Þör

Old Swedish Dictionary - þör

Meaning of Old Swedish word "þör" (or þør) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þör Old Swedish word can mean:

þör (þør)
L.
þör (þør)
1) torr, befinnande sig i torrt tillSTånd. - i þörro, a) i el. på land (i motsats till: i vattendrag). hälffiärtha attungh joordh. .. lmedh allum tillaghum, näär oc fiärra. .. ii esyu ov yhyttu innan gaardz hägnadh oc vtan SD 8: 30 (1361). ib 82 (1361) , 192 (1362, avskr.). STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 64 (1373). Vg FornmT III 7-8: 153 (1377). JämtlDipl 156 (1406?9. med allom tillaghom när by och ffiärre holt och hagha j waato och torro hwar hälzt thet kan liggia som them [eg] homen bör ath fylghiä DN 14: 67 (1451). - n. ss subST. engo wndan taghno, wato eller thörro, skogh ok skywl STer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 66 (1381). meth allä the for:de giordhes tilliggilse, wat och thiwrt, ager och äng SD NS 3: 140 (1416).
þör (þør)
2) torr, lidande briST på vatten el. väta. - om årSTid. tör sommar LB 11: 9 (s. 472). 3) torr, förtorkad. om växter el. växtdelar o. d. the födhäs swa som thoor trä til äuerdeligan heluitis eldh SvKyrkobr (Lucid B) 178.
þör (þør)
5) torkad, bereddd genom torkning. iiij mark for xiiij lispund tört köt STockholms STads skottebok 1460--1468 samt STrödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmäSTareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].">Skotteb 418 (1468, Kämn). vj pund tör aal STviSTen emellan Erik Eriksson (GyllenSTjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.">Arfstv 63 (1474-75). ib 81. " iii öra för ffisska förska [!] och torra" Kumla kyrkas rb 94 (1511).
þör (þør)
7) torr, tom. " om för våta varor avsedd tunna e.d. hanis. .. hade ecke meera anamet aff hans skip än en for tunna STb 1: l22 (1475). "ib 327 (1481). besworo dess köpsuena sit gotz. .. vij(7) mesa kopper. .. iij(3) skynmesse och eth torth faath ib 2: 467 (1490). sades hans. .. fry fore the ij torre tunnar karl persson. .. pa thaler ib 4: 18 (1504).
þör (þør)
8) torr, som (enligt äldre meDicinsk och naturveteskaplig uppfattning) har torra egenskaper. om naturföremål, människor, naturförhållanden o.s.v. malmena. .. behollendes i segh altidh thett som törtt är, än tå the äro smälte PMSkr 607 (senare avskr.). ib. - Jfr halfthör.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þör may have also been written as þør

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • för Arfstv 63 (1474-75). f. for STb 1: 22 (1475). n. tört Skotteb 418 (1468, Kämn).
  • törtt PMSkr 607 (senare avskr.). torth STb 2: 467 (1490).
  • thiwrt SD NS 3: 140 (1416).
  • thörro NMU 1: 66 (1381).
  • thyrro SD 8: 82 (1361), 192 (1362, avskr.); Vg FornmT III 7-8: 153 (1377). thyrru SD 8: 30 (1361).
  • tyrra JämtlDipl 156 (1406?). thorro NMU 1: 64 (1373). torro DN 14: 67 (1451). pl. n. (nom., ack.) thoor SvKyrkobr (Lucid B) 178. pl. ack. m. torra Kumla kyrkas rb 94 (1511). best. form sing. n. (nom., ack.) förre PMSkr 607 (senare avskr.). pl. nom., ac. f. torra STb 1: 327 (1481).
  • torre ib 4: l18 (1504). komp. törrere PMskr 607 (senare avskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚯᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back