Þo

Old Swedish Dictionary - þo

Meaning of Old Swedish word "þo" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þo Old Swedish word can mean:

þo
L. A) adv.
þo
1) dock. " a) utan relation till en koncessIv bisats. a) uttryckande en motsättning: dock, likväl, icke dess mindre, det oaktadt. vanl. i förbindelse med ett föreg. ok. sa moyses at Buskin loghadhe oc bran the ey" MB 1: 281. " läggiom wi saman en KLemning. 1860. SFSS.">Bonda som är hooAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKarl, oc en prest som giort hawer löskoläghe. .. tha hawa biskopa oc preste mera syndath än en kotkarl, oc ä tho hans synd meere aff sik siäle, oc thera minne vtan the synda the KLemming. 1844.">Flerom lundom" ib 139. " rosin loktar sötelika, hon är faghir at see vppa. liin at hanna ok tho wäxir hon ey vtan j bland thornana som äru hwasse at hanna" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 66. her Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">DidriAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS häst föll till jordena, oc tog bleff han i sadelen Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 19. " hon skAl mik KLemming. 1844.">Flöghia ok vara hull ok hAlda tho sina kristelika tro" KLemming. 1844.">Fl 77. " af iuda forradhära hulkin som var thera ledharä som gripu iheBergström. 1868--70.">Sum ok var tho tAldär. .. j wart äMBite" KL 132. vinträn the synas litith värdh om vinthrin ok äru tha dyr ok nyttelik om sommaren MP 1: 80. " hon skulde wara modher och tha okrenkt" MD 160. - men likväl, dock, thär äpitir thänkte paulus at fara til macidoniam. .. tho bleff han qwär nokrä stund KL 163. " somlike äru fatighe j thingomen, thog (sed) fulle j andanom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 52. " andre äru the som äru rike j rikedomom, thog thome j andanom" ib. " tässe äru sanne like fatighe, thog äru the rike j gudhi ib. β uttryckande ett beviktigande, ett moBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Difierande, en inskränkning, ett förbehåll el. dyl.: likväl, emellertid, men. ful prästar. .. bra KLemning. 1860. SFSS.">Bondanom. .. at hans kona myrþe sin magh mz hans raþe. þo var han saKLös baþe tel raþa ok tel gärnig" Bu 30. " vi ärum Alle tomlöse ii vara Fru þienist ok gitum nu eigh iartigne giort: vilt þu þo tro a iheBergström. 1868--70.">Sum christum. .. þa varþar þu lös" ib 15. han (mannen med de förlamade och vid likbåren fastgrodda händerna).. . löstes þaghar. .. þo hafþe han en väAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib. " ma faþren nyutä þerä (sönernas) thiänist än oskipt är þerrä mällom. þa scAl en af þem af vapnsynenä kumä hwart aar" SD 5: 447 (1345, gammAl afskr.). lät thik aat ängo swa mykyt lysta som at vara när varom herra. .. tho skAlt thu ey lata älla forBergström. 1868--70.">Suma at göra Alt annat thz som tharfwas ok thik biudz KLemning. 1860. SFSS.">Bo 102. " i Alla manna åthäue är förhuxan godh, tho är han (för hon) mäst tarKLemming. 1844.">Flik i stridh ok bardagha" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 82 (202, 89). " gör thegh gladh, togh vara tegh thz besta thu kan" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Di 245. " wij haffua förnomned tock ecke i nager sannidh, at the yperste män aff dAla haffua scriffuad konung c[ristiern] nw nylega til" BSH 4: 9 (1471). " thz riff thz war inKLemming. 1844.">Flöt oc inskapath mz adam, oc hördhe hans natwro til, ey tho äpter thy som han war en man, vtan äpter thy som han war mankynins forfadher oc ophoff" MB 1: 89. " mz fasto oc licammans thwang tho skällike" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 45. " haua the hedherlika ok renliwis Frv mik hugnath ok äradh oppa tolf maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer swenska päninga tho innan godhum hawum" SD NS 2: 117 (1409). " är thet. .. swa at ey kunna ellir formaa abbatissa oc confessor swadana rätta oc nepsa tha taki raadh oc hielp aff byscopenom thoch swa at reghlan haAllis j Allom sinom punctom" VKR 39. " aff thennom fyrom som korsit bära maagho een ellir twe wara preste. thogh sw at Allom (för i Allom) thingom warin the abbatissonne lydoghe oc confessori" ib 5. " hus läna þöm Bergström. 1868--70.">Sum beþäs med gooþ wiliä. .. stAllarum i uutt huBergström. 