Þrätta

Old Swedish Dictionary - þrätta

Meaning of Old Swedish word "þrätta" (or þrætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrätta Old Swedish word can mean:

þrätta (þrætta)
L.
þrätta (þrætta)
1) envisas, anstränga sig, sträfva. thrättir (contendit) hon ga fram fore styrarin sin til gudh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 134.
þrätta (þrætta)
2) envist söka få sin vilja fram, vara motspänstig, tredskas? engen torde öffuer laghen trätta KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 217. jnghen torde mott laghen trätta ib (Yngre red. af LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 257.
þrätta (þrætta)
3) (envist) motsäga, bestrida; träta, tvista. vm christen man. .. dele gärna ok träte KS 47 (120, 51). Iv 1603. " thy at han i qväld wil dighert thrätta" ib 544. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 41. " första twe trätta tha sigha the ey badhe eeth" GO 217. " huru siälin oc kroppin thrätto" MD 92. " eyfinnande huru the matten kiwa älla thrätta" KL 234. " än the hwilke som j fridh skulin lifwa byria thrätta gifwa (för kifwa) ok bakdanta" Lgren. 1866.">Ber 58. ib 60. som. .. idhelicha wilia dela oc thretta VKR 28. döMDes thenne förne hwar tere sak til iij m. för [the] icke vilde skilie twa trätände aat wppo en syn BtFH 1: 147 (1506). ib 152 (1507). " thrät ey af thy" Lgren. 1866.">Ber 59. " trätte twe män vm epþä swäre" SR 13. huru pKLemming. 1862.">Allas venus ok iuno thrätto om gulläple eet KLemming. 1844.">Fl 295. Iv 3609. KLemming. 1862.">Al 1962. " han. .. trätte ey mot them mz delo ordom" MP 1: 107. " at hon skuli ey tee delandom älla bannadom oc thrätandom mot sik wredhis ok otholomodz tekn" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 170. " iak vil ey vidher thik at thrätta" Iv 3117. KLemming. 1844.">Fl 387. MD 97. " kifua ey älla träth mz tunGOfullom man" MP 1: 107. " thu wilt KLemming. 1862.">Altidh wara swa som trättande mz gudhi" Lg 812. " sin j mällan trättande (contra se contendentes)" MB 2: 305. nu vil iak hänne göra rät om thz GOz hon hafuer til thrät (det GOds för hvars vinannde hon har tvistat el. som hon genom sin tvist sökt vinna) Iv 5228. tvista med (ngn). for them ther wrankt hawa henne trät Iv (Cod. B) 4014.
þrätta (þrætta)
4) göra till föremål för tvist el. träta; genom tvist göra att ngn förlorar (ngt). med sakens ack. och personens beteckning föregången af prep. af. vilin ij. .. väria hänna maKLemming. 1862.">Al mädhan hon haffuer rät fore thöm thz vrankt hafuer aff hänne thrät Iv 4014.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þrätta may have also been written as þrætta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thräta MD 97.
  • träta.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -t )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back