Þrykkia

Old Swedish Dictionary - þrykkia

Meaning of Old Swedish word "þrykkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þrykkia
1) trycka, klämma, pressa. tha rädher hon (ɔ en god moder) han. .. ok hwghnar han thrykkiandis han in til sigh SkrtUppb 20. - trycka, trycka faST, sätta (sigill). til mera wisso tha thryckiom wy waar incigle for thetta breff NMU 1: 117 (1440). Akt Kungsådr 23 (1479). STb 3: 357 (1498). epter tet breffs vthludelse, som the godemen besegelt och besworit haffue medh theris trickte jncigele ib 360 (1498). DalHembT 1: 90 (1506). pressa (bär o.d.); pressa (saft). aff pärwn trykkes moSTh mädh pärsenom gönom en haarsäk STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 329. oc swa STrax läggis (oliverna) j pärsen länthelika trykkiandis oc pärsandis them ib 339. ib 355, 357. 3) tränga sig, tränga fram, rycka fram. gecana. .. trykthe swårliga jn oppa troyaner oc fotrikte them Troj 174. ib 109, 176.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • trykkia.
  • trickia STb 3: 357 (1498). tricke DalHembT 1: 90 (1506). pres. tricker Svio-Estonica 16: 158 (1473, Kopparberget). refl. trykkes PMSkr 295, 329. pl. 1 pers. thryckiom NMU 1: 117 (1440).
  • trökiä AktKungsådr 23 (1479).
  • konj.
  • trykkie PMskr 453. impf. -te. trikt(h)e Troj 143, 161, 176.
  • trickte ib 109. refl. tryktis PMskr 357. part. pret. -ter. trickter: -e STb 3: 360 (1498). supin. trikt Troj 30 ),
  • *thrykkia til , 1) trycka till, trycka fast. läggis thät malna gwlith pa thät selffwith, oc trykkie til som bästh kan PMskr 453. ib 503. strax läggis (skinnet) på then skwrna oc wthgrqffna stokken trykkiandis starkelika til ib 541. 2) trycka på, utöva tryck, anfalla. tha trikte troyaners häär swarligha tiill mz stora makt j mot grecana Troj 143. ib 30, 161. - Jfr tiltrhrykkia.
  • thrykkia ut , utpressa. taki. .. vlla fätta hängandis them jämthe skipith swa dragha the j segh the sötha foktena aff haffwith oc fyllas mädh fristh wathn, thet trykkes wth oc drikkis PMskr 295. tha olyan skal trykkias wth ib 340. Jfr utthrykkia.
  • *thrykkia äptir , rycka fram efter (ngn), förfölja. nar. .. troyaner trykkte härdeliga äffter, matthe grecana rymma oc skynda siig till syn paulon Troj 161. - Jfr for-, in-, nidher-, undir-thrykkia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back