1868--70.">Sum, þ, swa att fänäþer äghandens egh uutt skiuits" SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 4: 465 (1335, nyare afskr.), NS 1: 317 (1404). þet hauir jac giuiþ til strengnes domkiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu. .. þo med þänna skiälum SD 5: 293 (1344). " ib" NS 1: 63 (1401). döMPde vi thet skipte til ryggia i swa mattho ath veretha clostret skAl anama syn gardh i KLäBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Distörp o hyndrat igen och for:de swen pedhersson syn fädhernes gardh igen i kulla och thog swa mz skäl at XII o vildoge män skule offwer lägia vm for:de closter bör göra nogra fillist for aweAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe BYH 1: 272 (1474). MB 2: 57. " ath Alle op och wth met store älffwen till ny löBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Disse ofortollat. .. fara skullä, saa doch, ath hoo then annen (för annen) siidhen gynom älffwen nest bahus fara ville, göre then toll, gammAlth och fort warith haffwer" BSH 5: 539 (1514). " kan ey confessor thz retta tha vedhis raadh oc hielp aff biscopenom. thogh göMBdom Allom helgha reghlonna stadga" VKR 5. scAl systor formann. .. sighia henna brut thogh medh käleeAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS ordhom ib 28. " kennis jak. .. at jak. .. haffuer vnt ok giffuit. .. niclis stub. .. Alla mina ingedöma. .. togh vndan taknom minom KLemning. 1860. SFSS.">Bokom gangKLädrom oc sängia KLädrom" SJ 188 (1449). " han. .. las nakat af förra bönom. oc þo mz vaFrande hugh" KL 188. synas hans gerninga vndarlika thy at han astunda at wara ensamin ok tho (sed) til sinna eghna nytto KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 319. blanda stundom skämtan medh Aluore time, ok tho föghelika Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 24 (59, 26). " nw skAl iak dö huat nw for tho" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4422. " thenne KLemning. 1860. SFSS.">Bok. .. war til forende aff nagra goda lärda män skriffwath och wendh af latjne ok oppa swensko. .. doch Alth for dy sa fansz naghz forsymath. .. som ganzska nyttogh war" All dö. 1881.">Gers Ars c 5. b) i eftersatsen efter en koncessIv försats. tho han ey vilde han skulde tho bidha Iv 2432. " tho the villo mik fordarfua iak var tho thera herra ok arfue" Fr 680. än tho at iak a sottosäng liggir thogh ära minn sinne, skäl, minne oc vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">DirstanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dilse swa fwlkomlika godh ok staAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, som tha iak Aldra helbrigdoghast warith haffwir SD NS 2: 189 (1409). " thänk vppa the välsignadho familiam. ok än thot hon är litin, är hon tho mykyt höghelica värdogh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 33. " än tho iak viste the thing som scrifwadh varo aff minom son tho for älskoghans storlek skuld som jak hafdhe til min son opfyltis mit hiärta mz sorgh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 156. " än thot hans likame skulde skylias aff thinom likama i hans födzslo tho ey thäs minna forewiste han thik oatskillika bliwaskolande vtan ända mz sik" ib 4: (Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt) 220. än tho at hon i them. .. seer skina tith wAld. .. än fiäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKas hon thot (för ti) tha lankt Fran tik Bergström. 1868--70.">Su 98. än þo at Alle dagha ok höghtiþe äru hans ok af hans naþom þo hauar han noquara högtiþ särleka af hans särlekom naþom Bu 61. KL 178. " endogh ath menniskian wardher oppa then tidhen j werdz tingh Fry aff sorgh dogh Alth fordy koMBer hon sydhen mykith större ygen" Gers Frest 37. mädhan (licet) wärlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dinna skapare haffwer swa hedherlika ornerat hyMBlana mz stiärnom oc planetom. .. ängia oc dAla mz wänasta blomom thog (tamen) ower Alt thetta, o hälgasta jomFru, haffwer han Aldra fägherst ornerat thin hälga licama, mz thinom Aldra hälgasta spenom Bergström. 1868--70.">Su 203.
þo
2) icke dess mindre, det oaktadt, desBergström. 1868--70.">Sutom. Alla stadz ther hugx vtan tridhiungx wari tökt Alt thz han mz faar oc tho böte äptir thy lagh äru Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 76. B) konj.
þo
1) om ock, om än, äfven om. tho man letar badhe vte ok inne man kan ey tholkin käMPa finna Iv 93. " tho hon skulde thwsand vintre lifua iak vil hänne ey een päning gifua ib 3729. wari engom lofKLemming. 1844.">Flikit haffwa nakot eghit Alzstingx enkte thing, tho thz wari Aldra minzsta" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 9. thu thörff ey nw hopas a thina Fränder tho the togho thit goz Alt i sänder the lösto os ey aff ware pino mz eno mintzsto goze sino MD 94. ib 101.
