Þusand

Old Swedish Dictionary - þusand

Meaning of Old Swedish word "þusand" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þusand
tusende, tusentAl; tusen ss SuBSt. antigen aBS., då det vanligen nyttjas i bem. tusentAl af menniskor el. öfver hufvud af lefvande varelser, el. ock förenadt med följ. SuBSt. i gen. (el. med följ. SuBSt. föregånget af prep. af); då det åtföljes af ett SuBSt., nyttjas det dock oftast adjektIviskt. the akta ey huru mang thusand som döö RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 472. ther äptir ropadhe swa som otAlik thusand aff häluite ib. dacianus var. .. Sua GryMBar. .. mot cristnom mannom. at i en manaþ drapos tu þusand ok tiughu Lg.">Bu 493. " aff ruben släkt gingo til stridh firetighi thwsand oc siäx thusand oc fäm hundrath" MB 1: 384. iak saa oc see laMBit stod pa bärghit syon, oc mz thy hundradha fyritio, oc fyra tusandh haffwandis hans nampn. .. scriffwit j theris änlite ib 2: 354. " the c xl iiij tusanda hwilke köpte ru aff wärldhena ib. thera tAll var M tusandh" ib 341. " the varo at tAli þry þysand ok tu hundraþ ok fämtighi" Lg.">Bu 178. " atta þusand manna troþo christo" ib 500. dö[p]tos tiughu þusand män ib 492. " astringes sände þusända män ok lät fanga bartholomeum" ib 209. " fiughur þusand riddara" ib 177. sancte Gregorius. .. dötpe ther mera än hundradha thusand oc niotio thusand folk Gr 314. " thräftighi thusand ok än tw footgangara hafdhe han nw hAlff fämpta thusand opa hästa" Al 1911, 1913. " siäx hundrath thwsand fotgangara" MB 1: 312. " siäx hundrath thwsand oc thry thwsand oc fäm hundrath oc fämtighi män" ib 384. the slogho ther få wäl thusand mang Al 9399. hördhe jak. .. otAlica thusand röste RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 472. twsenda maRK RK 1: 3528. " äpter thera räkning war säm wäl när thwsand aara gamAll, än han war ey meer" MB 1: 5. " niohundradh aar oc siäxtighi aar thz är xl aar minna än et thwsand aar" ib. " äpter thässe räkning waro mällan thäs adam skapadhis oc abraham föddes thry thwsand aar oc tw hundrath aar oc fyra aarr ib. owir thusand aar" ib 2: 364. " þusand ok tu hundraþ ok þrätighi ok atta arom äpte vars härra byrþ" Lg.">Bu 175. " þusanda arom ok þry hundraþ ok fiurtighi arom äpte guz fözlotima" ib 176. " þettä breff oc testament, som giort. .. var. .. äfter vars herrä byrþ þusanda arum. þryhundraþa arum. fyritighi oc syäx arum" SD 5: 568 (1346). - för att obestämdt angifva ett mycket stort el. ofantligt antAl. tik skAl rådhgiua wara näppelike en af tusend RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 71 (174, 78). ib 17 (41, 18). läti gudh thina släkt wäxa i thwsanda thwsand (mille millia) MB 1: 206. " hwat ey äst thu thän ther thusanda thusand (mille millia) thiäna i thino rike" Bo 36. tusanda twsanda aff hymelzslikom andom tik äwerdelika tiändandom loffui tik a mina wäghna. .. oc tio twsanda sinnom hundrada twsand helse tik (millia millium celestium agminum tibi ministatium te ex me sAluent, et decies millies centena millia tibi assistentium te glorificent) Su 343. " thusanda thusand ängla (milia millia angelorum)" Gren. 1866.">Ber 215. " tho hon skulde thwsand vintre lifua iak vil hänne ey een päning gifua" Iv 3729. han. .. sagde sancte anna M godhe netther Lg 3: 31. " thee scolo faa eth M (1000) diwell" BSH 5: 185 (1507). " the skulo fa eth Mc (100,000) dyffwill ib 273 (1508). lifva kräselica oc hawa thusanda frygdh (för thusanda frygdhir? el. för thusandafAlla frygdh?)" Bo 107. - i förbindelse med ett följande oridnAlt räkneord. arom epter gudz byrdh tusanda fyrahundradha a sietta areno SD NS 1: 561 (1406). " arena epthir gwSDh (för gwdhs) byrdh tusandha oc firahundradha aar oppa firstha arit" ib 3 (1401). " aret äpther gudz byrdh tusandh fyrahundrat vppa siätthe aar" ib 575 (1406).

Part of speech: nl

Grammatical aspect: räkn.

Alternative forms or notes:
  • þusund HelsL Ä 16: pr. þusänd UplL Conf. tusend KS 71 (174, 78).
  • þusän VGL IV 19: 5. þusanda. thusanda. thwsanda. tusanda. twsanda. twsenda RK 1: 3528.
  • twsande ib 3. (sista fortsa.) 5657. Formen på -a (-e) är eg. gen. pl. Jfr Kock, Ark. f. Nord. Fil. 14: 240 f. ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛋᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back