Þusand

Old Swedish Dictionary - þusand

Meaning of Old Swedish word "þusand" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þusand
räkn. L. tusende, tusental; tusen. Jfr SDw 2: 1320. mille. .. thwsnde mil[l]ies aduerbium numeri thusanda synnom STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 142. när eth twsand haffwer graffwit sina wth STikkadha graff, gange th annath twsand thär näSTh til ath graffwa STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 131. item. .. köpte jak iijᵐ tigel för iiij mark twsanet HLG 2: 65 (1519). thetta skipti giordis epter gwz byrd thusanda arum thry hundrada arum sextighi arum ok twem arum neeSTa löghordaghin epter sancta michiels dagh SD 8: 224 (1362). thusandhe criSTne män Karl M (Ver) 44. en läsin messa aff tigi twsandhe riddere STb 5: 304 (1513, STenianus. Se Lg.">Bil). hulket skot som reSTe tusande oc nytetigi mark ortuger STock Skb 211 (1522). - för att obeSTämt angiva ett mycket sotrt el. ofantlgt antal. hon. . togh han i sin fampn oc kySTe han fore hans mwn oc the haffdo ther thusandha glädhe Prosadikter (Sju vise m) 164. " helser myn ffrw modher. .. medh m (1000) godhe netther" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 138 (1507, H. Gadh). om thet mik ware mögligith liffwa i m (1000) aar ib 395 (1510, d:o). - i kraftuttryck. hvdh tvssana ffalan döffel menar tv at vy haffom. .. GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 406 (1502?). wj wilom haffwath (ɔ ha föda) i m (1000) etc. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 268 (1508, H. Gadh.). - i förbindelse met ett följande ordinalt räkneord. arom effter STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz byrd tusendaffyrahunradaffemtye pa thet ffierda NMU 1: 123 (1454). aarwm effter STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz bÿrdh twsendefemhwndradhe paa thet tolffthe ib 160 (1512). - Jfr ällivu thusand.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • twsand PMSkr 131. twsan KarlM)
  • tvssana GPM 2: 406 (1502?). Jfr Sdw 2: 1320),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛋᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back