Þriþiunger

Old Swedish Dictionary - þriþiunger

Meaning of Old Swedish word "þriþiunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þriþiunger
tredjedel, treDing. "vnnom. .. wi konungs näfDinne. .. þriþiungen af doMBrutmen" SD 51 (1345, nyare afskr.). haffua triDiwngen aff rikit RK 1: 2814. ib 3454. " tridhiongen aff alle sädh. oc alla hälfftenaff trä frukt som oss til hörer. til giffwom wi idher" MB 2: 251. " som wndhan stalo en triDingh aff iordha wärdheno" LfK 16. Su 56. hwith löker stötter mz trydygen aff pyper korn LB 7: 65. at han haffde ey meer än een triDiungh aff then fiämtungh FH 3: 57 (1445). " thwaa triDiunga j enom fiämtwng" ib. " een tridungh j leysilä fiämtungh" ib 58. benct vdzsson skal. .. lindorme iönisson een thridhing giwa. .. aff thöm päningum, som gladzcolla stodh hanum fore til panth SD NS 1: 670 (1407). " kännis iak mik fullelika hafwa vpburidh hundradha maRK swänska päninga i minom (d. v. s. den mig ss hustru tillkommande) thridhiung" ib 443 (1405). " kännis iak fult hafwa vpburith for thänna förnämPMda tridhiung, som mik bordhe äptir min husbonda hafwa" ib. " ath iak scal vntfrii honom. .. swa wäl the thwälyti, som thän thridhiungen ib. dömdes barns fader broder twe lut och moder fadern en treDingh" BtFH 1: 183 (1507). ib 300 (1510). RK 2: 5839. " at syster matte erffua mz broder triDiwngh bade epter fader ok moder" ib 1: 459. Iv 4955. samtykkia the alle (näml. att strida), oc owerwinna fiendannas skip, tha skal thz swa bytas at skiparen oc skipit skal haffwa en tridhywngh, annan tridwyngen skwla alle köPMännena haffwa, triDie tridywngen styremanne, batzmennene oc alle the j skipeno yäna före lön PM XV. ib 37, 38. wideke. .. hiog opa hans hielm när en triDiung bort Di 72. " ä som tridningen är af drwkken swa skal kannan fyllas j gen" LB 2: 71. - särsk. a) (i Götaland) konungen tillkommande tredjedel af allmänningsjord. Se Styffe, VAH 24: 234.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • tridhywngher.
 • tridywnger. triddhionger. þriþunger: -ung SML B 30: pr.
 • thridunger: -ungen BSH 2: 43 (1397).
 • tredinger: -ing VGL II Fr 11. thridhinger.
 • tridingher: -ingh VGL II K 8 i var.; LfK 16 ;
 • -inghen Su 56.
 • tridiger: -igen RK 2: 5839.
 • thrydinger: -enom DD 3: 15 (1385, nyare afskr.).
 • trydyger: -ygen LB 7: 65.
 • trediungher: -ungh FH 2: 105 (1437, nyare afskr.).
 • tredhinger: -ing FH 4: 60 (1457).
 • tredinger: -ing BtFH 1: 300 (1510).
 • tredingher: -ingh ib 183 (1507); FH 4: 60 (1457).
 • tridningger: -en LB 2: 71.
 • -ar) ,
 • totam partem prediorum communium et siluarum dictam thridhiung. .. tradimus SD 4: 335 (1333, gammal afskr.). Jfr wlf jonsson riddare atte thridhiungen j somlikom häradzstorpummen j ydhre BYH 1: 198 (1389). Jfr konungs thridhiunger samt konungs luter. b) tredjedel af ett landskap; en af de domsagor hvari Nerike var deladt. Jfr Styffe, Skandinavien und. unionstiden, 2 uppl., s. 240. härädz höffdhinge i westra thridhiungenom i närike SD NS 1: 273 (1403). " ett af de tre tingslag hvari Åland var indeladt. Jfr Styffe, Skandinavien und. unionstiden, 2 uppl., s. 327. then tiidh jach sone sonasson laghman j norfinna ok j alandh laghmanz ting hiolt met almoghen j alandh j finnaströms tridhiungh" FH 2: 115 (1438). c) tredjedel af ett härade el. af en domsaga, häradstreding. then tima vlf jonzson reffsta tinng hölth i huseby med yttersta tredungen af dalom DD 1: 39 (1379, afskr.). ib 40 (1379, afskr.), 3: 15 (1385, nyare afskr.). ex parte communitatis inhabicancium quandum terram dictam thridhung prouincie tröghbohundare SD 4: 524 (1336). j mädhal tridhiung TB 72. jnnan tridhiwnx ib 74. vtan tridhiungx ib. ib 75, 76, 77, 78, 79, 80. " vtan altzx tridhiungsens minne" ib 76. " aff täkt till nästa tridhiungx föra" ib 78. " hwar som tridhiungsens vatn faar olofwandis ib 79. d) tredjedel af en gård el. af en by. thridungen aff een gard" BSH 2: 43 (1397). " thridhingen aff een gard" ib. " en tridiungh iordh j natwtila godz" FH 5: 63 (1472). " kärde päder olaffzson til magnus mäienala wm 1 trediungh oc 1 stangh jord i samma mäienala by" ib 2: 105 (1437, nyare afskr.). " vnnom wij for:ne closter alla the landbo. .. som byggia oc boo vpsaa een tredhing i kultaranta 1 treding i karuittae stenger i soinis, een tredingh i rawdis. .. een tredingh j warhia by" ib 4: 60 (1457). " een tridhiungh ower allan byn" ib 3: 138 (1449).
 • thridhiungs alin
 • tridingx- )
 • thridhiungs attunger
 • thridhiongs attonger.
 • thrithungx attunger: -ung SD NS 1: 425 (1405)),
 • thridhiungs kroker
 • tredingx krock )
 • thridhiungs man ,
 • thridhiungs pännings land
 • thridingx päningx landh )
 • thridhiungs rätter ,
 • þriþiungs skipti ,
 • thridhiungs skogher ,
 • thridhiungs thing
 • trydiunxting )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛁᚦᛁᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back