Þrätta

Old Swedish Dictionary - þrätta

Meaning of Old Swedish word "þrätta" (or þrætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrätta Old Swedish word can mean:

þrätta (þrætta)
L.
þrätta (þrætta)
1) (envist) yrkande, (egensinnigt el. hårdnackadt) påstående. hon gaf hanum enga roo för än han lät hänna sina thrätta at hon matte mz fara Lg.">Bil 268. " kärlingh skal ä hawa sina thrätto fram" GO 458.
þrätta (þrætta)
2) (envist) motsägande el. bestridande; träta, tvist. vm thu Flyr thrätto oc delo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 47. ib 146. MP 1: 107. Su 54. " af thy wardhir thrätta oc kiif" KL 234. Lg 809. " skil vara stridh oc thrätto (certamen)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 443. Lgren. 1866.">Ber 58. " thräta födher stridhe. .. thrätta födhe kiFH. .. thrätta wptände hatzens och awndenne brand. .. thrätta dröwir hoxens och siälinna ögha" ib 59. " al träta koMBr af ty, at man älska nokot sit eghit ting mera än skiäl sighia" KS 47 (120, 51). " koMBr trätta ok dela manna mellom af änGO andro, vtan huar wil haua wilia sin, huath han må medh rättom alla (för älla) orättom sakom" ib 48 (120, 51). ne ok ja äru lang thräta (för thräta) GO 596 ; jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 270. at oss vara arfwinga oc äpterkommande scal ängen thrätta ellä wylfarelse j mällan koma wm thetta forneMPda GOtz oc skyfte BYH 1: 227 (1416). " han afsade sigh aff trätom för lagen" BtFH 1: 32 (1478, nyare afskr.). at. .. ranzaca hwilken tere haffuer giort oGOngh wppo then annan bad fierre och när som i trette är them imillan ib 147 (1506). " om theris toMPt som i trätte är" ib 278 (1509). ib 174 (1506), (1506), 237 (1506), 238 (1507), 279 (1509). stor thrätta är i moghanom KL 388. MB 2: 383. " twe alroghe munka varo i enom sälla oc hafdho alrigh minzsto thrätto mällan siin" KL 234. swasom ther mykit GOz lifnar ther är thräta mellan arwana. swa war ok her en mild thräta ther litit mz allo war til skiptis Lg 3: 235. MP 2: 8. - Jfr enthrätta.
þrätta (þrætta)
1) träta, gräl, onda ord. at enkte thrätto älla delo mal (sermo jurgiorum) swndherslite sämionna band Lgren. 1866.">Ber 118.
þrätta (þrætta)
2) tvist, strid. " tappar. .. han thz thräta maal" Fl 1826.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrätta may have also been written as þrætta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • þräta L.
  • thräta Ber 59 ; Lg 3: 235 (på två st.). träta KS 47 (120, 51)),
  • thrätto brodhir
  • trette- )
  • thrätto fulder ,
  • thrätto mal
  • thräta maal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Back