Tho

Old Swedish Dictionary - tho

Meaning of Old Swedish word "tho" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tho Old Swedish word can mean:

tho
loch konj. L. A) adv.
tho
1) dock. a) utan relation till en koncessiv bisats. α uttryckande en motsättning: dock, likväl, icke dess mindre, det oaktat. ofta i förbindelse med ett föregående ok. tha reedh margaris fram oc sänkte mot oliferne sit spiwt. oc STak ginom hans skiold oc hans brynio oc tho halp gudh swa at thz togh ey i hans bryST. oc braST hans spiwtskapt sunder i tw. oc tho kom han honum ey aff häSTe Prosadikter (Karl M) 272 (jfr thok halp gud swa at. .. thok kom han honom ey aff häSTe Karl M (Ver) 64 f.: halp tha gud ath. .. ok tha ey aff heSThe sinom ib (el) 65 f.). the äöru nw swa fiärre at wi gitom them ey int än tho bidher iak idher at i warin mik lydoghe oc hämpnins minna manna Prosadikter (Karl M) 285 (än tho bidheer jak edher at. .. ib (Karl M B) 325; än thok bider iach idher at. . Karl M (Ver) 100). at hon. . bradhelika mishopas oc lather thok ginSTan angra sik thät SkrtUppb 253. β uttryckande ett beriktigande, ett modificerande, en inskränkning, ett förbehåll el. dyl.: dock likväl, emellertid, men. lhwilikth öris land jordh knwter. .. han gaff kräklingis kirkio tel teSTament ok tho waro kloSTre til lösn NMU 1: 83 (1399). " rkare är han a fä än tu, tho är han ey swa goder konunger som tu är riddare" Prosadikter (Karl M B) 290 (thok är ey han swa goder konunger. .. Karl M (Ver) 2. hwar hugger til lannars swa at the wordho badhe saar än tho hafdhe then hedhne wärre lotin i thy widher skipte ib (Karl M) 271 (änthok haffde then hedne werre lyten. .. Karl M (Ver) 64; än tho ffik hedne man. .. then wärre lut ib (el) 65). härran han gaff hwario ena en brödz bita oc togh bitan j fäm deela Mecht 125. jach hade gerne lenge sedhen waret wppa när ider. tha äre mijne ärende sa ille belägen GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 10 (1502). " haffwer han op täkth sig för mik, dog lönliga" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 304 (1508, H. Gadh). " skenkte borgemeSTere och raadet STaffan c march j teh fierdepart, som the haffue j STadzins skep, thog swa at STaffan skal göre STadzins beSTä j alle motte med samme skipspart" STb 5: 265 (1520). " skal fodermarsken engen makt haffue nogen fodring fordrage. .. dock vnne honum til fordeel for sith omak frith hoffslag til sine heSTa, swa lenge fodringen kan wara" Arnell Brask Biᴵ 33. JTb 110 (1525). jnnocentius paffwe. .. haffwer. .. giffwit allom som thenna. .. bön. .. läsa aflat aff synd ok pyna. .. daa saa at the opp swadana naadh ok aflat ekke tes dierfwerligare synda SvT 76. b) i eftersatsen efter en koncessiv försats. SD 8: 195 (1362) (se under tho at hvariST at). Prosadikter (Karl M) 279 (se under þo at). 2) icke dess mindre, det oaktat, dessutom. - även. thessa lund rensar hon (ɔ: liguSTrum) oc quinnor aff thera orenlik thing nidhan til oc tho framan til LB 3: 137 (s. 115).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • thog STb 5: 265 (1520). togh Arfstv 20 (1461) ; Mecht 125. tog Hist. Tidskr. 1949 s. 252 (1512); JTb 110 (1525). thok Karl M (Ver) 28, 64, 66 o.s.v. dog BSH 5: 304 (1508, H. Gadh).
  • doch Arnell Brask Biᴵ 33. daak SvT 76. tha Karl M (El) 65, 67, GPM 2: 10 (1502) ),
  • þo alt um ens , adv. dock, likväl. at iak skal döma han. .. til brännestens eld. .. tho alt vm ens huru länge siälin ok likamin äru til saman är min miskund honm ypin ok redhoboin Bir 1: 38. ib 58 o.s.v. ib 2: 27, 55, 3: 27, 28 o.s.v., 4: (Dikt) 229.
  • þo at , konj. 3) ehuru, fastän. tho at thu äst gamal oc hafwer hwiit skäg tho talar thu som barn Prosadikter (Karl M) 279 (tho at. .. tho. .. ib (Karl M B) 320 ; thok at. .. thok. .. Karl M (Ver) 84; jfr: for thy ath thw ästh gamal. .. tha tala hhw som barn ib (El) 85).
  • *tho at hvarist at , konj. ehuru, fastän. tho at huarest at vj hafdum thetta maleþ. .. letaþ ok skälika röönt tho fore mera varilssa skuld ok yterlikane röönd spordhum vi äldes män lekmen aat SD 8: 195 (1362).
  • *tho at hvaro ,
  • *tho at likoväl ,
  • *tho likoväl thät ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚼᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back