Þorp

Old Swedish Dictionary - þorp

Meaning of Old Swedish word "þorp" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þorp Old Swedish word can mean:

þorp
L.
þorp
1) torp; på utmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK anlagdt nybygge; enSTaka gård; gård el. by som uppSTått af ett på utmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK anlagdt nygge; i allmh. gård el. mindre by. Jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 51; Thulin, Om mantalet s. 9 f.; Falkman, Om mått och vigt 1: 240 f.; Kjellén, VeSTergötlands FornminnesföreninMBla STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS tidskrift 10: 13; Es. Tegnér, NorDisk tidskrift utg. af LetterSTedska Föreningen 1884 s. 199 f.; STeenSTrup, (Dansk) HiSTorisk Tidskrift 6 R. 5: 344 f. teSTimonium perhibeo huius rei. quod BolSTad wSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgariter Dictum thorpp. incicium habens a suarto hæld. usque jn grænswyk, in siluis et in aquis. et in piscacionibus. Dilectum maritum meum. .. posseDisse. intra sepes atque foris nec aliquando ad communitatem siue almænning. pertinuisse in piscacionibus siue siluis SD 3: 172 (1314, gammal afskr.). alth thorpith (preDium) som heterburgaSTorp ib 1: 319 (öfvers.). curiam noSTram in hwarf. prouincie varthoptæhæret. cum mansicuncula quadam Dicta thorph. ibidem per nos empta. .. contulise ib 5: 29 (1341). " kiDiänäs medh eno þorppe, sum hete kiMBara malle" ib 6: 180 (1350). kennis jäc. .. mic. .. hafua wnt oc til äwerdhhlika ägho vplatet. .. reenlifuis sySTrommen innan sancti martins cloSTer i skäninge eet thorp som kallas akaBodhe. .. oc afhende jäc mic. .. thet forscripna godz akaBodhe. .. oc tileghnar jäc thet thy fornempo cloSTre meth hws oc jordh, aker oc äng, scoghom oc wtuadhum oc allom androm tillaghum när y oc fierran, innan gaardz oc wtan. .. ängo vndan takno, som thy godze hafuer af aller til hört ib NS 1: 465 (1405). " kongör iac. .. mic hafua. .. saalth. .. magnuse i axafalzBodhum väSTra gaardhin i sölfuothorpe, swa som är rätte halfdelin aff thorpeno" ib 2: 398 (1411). ib 399 (1411), 400 (1441). aff thy gotze som min son. .. pantzat hafthe, som är förST i hirikSTadha. .. twa landBo. .. item I thorp, en landBo oc tw thorp ther meth annat liggiende när huidh binom, som är thorp i taby sokn. .. oc annat ligiende i mogata sokn ib 101 (1409). the. .. komo til en arman torpare byggende j skoghenom. .. ginSTan som leedh när mynnat kom torpet fult mz STSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKröffwarom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 541. " hon är lik fatike qvinno the ther änkte hafdhe j thorpeno älla dalenom ther hon Bodhe (habitans in convalle) vtan litit lifwande som vare höna älla gaas" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 28. " om nattena ij eet thorp han la" Fl 717. " the. .. komo til land. .. vider eth thorp widher ena aa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1. 1504. haffde konung waldemar brent xe torp (þorpa) oc xv kaSTalla Di 185. " mangh torp oc STora byia bliffw ödhe" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 392. " at rättara blifffwa i alla bya medh the torp ther om kring liggia, swa at geSTningen legges jempt om kring" MBla STadgar [såsom bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 59 (1474). - i ortnamn. totum preDium quod Dicitur burgharSTorp SD 1: 319 (1247). " eiem ecclesie curiam meam thorp cum omnibus suis attineciis inpigneranj" ib 624 (1283). " nouerint vnisuersi me. .. curiam meam jn hognathorp cum. .. omnibus pertineciis. .. venDidDisse" ib (1283). quandam mansionem in twetum. Dictam merathorp. domui regularium orDinis sancti beneDicti. in noualle. reliquid in teSTamento ib 697 (1248-59). quod. .. thingolfus. .. cum fratre suo nicolao. .. preDium suum in gudSThenthorp cum vniuersis appenDiciis suis aluSTrensi monaSTerio perpetuo traDiderint possidendum ib 700 (1250-66). vidhennä sokn skiptis i þre þriDiungä. hägguþorppä. olafSTorppä oc honBoSTgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.">VGL IV 13. hägguþorppä þriDiungär ib. " olafSTorppä þriDiungär ib. arnbiornäþorppär" ib. " olafSTorppär ib. jak hawir. .. vplatit nydala cloSTre mina quarn i hagbardhathorppe i ödheSTuwo sokn liggiande" SD NS 1: 638 (1407). " the fornempda hagbarthathorppa quarn ib. - särsk. torp som angifves ss lydande under STörre gård. min gardh sandha oc thässin thorpin ther wnder liggia" STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 185 (1381, gammal afskr.). ib 186. " min forscripno godz j ydhrö withBo j öSTragötlande oc j sudhermannalande medh hws jordh. .. quärnom oc quärnSTadhom tomptom oc tomptaSTadhom thorpom oc thorpaSTadhom" ib 187. alt mith gotz i wisinxö ok een gardh widh junaköpungh, som hethir hidhinSTorp ok een gardh i rädhishella. .. meth allo thy thesso fornempdo gotzum vnderligger. .. thorpa ällir thorpa STadhir SD NS 1: 20 (1401). " tileghnar jak thet (godset).. . sancti martins cloSTer. .. meth tomptom ok tomptaSTadhum. .. meth thorpom ok thorpaSTadhum" ib 22 (1401). iak. .. kännis. .. mik hafua salt. .. herra jönisse. .. ok herra thomasse. .. tolff örislandh ioordh liggiande i BorSTisom. .. meth aker ok engh, husom ok ioordh, skoghom ok fämaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom, thorpom ok thorpaSTadhom, ok allom androm tillaghom ib 91 (1401). " aff hendhom wi os. .. thena föredha jordh och til egnom wi henne föreda her Bo dyure. .. medh hus och jordh. .. torp och torpaSTadha" ib 2: 6 (1408). ib 1: 126 (1402), 172 (1402, gammal afskr.), 211 (1403), 215 (1403), 2: 34 (1408). STergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1: 194 (1385), 267 (1469). bescrufa alla cloSTirsins iordh oc ägho dela medh allom thera tillaaghum. .. thorpum oc thorpaSTadhum STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 31. forbenempda gotz. .. med alle the grwnd oc egiädhommä szom ther till laåghä oc till lyddä vti the thwände neSTha torpp (in duobus oppiDis ricinis) SD 4: 585 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet).
þorp
2) by, småSTad. the (de kriSTne).. . waro mz godhum fridhi jnnan eno thorpe (oppido) som callas pella STenianus. Se Lg.">Bil 313. " thäntidh han kom til bethfage eet thorp (viculum) mit i väghenom" Bo 164. j eno thorpe (dorpe) som kallas holtbeke ST 142. ib 32, 150, 155, 156, 157, 242. " ower alla Borgher oc thorp oc STädher (tam urbes quam ciculos et caSTella)" MB 1: 421. ib 424. " thz är ruben affkämdh, j sinom släktom j STädher oc torpom ällir byyom (per cognatones suas urbium et viculorum)" ib 2: 38. ib 138. " torpeth (villa) hemona" ib 49. ib 37, 52. - särsk. under en STad lydande by. accharom mz sinom byiom oc torpom (vicis et villulis suis) MB 2: 43. " xi STädher mz sinom byiom oc torpom (civitates undecim et villæ earum)" ib. " nio STädher oc theris smaSTädhrom oc torpom" ib. " tio STädher oc theras vnDirSTädher oc torph ib. "ib 38, 44, 47. " the som Boo oc byggia j thenath mz sinom torpom (cum viculis suis) oc the som Bo j magdeho mz sinom torpom ib 46. tässe äru tolff STädher mz sinom vndherlagdhom torpom" ib 49. " xiij STädher mz theris torpom ib. "
þorp
3) förSTad. thänne STadhin som thw saat är ey vtan som thorp (suburbium) vnDir äronna STadh thy at j thässo thorpeno vil herran thom vt röna hulke som quämelike äru at inganga j äronna STadh STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 36. - Jfr afgärdha-, härads-, kloSTer-, köp-, landBoa-, qvärna-, unDir-þorp.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • þorpa karl ,
  • thorpa stadher
  • thörpastader: -stadum SD NS 1: 126 (1402)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚮᚱᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VGL
Vestgöta-Lagen. Utg. af H. S. Collin och C. J. Schlyter. 1827.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back