þo
2) ehuru, fastän. the äru swa liik tho the äru sär KLemming. 1844.">Fl 905. " tho han ey vilde han skulde tho bidha" Iv 2432. " tho the villo mik fordarfua iak var tho thera herra ok arfue" Fr 659. mannen dör tho han ey will Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3277. " huilkith gotz risaBergh closter hawer i langa tima i wäriom hawidh, tho thet war mik eygh meth lika eller retta af gangith" SD NS 2: 117 (1409).
þo
1) om ock, om än, äfven om. þo matte man þiggiä at e vare vin þär at SR 46. hwaar Bergström. 1868--70.">Sum ok nokot taker af präste eller KLemning. 1860. SFSS.">Bondä. .. aa moto therrä williä. .. tha aghum wi ok skulum ha num lijf af latä takä. .. tho at thät ware eigh vtan eett höns wärt SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). tho at iak matte thusanda vinter lifua iak kunne thz ey til fullo skrifua Iv 1562. " tho at iak vilde här sighia ney mik thykker thz ma dugha ey" ib 4435. " aff mik skAl engin wita fanga thot thz skulde mik til dödhen ganga" Fr (Cod. B) 2312. ib 2294. " iak vil ey göra nakot än thot Aldra minzst mot rätuisonne. ämuäl thot Alle hälghe män badhen mik thz" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 5. " wari. .. ey abbatissan oc systrana mykith bögelicha ellir redhoKLemning. 1860. SFSS.">Bona at lata noghra stechirhws systor wt aff inlykkeno. .. thoot hon än wille gaa til annan orBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Din" VKR 27.
þo
2) om. efter ett föreg. koMParatIvt Bergström. 1868--70.">Sum, sva Bergström. 1868--70.">Sum el. än. thän orloghis man som vtginge äptir sins herra Budhi til stridh hauande vilia at stridha starKLica oc kome atir sargadhir hauande änga faanga, skulle ey fa mindre lön for sin godha vilia än thot (quam si) han hafdhe sihir wnnit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 66. " for the dyro loktena som han kände aff hulke han mättis swa som thot han ware j paraBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Dijs" KL 103. " at thw granlika skwdha twa städhi som thotw saaghe theem ffore thinom öghom" Ber 280.
þo
3) ehuru, fastän. " thot hans pina ymnungadhis os till helso, tho gaff han os sinna apostla martyrium till äftirdöme" KL 178. " thot the hadfdho gitit thera handa sik radhit. ey vilde fatikdomsins älskare thera handa plägha" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 16. " tho at idhur tunga fAller slät ij biwdhin idhre syster ekke rät" Iv 3735. ib 3235, 3709. " tho at werlBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Din gik honom illa i hand tha haffBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavAllius. 1850--54.">Din tho at hwario KLemning. 1860. SFSS.">Borga oc land" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1856. " tho at the misto badhe sadhla oc hästa han wille them enkte giffwa til nästa" ib (Albr) s. 209. ib 210 (på tre st.), 2. 4855.

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
 • thogh SD NS 1: 63 (1401), 136 (1402), 317 (1404), 2: 169 (1409); Pa 10 ; VKR 3, 5, 10, 11, 24, 26, 27, 28, 45.
 • thog Bir 4: 15, 52, 53, 63, 72, 5: 21, 29, 38 ; Su 202, 203, 204, 209, 211, 366 ; BYH 1: 272 (1474).
 • thoch VKR 24, 30, 39, 45 ; SO 149.
 • thok Iv 1884, 1950, 3225, 3226.
 • thoc RK 1: (sfgn) s. 174. togh L.; RK 1: (sfgn) s. 183, 2: 4885; SJ 188 (1449); Bir 4: 50 ; Di 1, 245 ; MB 2: 57.
 • tog SML Kk 20: pr. i var.; RK 1: (LRK) s. 234 ; Di 19. toch KrLL Kg 2: pr. i var., 7 i var.; LfK 217, 220 o. s. v. tock BSH 4: 9 (1471).
 • tok MD (S) 209 ; RK 1: (sfgn) s. 181, 3: 2510; SO 21 ; Di 18.
 • dogh Gers Frest Inl., 13, 33, 37. d og MD 491.
 • doch SJ 27!SYNS_DÅLIGT? (1459); BSH 5: 539 (1514) ; RK 3: (Till. om Chr. (Till. om Chr. II, red. B) 6220. þö L. þa SD 5: 477 (1345, nyare afskr.).
 • tha SML Kk 20: pr. i var; KrLL kg 7 o. s. v.; Bir 1: 363, 2: 17, 3: 73, 121 ; MP 1: 80 ; Al 8837, 10445 ; MD 160, (S) 270: Su 113, 368. thaa KrLL Kg 2: pr. i var.),
 • þo alt um ens ,
 • þo at
 • þo ok ,
 • þo um
 • tog om )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back