sak, ting, stycke. vanl. i pl. osynleghin GUdz thing (invisibilia) synas nar the wndhirstandas j them thinghom som giordh äru SpV 29. " j skulin fore see godh thing (bona) ok godha gärninga, ey atenast fore GUdhi, wthan ämwäl fore människiom ib 83. "ib 191. " bedher iach ether thet i ether tingh skicke nw strax effther thet sinne godhe men ether raadhe GPM 2: 315 (1508). - vinlik thing, se vinliker (SDw 2: 986). - mädh ängo thing, på intet sätt, ingalunda. sidhan lot han ther flytä vm tua ströma. .. man com ther ofuer mz engin thing" Vis sten 5. - mädh lättom thingom, lätt, lätteligen. hwilkin människia här vil lidhirlika oppa tänkia hon ma medh lättom tinghom wärdlhinna forwinna MP 5: 35. - föremål, sak, ting. ofta i pl. archonium nii skyl ik andra tinga haffwor GU C 20 s. 33 (jfr archonium dicitur acervus manipulorum, vel aliarum erum, Du Cange s.v. archonium). GUdh är wäghin. .. källan. .. margarita ällr dyre stenen, for thy han är hälgha siäla kärlekir j himerike ok jordhrike, thz är j hopeno oc thiingeno (in spe atque in re) SpV 283. till at faa ok hafwa, naall traadh pwngh knyff ok huat helzt tolket, lagde jak alla vyn, ey menadnes syndh vara j tolka öömä ok sma tinganda äghän J Buddes b 171. " tha wändis lithen til röth mädh annar tingas tilblandilse" PMSkr 384. sidhan tak thet tingith (ɔ thet tw wilth göra golth) wth oc släk j pis, oc swa wphöyes the tingh som ärw gylth mädh onth gwll ib 417. - hemelikit thing, hemlig lem, könsel. MP 4: 37. hwilith mankön som ey llathir om kringh skära kötit främärst a synom hemeliko tinghe ib 5: 83. - Jfr boskaps-, kopar-, reghlo-, stadsmanna-, unders. (SDw 2: 812), värulds- (äv. SDw 2: 1064) -thing, ävensom alþings.
þing
2) tingsvittnesed. Jfr B. Pettersson, Stilstudier i de svenska landskapslagarna 158 ff.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • thiing: -eno SpV 283.
 • ting.
 • tingas PMSkr 384.
 • tinganda J Buddes b 171 ),
 • þings dagher (thingx-. tingx-. tinx-. tingz-. tyngz-. Jfr Sdw 2: 1318),
 • a rättom thingx dagh NMU 1: 73 (1385). SD NS 3: 40 (1415) , 560 (1420). Tunberg, Sv. medeltidsreg. 70 (1435). tha iac tingtadhe mz almoghanom i örabro vppa retthom tingzstadh oc tingzdagh NMU 1: 142 (1483).
 • things gardher (tinges-). m. tingsgård, inhägnad tingsplats, inhägnad å tingsplats. tho ginge samma her[tog och lars medh theras skiptis bröder?] strax på tinges garden ok girode ena wnlika sämia syne emillan FMU 4: 256 (1466, avskr.).
 • *thingskoster ,
 • *things lagh
 • þings staþer (thingx-. thinx-. tingz-),
 • *things stuva
 • tings- )
 • þings vitne , n. L.
 • þings vägher (tingx-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back